X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48565
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego obiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYLOMOWANEGO

Nauczyciel mianowany: mgr Agnieszka Białczak

Aneks został sporządzony z powodu nieobecności w pracy (537 dni) w wyniku zwolnienia lekarskiego (ciąża) trwającego od 10.05.2019r. do 24.12.2019r. oraz w wyniku urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego trwającego
od 25.12.2019r. do 27.10.2020r. Aneks powstał na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 26 lipca 2018r. z późn. zm.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i wynikające z niego nowe wymagania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Data zakończenia stażu: 17.04.2022r.

Imię i nazwisko:
mgr Agnieszka Białczak – nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:
• studia magisterskie w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
• studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej
Stanowisko:
• nauczyciel wychowania przedszkolnego
• nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Placówka oświatowa:
Przedszkole Publiczne im. Juliana Tuwima w Kowali

Okres stażu:
2 lata 9 miesięcy
tj. od 01.09.2017r. do 09.05.2019r.
od 28.10.2020r. do 17.04.2022r.

Dyrektor placówki oświatowej:
mgr Luiza Jelonek (do 31.08.2018r.)
mgr Justyna Fabisiak (od 01.09.2018r.)

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
( § 8 ust.3 pkt 1 )

Zadania
Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy.
• Wykorzystanie aktywnych, nowatorskich metod pracy
z dziećmi (dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody ruchu rozwijającego
W. Sherborne, metody badawcze, burza mózgów, drama, metoda projektu, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne, dyscyplina bez nakazów wg Agnieszki Chartanowicz itp.)
• Zajęcia prowadzone z cała grupą.
• Zajęcia indywidualne.
• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Scenariusze zajęć

Scenariusze, plany pracy, notatki

2. Diagnozowanie
i rozwijanie zainteresowań dzieci.

• Diagnozowanie i badanie umiejętności dzieci.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne
z dziećmi i ich rodzicami.
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Narzędzia diagnostyczne, karty obserwacji, arkusze diagnozy

3. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

• Udział w kursach i warsztatach komputerowych.
Wg potrzeb
Zaświadczenia

4. Wykorzystanie w swojej pracy narzędzi multimedialnych
i informatycznych.

• Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowanie dokumentów, scenariuszy, sprawozdań, planów miesięcznych przy użyciu komputera.
• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
• Wykorzystywanie w pracy programów komputerowych, internetu, internetowych publikacji.

• Wykorzystywanie w pracy tablicy multimedialnej, interaktywnej.
• Wykorzystywanie w pracy rzutnika, projektora.
• Korzystanie z poczty mailowej.
• Korzystanie z przedszkolnej strony internetowej, przesyłanie wydarzeń z życia grupy i przedszkola.
• Wykorzystywanie programów telewizyjnych i radiowych.
• Tworzenie prezentacji, filmów.
• Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy m.in. poprzez relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
• Wykorzystanie technologii informatycznej i komputerowej podczas nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb
Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb
Wg potrzeb

Wg potrzeb
Pomoce

Scenariusze

Dyplomy, podziękowania

Wykaz stron i programów

Tablica multimedialna

Projektor

Adres strony

Aparat, telefon, zdjęcia

Poczta e-mail, komputer,
komunikator internetowy Messenger, karta monitorowania pracy zdalnej nauczyciela
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
( § 8 ust.3 pkt 2)

Zadania
Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Aktywny udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Włączanie się do dyskusji.
• Prowadzenie rad szkoleniowych.
• Wygłaszanie referatów.
Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Pedagogicznej
Księga protokołów

2. Udział w procesie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli.

• Wygłoszenie referatu.
• Przeprowadzenie warsztatów.
Wg potrzeb
Referat

3. Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich.

• Opracowanie scenariuszy zajęć, przygotowanie pomocy, przeprowadzenie
i omówienie zajęć.

