X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47484
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Innowacja pedagogiczna "Przyjaźń listami pisana"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Autor: Barbara Trojniak
Temat: „Przyjaźń listami pisana”
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Piotra Skargi
w Jarosławiu

Przedmiot: Zajęcia rewalidacyjne
Rodzaj innowacji: metodyczna
Data wprowadzenia: 1.10.2021r.
Data zakończenia: 30.04.2022r.

Zakres innowacji:
Adresatem innowacji jest uczennica klasy III a. Czas realizacji innowacji obejmuje 7 miesięcy. Uczennica będzie uczestniczyła w międzyszkolnej korespondencji z uczniem klasy II, uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Ujeznej. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć rewalidacji indywidualnej raz w miesiącu.Podczas tych zajęć uczniowie zajmą się pisaniem do siebie listów, pocztówek i przygotowywaniem drobnych upominków. Wymiana listowa odbywać się będzie pomiędzy dwiema miejscowościami: Ujezną i Jarosławiem. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei integracji rówieśniczej oraz propagowanie tradycyjnych metod komunikowania się. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do nawiązywania wzajemnych pozytywnych relacji rówieśniczych, poznania siebie i miejscowości w których się uczą z wykorzystaniem tradycyjnej metody wymiany informacji.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Przyjaźń listami pisana” jest odpowiedzią na obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19. Wymiana listów z rówieśnikiem z innej szkoły ma za zadanie przełamać barierę izolacji, w której uczniowie przebywali od wielu miesięcy oraz zachęcić do tradycyjnej metody komunikowania się oraz ukazać korzyści z niej płynące. W dobie Internetu, telefonów coraz częściej zapominamy o tradycyjnych metodach przekazywania informacji. Nasze wiadomości stają się schematyczne, bezosobowe, pełne skrótów myślowych. Możliwość korespondowania otworzy dziecko na świat i nowe przyjaźnie, stworzy wspaniałą okazję do wzbogacenia wiedzy, ponadto wpłynie pozytywnie na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, nauczy empatii i szacunku, stworzy możliwość dawania radości innym. Kultywowanie tradycji epistolograficznej ukształtuje kompetencje językowe podopiecznego i umiejętności redagowania tekstów. Samodzielne przyozdabianie listów i przygotowywanie drobnych upominków, przyczyni się do usprawnienia motoryki małej, wyćwiczy staranne i estetyczne pismo, rozwinie umiejętności artystyczne, kreatywność i wyobraźnię. Innowacja ta, ma również na celu propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji, przybliżenie zasad działania poczty oraz przypomnienie z jakich okazji wysyła się pocztówki i listy. Chciałabym, aby uczennica poznała świat w nieco inny sposób, by zajęcia wiązały się także z radosnym oczekiwaniem na przychodzącą korespondencję.

Opis innowacji:
I. Wstęp
Wdrożenie innowacji ma na celu wspieranie rozwoju i zainteresowań uczennicy, jej kreatywności i wyobraźni. Realizacja założonych zadań przyczyni się do zwiększenia jej umiejętności w zakresie redagowania i pisania, rozwinie kompetencje komunikacyjne, nauczy prowadzenia kulturalnej korespondencji. Oprócz korzyści w postaci zdobycia wiedzy i umiejętności realizacja innowacji stworzy możliwość otwarcia się na nowe znajomości koleżeńskie poza szkołą macierzystą dziecka. Własnoręcznie pisane listy, przelanie swoich myśli i emocji na papier przyczyni się do przełamania bariery nieśmiałości uczennicy i stworzy doskonałą okazję do zainicjowania kontaktu, poznania innej osoby, nawiązania relacji koleżeńskich a może przyjaźni.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczennicy klasy III.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych
- usprawnianie motoryczne
- uświadomienie bogactwa możliwości komunikacyjnych z innymi osobami
- wdrażanie do wyrażania emocji, uczuć
- bogacenie słownika czynnego i biernego
- zachęcanie do posługiwanie się słowem pisanym
- kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych
- rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, pomysłowości.

III. Cele innowacji

Cel główny:
- szerzenie idei integracji społecznej
- propagowanie tradycyjnych form komunikowania się ( listów i pocztówek),
- wzbogacenie wiedzy, umiejętności, doświadczeń z tworzenia i otrzymywania listów,
- kształtowanie pozytywnych relacji rówieśniczych

Cele szczegółowe:
- doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi w formie ustnej oraz pisemnej
- poprawa umiejętności budowania zdań
- zachęcanie do pisania listu tradycyjnego jako elementu komunikacji werbalnej,
- kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych,
- zawieranie nowych znajomości, przyjaźni,
- przełamanie bariery nieśmiałości
- doskonalenie słuchania ze zrozumieniem i pamięci słuchowej
- zapoznanie z formalnymi zasadami wysyłania listu
( adresowanie, przyklejanie znaczka pocztowego itp.),
- zapoznanie z pracą pocztowca i listonosza,
- usprawnianie pisma,
- wdrażanie do twórczego myślenia,
- rozwijanie samodzielności, kreatywności.

