X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48573
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
(Rozp. MEN z dnia 26 lipca 2018 roku)

Imię nazwisko: Monika Czerwińska
Stanowisko: nauczyciel
Placówka oświatowa:
Dyrektor szkoły:
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Opiekun stażu:
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2019 – 31.05.2022)

Cele podstawowe podejmowanego stażu:
• poszerzenie zakresu wiedzy, doskonalenie własnych umiejętności,
• doskonalenie warsztatu i metod pracy, podniesienie poziomu pracy szkoły,
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

.............................. ........................................
Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć dyrektora placówki

§ 7 ust.2, pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania i farmy realizacji:

Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego: Rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
– analiza Karty Nauczyciela,
- analiza Ustawy o systemie oświaty
- dokumentacja prawa wewnątrzszkolnego (regulaminy i procedury)
- śledzenie stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Współpraca z opiekunem stażu
-ustalenie zasad współpracy;
- przygotowanie i analiza planu rozwoju zawodowego;
-zawarcie kontraktu z przydzielonym opiekunem stażu
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-dokonywanie analizy przebiegu zajęć, słabych i mocnych stron.
- analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje
-udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, zajęciach otwartych innych nauczycieli, radach pedagogicznych
-uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
- korzystanie z portali, stron internetowych poświęconych edukacji oraz czasopism, poradników metodycznych ora literatury fachowej

Tworzenie własnego warsztatu pracy
- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, czasopism pedagogicznych; tworzenie dekoracji przedszkolnych
-czytanie literatury pedagogicznej, korzystanie ze stron internetowych o zgodnej z potrzebami tematyce

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
-wpisy w dzienniku, kartach obserwacji, miesięczne plany pracy, plan współpracy z rodzicami
-uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły:
Udział w posiedzeniach i szkoleniach rady Pedagogicznej
- współpraca i organizowanie uroczystości

§7 ust.2, pkt 2 Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Zadania i farmy realizacji:

Poznanie środowiska dzieci
- obserwacja dzieci w różnych sytuacjach, rozmowy z dziećmi,
- zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów

Współpraca z rodzicami i dziadkami
- Angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola
- Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;
- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).

Dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów
- Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci (gromadzenie literatury, współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami mającymi zajęcia w grupie, specjalistami).
- Opieranie się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

Przygotowanie wychowanków do konkursów przedszkolnych
- konkursy plastyczne, recytatorskie, występy grupowe

§7 ust.2, pkt 3 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących dzieci

Zadania i farmy realizacji:

Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu
- Prowadzenie zajęć z dziećmi, zajęcia w obecności opiekuna, dyrektora i innych nauczycieli
- Opracowanie pomocy i zabaw, aktywizowanie dzieci podczas zabawy
(zajęcia w kręgu, doświadczenia, inscenizacje, drama, ćwiczenia ruchowe przy muzyce, zabawy paluszkowe, zabawy rytmiczne, techniki plastyczne, zabawy dydaktyczne)

§7 ust.2, pkt 4 Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Zadania i farmy realizacji:
Dokonywanie refleksji nad własną pracą dydaktyczno-wychowawczą
- ankieta dla rodziców na koniec roku szkolnego, analiza
- rozmowy z opiekunem stażu oraz dyrektorem po hospitacji zajęć, zasięganie opinii na temat własnej pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej
- zasięganie rad u innych nauczycieli, konsultacje

Monitorowanie osiągnięć uczniów
-Codzienne obserwacje uczniów podczas zajęć i zabaw
- Gromadzenie i analiza kart obserwacyjnych dzieci oraz analiza i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
- Analiza osiągnięć dzieci po przeprowadzonych obserwacjach (wstępnej i semestralnej)
- Krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach, np. buźki, słoneczka.
- Pokaz umiejętności uczniów podczas uroczystości, konkursów, spotkań

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Zadania i farmy realizacji:

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki prowadzonych zajęć
- Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji
- Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
- Omówienie przebiegu i efektu zajęć- ewaluacja

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
- Ustalenie terminu z dyrektorem
- Skonsultowanie z opiekunem stażu scenariusza do realizacji
- Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora
- omówienie przebiegu i efektu zajęć – ewaluacja

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
- Wybór podręczników i pomocy
- Rozmowy i konsultacje z innymi nauczycielami grupy
- Wymiana pomysłów na temat konkursów, spotkań, wyjść, doświadczeń

Prowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły oraz dokonanie ich ewaluacji
Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli

§7 ust.2, pkt 6 Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania i farmy realizacji:

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- Obserwacja, rozmowy z dziećmi;
- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym, pedagogizacja rodziców podczas zebrań grupowych

Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu
- Obchodzenie świąt nieformalnych w grupie,
- Przedstawienia świąteczne, występy dla rodziców i dziadków, festyn rodzinny
- Przedstawienia „Rodzice dzieciom”

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, pedagoga
- konsultacje w celu rozwiązywania bieżących problemów
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej uczniów

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
- Odwiedziny policjanta, współpraca ze Strażą Pożarną, współpraca z Biblioteką – lekcje biblioteczne, korzystanie z dni otwartych jednostki wojskowej, odwiedziny żołnierza)
- Wyjścia lokalne i organizowanie wycieczek w ciekawe miejsca
- Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów
- Kształtowanie prospołecznych postaw dzieci na rzecz ludzi i zwierząt

Organizacja i uczestniczenie w akcjach charytatywnych, zbiórkach i imprezach lokalnych
- Kształtowanie postaw prozdrowotnych
- Przekazywanie dziedzictwa kulturalnego oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych (udział w apelach z okazji świąt narodowych, przygotowanie kotylionów)

Realizowanie zadań zgodnie z programem profilaktyczno – wychowawczym szkoły
§7 ust.2, pkt 7 Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

Zadania i farmy realizacji:

Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego
-Aktualizowanie wiedzy na temat aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela
(Karta Nauczyciela, Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o awansie zawodowym nauczyciela, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, podstawie programowej, dokumentacji)

Analiza dokumentów szkolnych
- Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy
(Statut, regulaminy, procedury)

§7 ust.2, pkt 8 Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Zadania i farmy realizacji:

Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
- Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.

Wykorzystywanie technologii informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
- Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze
- Tworzenie dokumentacji przedszkolnej i dyplomów
- Wykorzystywanie programów i tablic multimedialnych do prowadzenia zajęć
- Kontaktowanie się z rodzicami i nauczycielami oraz zamieszczanie informacji poprzez dziennik elektroniczny Librus
- Udział w życiu portali edukacyjnych,
- Udostępnianie zdjęć z życia grupy na stronie internetowej szkoły
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem

Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego
- Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych
- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.

Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
- Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie PowerPoint

Plan Rozwoju Zawodowego może być modyfikowany w trakcie trwania stażu.

........................................ ........................................
Podpis nauczyciela Podpis dyrektora
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Zatwierdzam do realizacji

........................................
data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.