X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47061
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zgodnie z art. 9c ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) (dalej: Rozporządzenie).

Dane osobowe nauczyciela:
Imię i nazwisko: Ewelina L
Staż pracy:
Wykształcenie: wyższe, mgr z przygotowaniem pedagogicznym
Nauczany przedmiot: nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
Data nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: 03.07.2014 r.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2022r.
Opiekun stażu:
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa

§ 7 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia:
Uczestnictwo w pracach organów szkoły, realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które wynikają ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody
1. Współpraca z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Analiza przygotowanego planu rozwoju. Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2019

Na koniec stażu Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Zapoznanie z programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły i określenie zadań własnych Analiza programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu współpracy z rodzicami i środowiskiem. Na początku stażu Określenie zasad współpracy z rodzicami
3. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych Rozmowy indywidualne z rodzicami, uczestnictwo w zebraniach ogólnych. Przez cały okres stażu Zeszyt kontaktów z rodzicami
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych Studiowanie fachowej literatury, uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych.
Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.
Udział w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji, czasopism, poradników metodycznych, literatury fachowej. Przez cały okres stażu Zaświadczenia z udziału w szkoleniach, notatki z lektur
5. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzenie zajęć otwartych, opieka wychowawcza podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych, imprez szkolnych, spotkania ze sztuką, współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych
Przez cały okres stażu

Gromadzenie scenariuszy zajęć, prowadzenie zeszytów obserwacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zdjęcia z uroczystości, wycieczek itp.
6. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej
i postępowania w sprawach nieletnich
Analiza podstawowych aktów prawnych szczególnie dotyczących pomocy społecznej postępowania w sprawach nieletnich współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich.
Analiza przepisów prawa oświatowego
Analizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli W okresie stażu
Notatki własne
7. Rozwiązywanie problemów uczniów, integracja grupy
Przeprowadzanie rozmów z uczniami i ich rodzicami, diagnozowanie problemów, rozwiązywanie konfliktów
W czasie stażu
Notatki z rozmów
8. Uczestnictwo w pracach rady pedagogicznej
Zebrania rady pedagogicznej
W czasie zebrań rady
Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej

Poznanie procedury awansu zawodowego
• analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie awansu zawodowego przez nauczycieli; Karta Nauczyciela- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami;
• tworzenie na własny użytek biblioteki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu;
• analiza artykułów zamieszczonych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, prezentacja dorobku;
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• sporządzenie projektu planu rozwoju zawodowego;
sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji do organu prowadzącego.
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego;
notatki.

§ 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Rozporządzenia
Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone. Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Obserwacja lekcji według wcześniej opracowanych zasad, omówienie i zapisanie wyników obserwowanych zajęć. Według ustalonego harmonogramu
Prowadzenie dziennika obserwowanych zajęć, wnioski z obserwacji
2. Analiza obserwowanych zajęć
Autorefleksja.
Formułowanie wniosków do dalszej pracy.
Na bieżąco Zapisy w dzienniku obserwacji
3. Przeprowadzenie 2 lekcji otwartych dla wszystkich nauczycieli szkoły
Przygotowanie i omówienie 2 scenariuszy zajęć z opiekunem stażu.
Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć z opiekunem stażu 2 lekcje.
Wg ustaleń w trakcie całego okresu stażu
Notatki własne, scenariusz
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć prowadzonych.
Przedstawianie scenariusza zajęć do konsultacji z opiekunem stażu i/lub dyrektorem .
Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć.
Cały okres stażu (z opiekunem – 4 zajęcia na każdy rok szkolny; z dyrektorem – wg ustaleń) w trakcie całego okresu stażu
Notatki własne, scenariusz
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Zdobycie nowych doświadczeń, rozwinięcie własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych dla nauczycieli, kursach i konferencjach organizowanych przez różne instytucje doskonalenia zawodowego nauczycieli
Cały okres stażu
Zaświadczenia
6. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę.
Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli.
Cały okres stażu Prowadzenie dziennika lektur, potwierdzenie

