X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48815
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

WOPFU - ocena okresowa. Dziecko niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją oraz niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim

OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA / UCZENNICY

Imię i nazwisko ucznia:

Rok szkolny:

Semestr:

Zagadnienia

Informacje na temat ucznia/uczennicy

1. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
Potrzeby rozwojowe i edukacyjne wynikające z niepełnosprawności sprzężonej: dziecko niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją oraz niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim

2. Mocne strony, predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia.
- niemal prawidłowy poziom rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej
- właściwie realizuje wszystkie głoski języka polskiego, wypowiedzi są w pełni zrozumiałe dla słuchacza, nie dostrzega się ewidentnego wpływu MPDz na poprawność artykulacyjną wymowy
- właściwie wymawia i powtarza większość wyrazów oraz zdań, nawet o trudniejszej strukturze fonetyczno-gramatycznej
- w mowie nie pojawiają się agramatyzmy
- właściwie różnicuje formę wyrazu np. w obrębie liczby, rodzaju lub przypadku
- słuch fizyczny w normie
- zdania tworzone przez ucznia/uczennicę są niezbyt długie, o prostej strukturze ale uczeń/uczennica potrafi ująć w zdanie obserwowane w krótkiej historyjce obrazkowej związki przyczynowo-skutkowe
- pismo jest w pełni czytelne
- dobrze radzi sobie z zadaniami polegającymi na dokonywaniu analizy głoskowo/fonemowej i syntezy głoskowo/fonemowej
- na ogół prawidłowo wykonuje zadania polegające na wybraniu obrazka odpowiedniego do wypowiadanego, często skomplikowanego gramatycznie zdania
- zna nazwy miesięcy i szereguje je w odpowiedniej kolejności
- prawidłowo odczytuje oraz zaznacza godziny na tarczy zegara

3. Funkcjonowanie w klasie, grupie rówieśniczej
- uczeń/uczennica jest bardzo komunikatywny/a, chętnie nawiązuje relacje z rówieśnikami, nauczycielami i wychowawcą
- jest pogodny/a i zgodny/a, zna zasady właściwego zachowania i stosuje je;
- potrafi pracować w grupie i jest akceptowany/a lubiany/a przez rówieśników w klasie;
- ma wysoką motywację wewnętrzną do uczenia się;
- jest bardzo sumienny/a i obowiązkowy/a w stosunku do nauki w szkole
- uczestniczy w zabawach i grach, lubi wspólne śpiewanie i zabawy ruchowe,
- adekwatnie reaguje na sytuacje sprawiające jej trudność

4. Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela
Uczeń/uczennica uczestniczy w następujących zajęciach;
- zajęcia lekcyjne z klasą
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia rewalidacyjne (rehabilitacja ruchowa i masaż)

Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela;
- dostosowanie miejsca nauki i procesu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem stałości pomieszczeń poszczególnych zajęć,
- stworzenie schematu pracy – planu dnia,
- uwzględnianie dysfunkcji poznawczych oraz ruchowych, wolniejszego tempa pracy, męczliwości i trudności z koncentracją;
- zapewnienie dziecku możliwości odpoczynku;
- stosowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych i metod aktywizujących;
- przedstawianie nowych zagadnień w sposób konkretno-obrazowy;
- w sytuacji sprawdzania wiedzy i oceniania ucznia/uczennicy zwracanie uwagi na wkład pracy i jego/jej zaangażowanie, a nie tylko na poziom wiadomości i umiejętności;
- przedstawianie nowych zagadnień, w połączeniu z zainteresowaniami ucznia,
- stosowanie pozytywnych wzmocnień w procesie edukacji, np. pochwał, „plusów”, żetonów, naklejek itp
- wykorzystanie elementów metod, opartych o kontakt z ciałem
- kształtowanie umiejętności społecznych z wykorzystaniem elementów i metod aktywnej pracy dziecka
- systematyczne wdrażanie zasad określonych w szkole
- kształtowanie umiejętności społecznych
- wdrażanie pomocy koleżeńskiej, wolontariatu i zachowań prospołecznych
- wspieranie ucznia w procesie włączania się do zajęć grupowych
- stwarzanie warunków do aktywnego, pełnego uczestnictwa ucznia/uczennicy w życiu szkoły oraz środowiska społecznego
- realizacja wspólnych projektów, w których na miarę swoich możliwości uczestniczą wszyscy uczniowie
- organizowanie sytuacji udzielania uczniowi/uczennicy pomocy rówieśniczej, zapobieganie izolacji przez rówieśników
- ćwiczenie umiejętności nawiązywania relacji społecznych, kontaktów z innymi ludźmi w sposób społecznie akceptowany
- pomoc w prezentowaniu się ucznia/uczennicy z dobrej strony na forum klasy, odniesieniu sukcesu przy realizacji zadań
- aktywne włączanie ucznia/uczennicy w życie klasy i powierzanie do wykonywania zadań na miarę jego/jej możliwości, włączanie ucznia/uczennicy w różne formy życia społecznego, stwarzanie możliwości poznawania siebie i otoczenia poprzez udział w np. uroczystościach, imprezach, apelach, itp., angażowanie w pracę grupową, a także udział w klasowych wyjściach do kina, treatru (z zapewnieniem właściwej pomocy i wsparcia dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności)
- wykonywanie grupowych ćwiczeń integracyjnych podczas pracy z klasą na godzinach wychowawczych
- nawiązywanie indywidualnego kontaktu nauczyciela z uczniem/uczennicą szczególnie w sytuacjach trudnych, aby go/ją wspierać i rozumieć jego/jej zachowania i potrzeby
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia/uczennicy w zakresie monitorowania postępów szkolnych chłopca/dziewczynki, doprecyzowania ustaleń, odrabiania prac domowych, omawiania pojawiających się trudności

5. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia.
- duże napięcie mięśniowe
- obniżona płynność i precyzja ruchów
- problemy w koordynacji ruchowej
- trudności w wykonywaniu ćwiczeń naprzemiennych i równoważnych
- poważne trudności w zakresie rozumowania płynnego
- niski poziom umiejętności rozwiązywania zadań logicznych
- węższy niż oczekiwany w tym wieku zakres wiedzy ogólnej o otaczającym świecie oraz umiejętność jej werbalizowania
- niski poziom umiejętności rozwiązywania problemów i zadań matematycznych
- trudności w zakresie rozumienia pojęcia liczby, szacowania, rozwiązywania zadań i dokonywania pomiarów
- trudności z orientacją przestrzenną i rozumieniem pojęć związanych z tym obszarem
- trudności z wykrywaniem zmian, którym podlegają kolejne elementy ciągu
- niedostrzeganie istotnych elementów bądź nieścisłości określonych sytuacji
- uczeń/uczennica gorzej niż rówieśnicy radzi sobie z zadaniami wzrokowo-przestrzennymi
- niski poziom zakresu pamięci roboczej
- słabo opanowana technika czytania, wolne tempo czytania
- trudności w rozumieniu czytanego na głos tekstu, obszernego materiału informacyjnego oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania do tekstu
- problem w dokonywaniu obliczeń dotyczących upływu czasu
- duży problem z wykonywaniem podstawowych operacji rachunkowych, takich jak dodawanie i odejmowanie, nawet w zakresie 20
- męczliwość, spadek koncentracji uwagi i zapamiętywania przy dłuższym wysiłku umysłowym
- nieznaczne trudności w zakresie samodzielnej produkcji mowy i konstruowania zgodnie z poleceniem, różnych form narracji
- trudności w próbach wymagających różnicowania głosek (analiza paronimów), dokonywania inwersji sylabowej
- pamięć fonologiczna na niskim poziomie
- popełnia błędy typowo ortograficzne (dotyczące par ortogramów ó-u, ż-rz, ch-h) oraz błędy interpunkcyjne
- przy pisaniu z pamięci nie zawsze dokładnie zapamiętuje prezentowane zdanie; zapisuje zmienioną treść
- w trakcie pisania ze słuchu wymaga powolnego dyktowania, segmentowania tekstu na krótsze fragmenty, nie wyznacza granicy zdań; nie stawia kropek, przez co nie rozpoczyna pisania nowego zdania wielka literą
- bardzo wolne tempo sporządzania zapisu
- obniżony zasób słownika czynnego w zakresie rzeczowników, przymiotników i czasowników
- wada zgryzu wymagająca ćwiczeń korekcyjnych

6. Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkoły:
- ograniczenia związane z trudnościami w poruszaniu
- bardzo wolne tempo pracy
- poważne trudności w zakresie rozumowania płynnego
- niski poziom umiejętności rozwiązywania zadań logicznych
- węższy niż oczekiwany w tym wieku zakres wiedzy ogólnej o otaczającym świecie oraz umiejętność jej werbalizowania
- gorzej niż rówieśnicy radzi sobie z zadaniami wzrokowo-przestrzennymi
- męczliwość, spadek koncentracji uwagi i zapamiętywania przy dłuższym wysiłku umysłowym
- wada zgryzu wymagająca ćwiczeń korekcyjnych

Zalecenia do pracy na przyszły semestr:
- wspierać ucznia/uczennicę, ukazywać sposoby pokonywania trudności
- bazować na wzmocnieniach pozytywnych (dostrzegać wszelkie sukcesy ucznia, motywować do dalszej nauki, chwalić za najmniejsze osiągnięcia, itp.)
- w sytuacji sprawdzania wiedzy i oceniania ucznia/uczennicy zwracać uwagę na wkład pracy i zaangażowanie, a nie tylko na poziom wiadomości i umiejętności
- kształtować umiejętności społeczne, integracja z rówieśnikami, wspieranie i zrozumienie potrzeb ucznia/uczennicy
- wspomagać rozwój zainteresowań ucznia/uczennicy
- kształtować dążenia do samodzielności życiowej dziecka
- wspierać rodziców w podejmowanych działaniach wobec dziecka
- zredukowanie do niezbędnego minimum tematyki o wysokim stopniu abstrakcji
- nauczanie oparte na konkretach, ciągłe odwoływanie się do doświadczenia dziecka - stosowanie metod poglądowych
- umożliwianie korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych (plakaty, plansze,kalkulator, liczmany)
- wykorzystywanie zasobów multimedialnych, ułatwiających skupienie uwagi
- jak najczęstsze korzystanie z modeli, konkretów, okazów, liczmanów, przedmiotów możliwych do bezpośredniego poznania, w drugiej kolejności ze słowa mówionego, zaś najrzadziej z tekstu do przeczytania
- przedstawianie zagadnień na konkretnych przykładach odwołujących się do wydarzeń bliskich ucznia/uczennicy podczas omawiania treści o charakterze abstrakcyjnym, wymagających logicznego myślenia
- większy nacisk na ćwiczenia w mówieniu mające zastosowanie w sytuacjach dnia codziennego niż na ćwiczenia w pisaniu
- kontynuować założenia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
- budzić wiarę we własne możliwości
- wdrażać do samodzielności

Podpisy nauczycieli pracujących z uczniem/uczennicą:
/data i podpis dyrektora/

Zapoznałam / -em się
/data i podpis rodziców/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.