X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47456
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Plan pracy rewalidacji indywidualnej

PLAN PRACY REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

Uczennica ... , kl.4
Realizacja w roku szkolnym 2021/2022
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego diagnozujące u dziewczynki niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

Dostosowanie form i metod nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ... .
Prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjne, w ramach których usprawniane będą obniżone, możliwości poznawcze i percepcyjne uczennicy.

1. Wstęp – charakterystyka mocnych i słabych stron dziewczynki

STRONY MOCNE STRONY SŁABE

Funkcjonowanie poznawcze i zachowanie dziewczynki
- rozumienie norm i zasad zachowań społecznych
- myślenie abstrakcyjno – pojęciowe na materiale werbalnym
- nawiązuje dobre relacje z rówieśnikami
- często rozmawia z kolegami i koleżankami podczas przerw
- skoncentrowana na materiale testowym, zaangażowana w rozwiązywanie stawianych przez nią problemów
- utrzymuje dobrą motywację i wytrwałość w pracy - rzadko wypowiada się spontanicznie
- momentami niepewna siebie
- w sytuacji zadaniowej wymaga zachęty i pozytywnego wzmocnienia, aby kontynuować pracę i wypowiedź
- nieharmonijny rozwój funkcji poznawczych
- niski poziom myślenia abstrakcyjno – pojęciowego
- bardzo niski poziom myślenia przyczynowo – skutkowego
- obniżony w stosunku do wieku dziewczynki zakres wiedzy ogólnej o otaczającym ją świecie
- niższy niż przeciętny poziom bezpośredniej pamięci słuchowej
- bardzo niskie tempo uczenia się metodą wzrokowo – słuchową
- niski poziom syntezy wzrokowej oraz integracji wzrokowo – ruchowej i percepcji wzrokowo – przestrzennej

2. Cele długoterminowe:

• Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczennicy
• Aspekt dydaktyczny – uzupełnienie luk w przyswojonym przez dziecko materiale nauczania
• Aspekt terapeutyczny - wyrównanie defektów rozwojowych poprzez odpowiednie oddziaływanie leczniczo – wychowawcze, oraz kształtowanie akceptowanych społecznie właściwości osobowościowych
• Podporządkowywanie oddziaływań dydaktycznych celom wychowawczym – wykorzystywanie treści dydaktycznych jako okazji do kształtowania właściwej postawy społecznej
• Maksymalne rozwijanie mocnych stron uczennicy
• Wzmacnianie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania
• W miarę możliwości zastępowanie istniejących deficytów innymi funkcjami
• Wyrównanie zaburzeń rozwojowych
• Zwiększanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych
• Rozwijanie zdolności samoorganizacji
• Poszerzanie zainteresowań i umiejętności dzielenia się z nimi rówieśnikami
• Wydłużanie czasu koncentracji uwagi
• Uczenie i wdrażanie do przestrzegania norm społecznych
• Korygowanie niepożądanych społecznie zachowań
• Poprawa i korygowanie błędów ortograficznych w edukacji polonistycznej
• Nauka poprawnego trzymania narzędzia pisarskiego
• poprawa umiejętności czytania – korygowanie czytania metodą mieszaną sylabami z syntezą
• wspomaganie nauki liczenia w zakresie większym niż 20 na konkretach przy użyciu liczmanów
• rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i motoryki małej
• - usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
• Rozmowy terapeutyczne podnoszące samoocenę uczennicy oraz jej wiarę we własne możliwości
• Gry i zabawy łagodzące napięcie emocjonalne
• Ćwiczenia odprężające, relaksacyjne
• Kształtowanie u uczennicy cech pozytywnych: prawdomówność, wrażliwość, współczucie,