Wg planu

Scenariusze

4. Współpraca ze studentami pedagogiki.
• Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie
i omówienie zajęć.
Wg potrzeb Scenariusze

5. Rozpowszechnianie scenariuszy i innych materiałów na terenie placówki i innych.

• Opracowanie scenariuszy
i innych materiałów
i udostępnienie innym.
Cały okres stażu
Scenariusze

6. Opublikowanie własnych materiałów w czasopismach lub na stronach internetowych.

• Gromadzenie ciekawych materiałów.
• Opublikowanie własnych materiałów.

Cały okres stażu
Potwierdzenia

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych
( § 8 ust.3 pkt 3)

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia).

Kursy, szkolenia

Cały okres stażu
Zaświadczenia

2. Ukończenie studiów podyplomowych (2012r.) umożliwiających prowadzenie dodatkowych zajęć (zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej).
Realizacja programu własnego z gimnastyki korekcyjnej „Dbam o prawidłową postawę ciała”.

• Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Realizacja programu.
• Wykorzystanie elementów programu własnego
z gimnastyki korekcyjnej „Dbam o prawidłową postawę ciała” podczas prowadzenia zajęć, zabaw
w grupach przedszkolnych.
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny
2020/2021
Rok szkolny
2021/2022
Program
Scenariusze

Program
Dzienniki zajęć

3. Poznanie procedury
awansu zawodowego.

• Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawy, rozporządzenia).

VIII - IX 2017r.
Ustawy, rozporządzenia

4. Odbycie stażu
dotyczącego awansu
zawodowego.

• Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.

VIII. 2017r.

VIII. 2017r.

Cały okres stażu

IV. 2022r.

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Dokumentacja

Sprawozdanie z realizacji planu

5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
• Wyszukiwanie nowości wydawniczych, dotyczących wychowania przedszkolnego, aktywizujących metod pracy
i wykorzystywanie ich w swojej pracy.
• Korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Zestawienie bibliograficzne
Scenariusze zajęć

6. Realizacja „Odimiennej metody nauki czytania”
I. Majchrzak.
• Realizacja programu.
Cały okres stażu

Scenariusze

7. Realizacja programu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym „Klucz do uczenia się” , opartego na teorii Lwa Wygotskiego.

• Realizacja programu.
Cały okres stażu

Scenariusze

8. Tworzenie i ewaluacja
dokumentów
przedszkolnych.
• Opracowanie miesięcznych planów pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej.
• Opracowanie rocznych planów pracy przedszkola
i innych.
• Ewaluacja kart obserwacji dzieci (3,4,5 - latków) oraz arkuszy badania gotowości szkolnej (6 –latków).
• Opracowanie narzędzi diagnostycznych i innych dokumentów.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg potrzeb, wg planów ewaluacji
Plany pracy

Plany pracy

Karty obserwacji, arkusze

Ankiety, arkusze

9. Diagnozowanie i badanie umiejętności dzieci (praca
z dzieckiem z trudnościami
i z dzieckiem zdolnym).
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne
z dziećmi i rodzicami.
• Prowadzenie pracy indywidualnej.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Obserwacje

Scenariusze zajęć

Adnotacje w dzienniku Kronika przedszkolna
Zdjęcia

10. Organizowanie wycieczek miejscowych oraz poza terenem przedszkola.
• Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, sklepu) i autokarowych (np. do Radomia, Warszawy).
• Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku
Karty wycieczki
Zdjęcia

11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
i instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola

• Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową, Ośrodkiem Zdrowia, Policją, Urzędem Gminy, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, logopedą, psychologiem itp.
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym (organizowanie spacerów, wycieczek do różnych instytucji i miejsc, zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. policjant, strażak, pielęgniarka, itp. ).
• Współpraca z rodzicami (kontakty indywidualne, zebrania grupowe, zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości przedszkolne, informacje dla rodziców
o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy oraz na stronie internetowej przedszkola).

