X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48570
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Katarzyna Ziółkowska
Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole nr 59 w Katowicach ul. Wojciecha 49 40 – 474 Katowice
Dyrektor: .....
Data rozpoczęcia stażu: 02. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31.05. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:
- studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
- studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika socjalna i opiekuńcza na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
- studia podyplomowe na kierunku wychowanie przedszkolne w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
Osobisty rozwój;
Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ (§ 8 ust. 3 pkt. 1)

Działania i zadania nauczyciela:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Formy realizacji, terminy, sposoby realizacji:

- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (I semestr roku szkolnego 2019/)2020)
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego (Wrzesień 2019)
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach konferencjach dotyczących awansu zawodowego (Cały okres stażu)

Zaświadczenia

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.

Formy realizacji, terminy, sposoby realizacji:

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu (Wrzesień 2019)
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego (Wrzesień 2019)
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego(Cały okres stażu)
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (Maj 2022)

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.
Sprawozdanie z realizacji planu.

3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.

- Hospitacje zajęć przez dyrektora.
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Cały okres stażu

Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć.

4. Doskonalenie zawodowe - samodzielne lub przez udział w zorganizowanych formach doskonalenia.

- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

Cały okres stażu

Zaświadczenia.
Referaty.
Wykaz interesujących książek.
Wykaz stron internetowych.
Materiały, pomoce, zdjęcia.

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.

- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
- Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
- Pisanie protokołów zebrań z rodzicami.
- Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym.
- Inne.

Cały okres stażu.

Dzienniki zajęć.
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.
Semestralne sprawozdania.
Protokoły.
Plany współpracy

6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.

-Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej, metody badawcze, drama, stacje zadaniowe, burza mózgów itp.
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
- Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, akcjach. – Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.
- Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
- Korzystanie podczas zajęć dydaktycznych ze sprzętu komunikacyjno – informatycznego (rzutnik, laptop, smartfon z dostępem do Internetu)
- Wykorzystanie różnorodnych aplikacji w smartfonie w celach edukacyjnych podczas pracy z dziećmi

Cały okres stażu.

Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zaświadczenia.

7. Wykonywanie czynności dodatkowych.

- Prowadzenie strony internetowej przedszkola
- Udział w pracach zespołu ds. ewaluacji
- Prowadzenie gazetki dla rodziców.
- Sezonowe i okolicznościowe dekorowanie holu.
- Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.

Cały okres stażu.

Zdjęcia.

8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.

- Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Przekazywanie rodzicom wiedzy z zakresu rozwoju potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
- Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. - - Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
- Zaangażowanie członków rodziny dzieci do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.

Cały okres stażu

Zdjęcia.
Podziękowania.

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Miejska, poczta, straż pożarna itp.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Katowicach.
- Współpraca z przedszkolnym logopedą i psychologiem
- Współpraca z Miejskim Domem Kultury Szopienice – Giszowiec oraz Giszowieckim Centrum Kultury– udział w konkursach, akcjach.

Cały okres stażu

Adnotacje w dzienniku.
Kronika przedszkolna.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.

10. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

- Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
- Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

Cały okres stażu

Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja.
Sprawozdania.
Scenariusze, plany.
Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.

11. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola.

- Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.

Cały okres stażu

Strona przedszkola zamieszczona w Internecie.

12. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.

- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audiobooki i wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu fotograficznego.

Cały okres stażu

Płyty DVD i CD, audioboki, plansze interaktywne.
Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
Zdjęcia.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI; (§ 8 ust. 3 pkt. 2)

1. Publikacja ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.

- Opublikowanie na portalu edukacyjnym dla nauczycieli zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Okres stażu

Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

2.Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.

- Opublikowanie na wybranych portalach internetowych scenariuszy zajęć i uroczystości.
- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

Cały okres stażu

Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

3.Prowadzenie Szkoleniowych Rad Pedagogicznych

- Opracowywanie i przedstawianie prezentacji multimedialnych dla nauczycieli podczas Szkoleniowych Rad Pedagogicznych – dzielenie się wiedzą zdobytą w trakcie szkoleń i warsztatów.
- Dokonywanie w trakcie Rad Pedagogicznych analizy i podsumowań przeprowadzanych w placówce ewaluacji.

Cały okres stażu

Prezentacje multimedialne
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami – wspólne opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych.

Cały okres stażu

Scenariusze.
Lista obecności nauczycieli.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH(§ 8ust.3 pkt.3)

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Obserwacja dzieci na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.

Cały okres stażu

Scenariusze zajęć.
Obserwacje.

2. Rozwijanie uzdolnień dzieci.

- Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów, festiwali, przeglądów.
- Prowadzenie zajęć popołudniowych w formie kółek zainteresowań.

Cały okres stażu

Dyplomy, podziękowania

3. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.

- Organizowanie: wycieczek do teatru, kina, muzeum oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
- Organizowanie spotkań z: policjantem, lekarzem, strażakiem, twórcą ludowym, poetą, muzykiem itp. realizując preorientację zawodową wśród najmłodszych dzieci.

Cały okres stażu

Adnotacje w dzienniku,
Kronika przedszkolna.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.

4. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

- Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
- Organizowanie uroczystości przedszkolnych na poziomie grupy i całej placówki

Cały okres stażu

Wycinki z prasy lokalnej.
Strona internetowa.
Scenariusze,
Zdjęcia.

5. Polepszanie jakości życia wychowanków i ich rodzin poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych

- Uświadamianie wychowankom konieczności dbania o zdrowie poprzez udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach prozdrowotnych ( np. Mamo, tato wolę wodę, Dzieciaki mleczaki, Kubusiowi Przyjaciele Przyrody)
- Włączanie rodziców w działania prozdrowotne (grupowe spotkania integracyjne o tematyce zdrowotnej, redagowanie broszurek informacyjnych, pogadanki podczas zebrań, wykonywanie gazetek w holu dla ogółu rodziców)

Cały okres stażu

Dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia z udziału w różnych akcjach
Scenariusze zajęć i spotkań
Zdjęcia
Dokumentacja przedszkolna.

6. Udział w akcjach charytatywnych

- Koordynowanie akcji dobroczynnych na rzecz potrzebujących dzieci (Góra Grosza, zbiórki świąteczne, Marzycielska Poczta itp.)
-Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących zwierząt (pomoc zwierzętom z katowickiego schroniska, wspieranie nadleśnictwa w opiece nad zwierzętami leśnymi)

Cały okres stażu

Zdjęcia
Zaświadczenia

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI(§ 8 ust. 3 pkt. 4a)

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu edukacji prozdrowotnej „Na tropie tajemnic Piramidy Zdrowia”
Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.

Program i inna dokumentacja z nimi związana.
Zdjęcia

UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NA POZIOMIE PODSTAWOWYM – A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH – UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ DRUGIM JĘZYKIEM NA POZIOMIE PODSTAWOWYM (§ 8 ust. 3 pkt. 4 c)

1. Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim

Udział w kursie językowym z zakresu nauki języka angielskiego na poziomie A 2 i B 1

Cały okres stażu
Certyfikat lub zaświadczenie z odbytych kursów

2. Udział w edukacyjnym projekcie międzynarodowym

- Zapoznanie się z założeniami programu e- Twining – nawiązanie współpracy z nauczycielami z regionu województwa śląskiego
- Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym

Rok szkolny 2021/2022
Zaświadczenia
Zdjęcia
Dokumentacja z udziału w programie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.