3. Realizacja programu

Ćwiczenia syntezy wzrokowej

- układanie obrazków po lewej i po prawej stronie dziecka;
- składanie całości obrazka z jego części według wzoru;
- układanie części obrazka z części bez wzoru;
- wyszukiwanie różnic między obrazkami;
- odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych elementów oraz stosunków przestrzennych, jakie między nimi zachodziły;
- układanki z pocztówek;
- uzupełnianie obrazków brakującymi elementami;
szukanie różnic i podobieństw;
- układanie podpisów pod obrazkami;
- eliminatki, wykreślanki: wykreślanie jednakowych lub niepasujących do pozostałych elementów treści, układu, a także określanych słownie przez terapeutę;

Ćwiczenia wspierające w sferze emocjonalno – motywacyjnej

- rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć w konkretnych sytuacjach,
- rozwijanie umiejętności panowania nad emocjami,
- ćwiczenie podejmowania określonych czynności, które pomagają regulować emocje,
- wdrażanie do samodzielności (nie wyręczanie dziecka z czynności, z którymi jest w stanie sobie poradzić, dawanie możliwości samodzielnej wypowiedzi, formułowanie pytań w taki sposób, by dziecko miało szansę samo na nie odpowiedzieć),
- stopniowe doskonalenie umiejętności przyswajania norm i zasad społecznych,
- rozwijanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności
- wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji między ludźmi – nauczenie dzielenia się, czekania, szanowania innych, przyjmowania odpowiedzialność za swoje zachowanie,
- uwrażliwianie na kontakt wzrokowy i słuchowy, koncentrowanie uwagi na aktualnej sytuacji, na twarzy mówiącej osoby oraz umiejętność aktywnego słuchania i wykonywania poleceń,
-wdrażanie nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych.

Ćwiczenia usprawniające różne formy myślenia z wykorzystaniem materiału słownego i werbalnego

- Układanie historyjek obrazkowych z uwzględnieniem związków przyczynowo –
skutkowych.
- Gry rozwijające logiczne myślenie.
- Rozwiązywanie łamigłówek i zagadek.
- Rozwiązywanie rebusów.

Ćwiczenia doskonalące spostrzegawczość i koncentrację uwagi

-Układanki, puzzle, tangramy itp.
-Memory, domina.
- Odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami różniącymi się drobnymi szczegółami.
-Zapamiętywanie przedmiotów.
-Łączenie punktów, obrysowywanie szablonów, rysowanie po śladzie.
- Zabawy konstrukcyjne

Zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i społecznych, przestrzeganie norm i zasad społecznych oraz korygowanie niepożądanych zachowań

- Trening Umiejętności Społecznych - TUS – praca na pozycjach -

Ćwiczenia umuzykalniające
- muzyka relaksacyjna

Ćwiczenia arte - terapeutyczne mające na celu rozładowanie napięcia i stresu

Rysunek – kredki, ołówki, flamastry, kreda, tusz, świeca.
Małe formy rzeźbiarskie – plastelina, modelina, masa solna, formowanie papieru – orgiami, przestrzenne formy z papieroplastyki, wykonywanie prostych form użytkowych z różnych materiałów (materiały przyrodnicze, opakowania).
Wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, wydrapywanki.
Małe formy graficzne – stemplowanie, odciskanie.
Collage, frottage.
Obrysowywanie kształtów i wypełnianie ich różnymi materiałami.

Ćwiczenia oparte na bajkoterapii oparte na audiobukach Fundacji ZACZYTANI oraz Cała Polska Czyta Dzieciom – Wychowanie przez Czytanie

4. Zasady pracy
- stawianie wymagań dostosowanych do aktualnych możliwości dziecka
- egzekwowanie podjętych czynności do końca
- po każdym skończonym zadaniu przekazywanie uczennicy wiadomości zwrotnej
- przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych
- stosowanie różnorodnych form ćwiczeń
- zwracanie się do uczennicy w sposób krótki i zwięzły
- wielokrotne powtarzanie danej czynności w celu utrwalenia
- stosowanie pozytywnych wzmocnień
- wykorzystanie mocnych stron dziewczynki, aby wzmocnić jej słabe strony

Podpis nauczyciela
........................................

Zatwierdzam do realizacji ........................................
(podpis dyrektora placówki)
........................................
(miejscowość, data)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.