X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4828
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko:
Miejsce pracy:
Dyrektor:
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2008r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2009r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

L. p. Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja
Termin realizacji

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Forma/metoda realizacji
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego

Dowody realizacji/ dokumentacja
• Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

Termin realizacji IX 2008

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Forma
• Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
Dowody
• Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
termin IX 2008

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

3. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Forma
• Obserwacja
• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
• Organizacja zajęć własnych
Dowody
• Zapisy w dzienniku zajęć
• Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
• Plany miesięczne
Termin: okres stażu

4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
Forma
• Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy)
Dowody
• Dziennik zajęć
• Karty obserwacji
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania
termin IX 2008

5. Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
Forma
• Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, programu wychowawczego, programu rozwoju placówki, programów autorskich dopuszczonych do użytku, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej
Dowody
• Notatki własne
Termin: IX – X 2008

6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
Forma
• Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
• Udział w szkoleniu BHP
Dowody
• Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
• Potwierdzenie odbycia szkolenia
Termin: IX 2008

7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań
Formy
• Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
Dowody
Zaświadczenie dyrektora placówki
termin: okres stażu

8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Formy
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć
Dowody
• Teczka stażysty
Termin: okres stażu

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
Formy
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
Dowody
• Sprawozdanie z realizacji całego stażu
V 2009

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
• Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji

• Wniosek
• Dokumentacja stażu V 2009

§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

11. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja

• Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii
raz w miesiącu

12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu • Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Konsultacje z opiekunem stażu

• Scenariusze zajęć edukacyjnych
raz w miesiącu

13. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola

• Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
cały okres stażu

14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
• Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej

• Spis literatury metodyczno - pedagogicznej
w ciągu stażu

15. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
• Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego

• Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie
cały okres stażu

16. Wymiana doświadczeń
• Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami

• Zajęcia otwarte dla rodziców
w ciągu stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

17. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza
• Prowadzenie kart obserwacji

• Karty obserwacji dziecka
okres stażu

18. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
• Rozmowy w zespole wychowawczym
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)

• Notatki własne
okres stażu

19. Współpraca z rodzicami
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki

• Sprawozdanie
• Dokumentacja fotograficzna
okres stażu

20. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
• Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej

• Rejestr pozycji
okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

21. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
• Rozmowa z opiekunem stażu
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków

• Notatki, spostrzeżenia
IX 2008

22. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
• Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem

• Teczka stażysty
w ciągu stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

23. Zadania związane z planem rocznym przedszkola
• Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Pożegnanie starszaków
• Dekoracja przedszkola

• Notatki, scenariusze, zdjęcia
okres stażu

24. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych
• Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www

• Zaświadczenia, spis literatury, stron www
okres stażu

..................................... ( podpis stażysty)
..................................... ( podpis opiekuna stażu)
data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.