X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4834
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Dyrektor szkoły:
Opiekun stażu:
Nauczyciel stażysta:
Posiadane wykształcenie:
- wyższe licencjackie na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej
Czas trwania stażu: 01.09.2008r. – 31.05.2009r. (9 miesięcy)

Cel nadrzędny: podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.
Cel podrzędny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
- poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
- poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole,
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku,
- nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w klasach: IV – VI szkoły podstawowej oraz w klasach I – III gimnazjum,
- doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz wspólne omawianie tych lekcji,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, omawianie zajęć i wyciąganie wniosków
do dalszej pracy,
- podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

PLAN DZIAŁANIA
1. SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMINY POTWIERDZENIA REALIZACJI, UWAGI

1.1 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa na temat systemu awansu zawodowego. Wrzesień 2008.
Opracowanie harmonogramu spotkań. Harmonogram spotkań.
Zawarcie umowy o współpracy. Umowa o współpracy - kontrakt.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego.
1.2. Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących rozwoju zawodowego: Wrzesień 2008.
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela.
1.3. Zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w szkole: Analiza dokumentacji. Realizacja WSO. Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników zajęć. Prowadzenie zajęć zgodnie z rozkładem. Pełnienie dyżurów. W czasie trwania stażu. Wykaz analizowanych dokumentów.
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Program wychowawczy
- dokumenty związane z działalnością dydaktyczną (podstawa programowa, wymagania edukacyjne, rozkłady materiału, program wychowawczy, scenariusze lekcji, dziennik lekcyjny)
- tygodniowy plan zajęć
- harmonogram dyżurów nauczycielskich
- regulaminy obowiązujące w szkole
1.4. Zapoznanie się z przepisami BHP w szkole. Spotkanie z instruktorem BHP w celu omówienia bezpieczeństwa i higieny w szkole. W czasie trwania stażu. Dokument potwierdzający odbyte szkolenie.
1.5. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Analizowanie planu oraz problemów poruszanych na Radach Pedagogicznych. W czasie trwania stażu. Lista obecności na radach.
1.6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów. W czasie trwania stażu. Zgromadzone materiały.
1.7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza, opis zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Maj 2009. Sprawozdanie z realizacji stażu.

2. SFERA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMINY POTWIERDZENIA REALIZACJI, UWAGI
2.1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwowanie zajęć, omówienie i zapisanie wniosków. Analiza mocnych i słabych stron. W czasie trwania stażu. Konspekty.
2.2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Przeprowadzenie zajęć według opracowanego konspektu. Omówienie zajęć - wymiana poglądów, spostrzeżeń. W czasie trwania stażu. Konspekty.
2.3. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. Zorganizowanie szkolnego konkursu ortograficznego dla klas IV-VI. W czasie trwania stażu. Sprawozdanie z przebiegu konkursu, zdjęcia.
Przygotowanie przedstawienia na Gminny Przegląd Zespołów Kabaretowych i Teatralnych. Scenariusz przedstawienia, zdjęcia.

3. SFERA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMINY POTWIERDZENIA REALIZACJI, UWAGI
3.1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Określenie zadań nauczyciela-wychowawcy. Analiza Programu Wychowawczego Szkoły. Opracowanie planu pracy wychowawcy dla klas IV-VI. Wrzesień 2008. Plan pracy wychowawcy dla klas IV-VI.
3.2. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Zapewnienie uczniom opieki na lekcjach jężyka polskiego oraz na godzinie wychowawczej. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas przerw. W czasie trwania stażu. Wpisy w dzienniku.
3.3.Współpraca z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami. Praca w Zespole Klasowym Nauczycieli. Rozmowy, konsultacje, spostrzeżenia dotyczące pracy dydaktyczno - wychowawczej w danej klasie. W czasie trwania stażu. Teczka Zespołu Klasowego Nauczycieli.
3.4. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej wychowanków oraz ich problemów dydaktycznych. Rozmowy, wywiady, spotkania z rodzicami oraz psychologiem W czasie trwania stażu. Teczka wychowawcy, wpisy w dzienniku.
3.5. Podejmowanie działań mających na celu integrację uczniów. Zorganizowanie zabawy karnawałowej dla klas IV-VI. Styczeń 2009. Sprawozdanie zprzebiegu zabawy, zdjęcia.
Organizowanie imprez klasowych ujętych w Planie pracy wychowawcy dla klas IV-VI. W czasie trwania stażu. Plan pracy wychowawcy dla klas IV-VI, wpisy w dzienniku.
3.6. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych. Spotkanie z pedagogiem, własne poszukiwania. W czasie trwania stażu. Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy.
3.7. Udzielanie się w pracach wychowawczych szkoły. Zorganizowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Październik 2008. Scenariusz uroczystości, zdjęcia.
3.8 Określeie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Autorefleksja, opis przyszłych planów zawodowych. Czerwiec 2009. Forma opisowa dalszego rozwoju zawodowego.

4. SFERA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMINY POTWIERDZENIA REALIZACJI, UWAGI
6 Magisterskie studia uzupełniające na kierunku filologia polska. Wrzesień 2008 - luty 2009. Dyplom ukończenia studiów magisterskich.
Studia podyplomowe na kierunku logopedia szkolna. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych.
Warsztaty polonistyczne - konstruowanie scenariuszy lekcji. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.
Warsztaty - nowe lektury w kształceniu polonistycznym. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.
Warsztaty "Umiejętności interpersonalne nauczyciela i wychowawcy jako podstawa dobrego kontaktu z uczniem i rodzicem." Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.
Udział w szkoleniach, konferencjach i kursach z zakresu języka polskiego organizowanych przez wydawnictwa edukacyjne. Potwierdzenie uczestnictwa.
Uczestnictwo w radach szkoleniowych. Potwierdzenie uczestnictwa.
Wspólne przeprowadzenie rady szkoleniowej z p.Magdaleną Skuza. Referat.
4.2. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną i psychologiczną. Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych i psychologicznych. Poznawanie i wykorzystywanie nowych metod pracy z grupą. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy dydaktycznej. W czasie trwania stażu. Bibliografia.
4.3. Zapoznanie się z zasobem biblioteki szkolnej w zakresie księgozbioru metodycznego oraz czasopism zawodowych. Korzystanie z dostępnych w szkolnej bibliotece pozycji wydawniczych, dotyczących poszerzania umiejętności zawodowych. W czasie trwania stażu. Bibliografia.
4.4.Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej. Przygotowanie materiałów na zajęcia dydaktyczne: karty pracy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne itp. oraz sporządzanie dokumentacji z przebiegu realizacji stażu. W czasie trwania stażu. Przykładowe materiały.
4.5. Wykonywanie dodatkowych prac w szkole. Opieka nad salą nr 31, wykonywanie gazetek dydaktycznych oraz pomocy naukowych. W czasie trwania stażu. Poświadczenie opiekuna stażu.
Współorganizacja wycieczki do Trójmiasta dla klas IV-VI. Kopia karty wycieczki, zdjęcia.
4.6. Rozpoznanie słabych i mocnych stron swojej pracy pedagogicznej. Diagnoza swoich umiejętności metodycznych, merytorycznych i interpersonalnych. W czasie trwania stażu. Samoocena.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.