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku
Karty wycieczki
Zdjęcia

12. Promowanie przedszkola
w środowisku lokalnym.
• Zamieszczanie informacji dotyczącej działalności przedszkola na stronie internetowej przedszkola.
• Występy artystyczne
z dziećmi na uroczystościach przedszkolnych oraz gminnych tj: Dzień Dziecka, Dożynki, itp.
• Organizowanie zajęć otwartych, kiermaszów.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Strona internetowa

Scenariusze

13. Organizacja przedsięwzięć, konkursów
i uroczystości przedszkolnych.
• Przygotowanie uroczystości, konkursów, przedsięwzięć środowiskowych, przedszkolnych, rodzinnych.

Cały okres stażu

Scenariusze

14. Organizacja lub udział przedszkola w akcjach charytatywnych i zbiórkach.

• Udział przedszkola w akcjach: Góra grosza, Cała Polska czyta dzieciom, zbiórka baterii, zbiórka nakrętek.

Cały okres stażu
Opis działań

15. Udział w pracach zespołów zadaniowych
i w komisjach.
• Udział w pracach zespołów (m.in. ds. statutu przedszkola, ds. ewaluacji wewnętrznej, promocji przedszkola) oraz komisji (komisja zdrowotna, inwentaryzacyjna, rekrutacyjna, itp.).

Cały okres stażu
Protokoły, notatki

16. Realizacja czynności dodatkowych w przedszkolu.
• Wykonywanie czynności dodatkowych w przedszkolu (np. prowadzenie kroniki przedszkolnej, itp.).

Cały okres stażu

17. Udział, koordynowanie, przygotowanie i przeprowadzanie projektów, programów
• Realizacja projektów, programów np. profilaktycznych, zdrowotnych i innych („Jak żyć by zdrowym być”; Pogram edukacyjny „Czyściochowe przedszkole”; „Kubusiowi przyjaciele natury”, Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”; Ogólnopolski Program Uczymy dzieci programować „Cała Polska Programuje”; projekt „Pieniądze”; Projekt „Mleko”, itp.)
Cały okres stażu
Projekty, zapisy w dzienniku

18. Opracowanie i wdrażanie
projektów, programów
edukacyjnych.

• Opracowanie i wdrażanie projektu edukacyjnego własnego „Niepodległą Polskę i Wolność – popieramy!”.
• Wdrażanie programu własnego z gimnastyki korekcyjnej „Dbam o prawidłową postawę ciała”.
• Realizacja projektów edukacyjnych własnych:
- „Tydzień Małego Patrioty”, - „Tydzień Patrona Juliana Tuwima w PP w Kowali”.

Rok szkolny 2017/2018r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Projekt

Program

Projekty

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
( § 8 ust.3 pkt 4a)

Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Wdrażanie programu własnego z gimnastyki korekcyjnej „Dbam o prawidłową postawę ciała”
z nowymi przedszkolakami.
• Opracowanie i wdrażanie projektu edukacyjnego własnego „Niepodległą Polskę i Wolność – popieramy!”.
• Wdrażanie opracowanych projektów:
- „Tydzień Małego Patrioty”, - „Tydzień Patrona Juliana Tuwima w PP w Kowali”,
• Opracowanie i wdrożenie własnego programu edukacji ekologicznej w przedszkolu. Ewaluacja programu.
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Wg potrzeb

Rok szkolny 2021/2022
Program, opis działań

Projekt

Projekty
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego
z Centrum Edukacji Artystycznej
( § 8 ust.3 pkt 4b)

Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji

1. Wykonywanie zadań opiekuna praktyk pedagogicznych.
• Pomoc praktykantom w poznaniu zasad funkcjonowania placówki, podczas prowadzenia przez nich zajęć, a także prowadzenie zajęć w obecności praktykanta.

Według potrzeb
Scenariusze zajęć

2. Wykonywanie zadań koordynatora projektu.
• Koordynowanie i realizacja Projektu Gminnego „100 lat dla Niepodległej”.
• Koordynowanie i realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”.

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019
Projekt

Program

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.