IV. Metody i formy
Metody: aktywizujące, słowna, praktycznego działania
Formy: indywidualna

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczeń
- Zdobywa wiedzę w sposób kreatywny, gdyż samodzielnie stara się zredagować list, informację, zaadresować poprawnie kopertę w oparciu o wskazówki nauczyciela
- Wykorzystuje możliwości jakie daje mu tradycyjna wymiana korespondencyjna, przelania swoich myśli i uczuć na papier
- Ma możliwość zawarcia nowych znajomości, przyjaźni
- Uczy się nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych, przełamywania nieśmiałości i inicjowania kontaktu
Nauczyciel:
- Wykorzystuje różne metody pracy, udziela wskazówek, kontroluje pracę, pobudza kreatywność, motywuje do pracy.
VI. Tematyka zajęć

1.Zapoznanie uczennicy oraz rodzica z przygotowaną innowacją pedagogiczną (Październik)
2.Zapoznanie uczennicy z historią wysyłania pocztówek, listów oraz pracą pracowników poczty. Omówienie poszczególnych miejsc na kartce pocztowej i kopercie: miejsce na adres, znaczek, treść. Wzbogacenie biernego i czynnego słownictwa ucznia o zwroty i wyrażenia związane z adresowaniem kopert czy kartek. Czytanie opowiadania o pracy listonosza – praca z tekstem, zdobywanie wiedzy na temat tego zawodu, oglądanie filmu edukacyjnego - 18 października (Dzień Listonosza)
3.„Poznajmy się” – przedstawienie swojej osoby (krótka autocharakterystyka). Nauka pisania listu, poznanie jego elementów składowych. Pisanie krótkiego listu o sobie – wzajemna wymiana informacji. Przygotowanie gotowego listu do wysłania, włożenie do koperty i zaadresowanie.
Zredagowanie pięknych pozdrowień i rysunek uśmiechniętej buzi -21 listopada (Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień)
4.Tworzenie kartki bożonarodzeniowej i nauka pisania życzeń świątecznych (Grudzień)
5.Opisanie i namalowanie swojego ulubionego bohatera bajki lub książki – podzielenie się swoimi przeżyciami z kolegą -18 Stycznia Dzień Kubusia Puchatka
6.Samodzielne wykonanie kartki walentynkowej jako wyraz uczuć koleżeńskich. Napisanie krótkiego listu na temat ulubionych form spędzania czasu wolnego w domu lub na dworze w czasie ferii zimowych– wykonanie rysunku zgodnego z treścią listu – inwencja twórcza ucznia (Luty)
7.„Miejscowość w której się uczę” – stworzenie lapbooka, przedstawienie zabytków, najważniejszych informacji o danej miejscowości, ulubionych miejsc (Marzec)
8.Tworzenie kartki wielkanocnej i nauka pisania życzeń. „Mówię do zobaczenia, a nie żegnaj...” - wykonanie upominku dla kolegi na zakończenie realizowanej innowacji w ramach podziękowania za niezwykłe doświadczenie
i piękną znajomość (Kwiecień).

VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- ankietę dotyczącą prowadzonych działań
- rozmowy indywidualne z uczniem
- obserwację zachowań dziecka, motywacji, zaangażowania w realizację zaplanowanych działań
- analiza wytworów prac ucznia
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów, obserwacji ucznia pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty
Wpływ na uczniów
- rozwój umiejętności motorycznych
- kształtowanie kompetencji językowych,
- rozwój umiejętności redagowania tekstów,
- ukierunkowanie na poprawność formułowania wypowiedzi,
- zdobywanie wiedzy w ciekawy i kreatywny sposób,
- nauka prowadzenia kulturalnej korespondencji,
- zdobycie wiedzy na temat pracy poczty i listonosza,
- znajomość podstawowych elementów składowych listu,
- pozyskanie nowej znajomości

Wpływ na pracę szkoły:
- Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.
- Uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych.
- Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków.
- Rozwój twórczego myślenia i kreatywności.
- Niwelowanie barier i różnic pomiędzy rówieśnikami.
- Realizacja idei wzajemnej integracji społecznej, rówieśniczej, międzyszkolnej.
- Nawiązanie pozytywnej współpracy pomiędzy szkołami – uczniami oraz nauczycielami wdrażającymi innowację.
- Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
- Zbudowanie pozytywnego wizerunku szkoły otwartej na działania innowacyjne.

IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z międzyszkolnej wymiany listowej uczniów, kultywowanie tradycji epistolograficznej oraz propagowanie idei integracji rówieśniczej.

Opracowała: Barbara Trojniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.