§ 7 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz 6 Rozporządzenia
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody
1. Diagnoza środowiska uczniowskiego Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem, opracowanie planu współpracy, przeprowadzenie ankiety diagnozującej środowisko uczniów.
Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach.
Rozmowy z uczniami nt. ich zainteresowań, form spędzania wolnego czasu itp.
Kontakty z rodzicami – zebrania, rozmowy indywidualne, kontakt przez e – dziennik
Cały okres stażu
Arkusz ankiety, rozmowy z uczniami, wychowawcami, wnioski, analiza, plan współpracy z pedagogiem i psychologiem, bieżąca dokumentacja, notatki własne, adnotacje z dziennika elektronicznego
2. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów
Współpraca z innymi
wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami uczącymi w danej klasie, specjalistami.
Analiza dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej uczniów (opinie i orzeczenia) w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
Pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi.
Cały okres stażu
Materiały, notatki własne, rozmowy z uczniami, nauczycielami
3. Poznawanie środowiska lokalnego
Wywiad z rodzicami, nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami.
Włączanie uczniów w środowiskowe i ogólnopolskie akcje charytatywne
W trakcie stażu
Ankieta wywiadu,
notatki własne, zdjęcia....

4. Współpraca z rodzicami uczniów
Organizowanie spotkań, pogadanek, uroczystości, imprez
W trakcie stażu
Plan współpracy z rodzicami, scenariusze spotkań
5. Podejmowanie działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (zajęcia rewalidacyjne).
Współtworzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Analiza opinii i orzeczeń dzieci badanych przez PPP.
Wykorzystanie zawartych w nich wskazówek i zaleceń.
Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
W trakcie stażu
Notatki własne, scenariusz programy indywidualne, IPET, WOPFU
6. Stosowanie w trakcie powadzonych
zajęć różnego rodzaju metod aktywizujących pracę z uczniem Wykorzystywanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb i możliwości podopiecznych : drama, rozmowę dydaktyczną, metodę projektów, gry dydaktyczne, mapy mentalne, burzę mózgów, prowadzenie dialogu z uczniami, zadawanie pytań pomocniczych, naprowadzanie, stosowanie podczas lekcji bieżących i powtórkowych gier dydaktycznych (celem utrwalania materiału), plakat, mapy mentalne stosowane jako notatka/podsumowanie i utrwalenie lekcji/materiału itd. Terapia behawioralna Dennisona......
W trakcie stażu
Adnotacje w planach zajęć, scenariusze

§ 7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody
1. Dokonywanie autorefleksji
Autorefleksja po każdym przeprowadzonym zajęciu
analiza mocnych i słabych stron
Po każdym półroczu
Arkusz samooceny, diagnoza wstępna i końcowa umiejętności uczniów
2. Słuchanie i uwzględnianie w pracy wskazówek innych osób
Ewaluacja zajęć przez dzieci biorące w nim udział.
Refleksja nad wskazówkami udzielanymi przez opiekuna stażu i dyrektora
po obserwacji przeprowadzonych zajęć.
Obserwacje zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, w tym opiekuna stażu i ich ewaluacja pod kątem doskonalenia swojego warsztatu
Cały okres stażu
Notatki z obserwacji i omówienia zajęć
3. Obserwacja i analiza możliwości uczniów
Zbieranie informacji o uczniach i ich możliwościach, predyspozycjach.
Analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania dzieci
Przez cały okres stażu
Arkusz obserwacyjny ucznia, karty pracy
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Udział w pracach zespołu przedmiotowego, wychowawczego, zadaniowego, uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ośrodki i instytucje oświatowe, m.in. ODN, SDMO, ZDZ.
Przez cały okres stażu
Dokumentacja z odbytych szkoleń, zaświadczenia
5. Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji
Studia podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki, szkolenia, warsztaty i inne.
Przez cały okres stażu
Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, dyplomów
6. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń
Studiowanie czasopism pedagogicznych oraz nowych pozycji pedagogicznych.
Przez cały okres stażu
Notatki z przeczytanych lektur, artykułów
7. Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole
Pełnienie funkcji opiekuna studentów odbywających praktyki obserwacyjne i terenowe, odpowiedzialność za uroczystości szkolne według kalendarza imprez i uroczystości, organizacja konkursu teatralnego, protokołowanie rad pedagogicznych i spotkań z rodzicami.
Przez cały okres stażu
Zapoznanie się z obowiązkami i prawami nauczyciela opiekuna praktyk, gromadzenie scenariuszy zajęć studentów, przygotowywanie dekoracji adekwatnych do uroczystości, scenariusze i zdjęcia z uroczystości, udział w imprezach i konkursach organizowanych przez szkołę i inne instytucje
8. Ewaluacja własnej pracy
Opracowanie arkusza ewaluacyjnego dla uczniów i rodziców
Po I semestrze i na koniec roku szkolnego
Arkusz ewaluacyjny

§ 7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej Prowadzenie zajęć W trakcie stażu
Adnotacje w dzienniku
2. Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form
i metod pracy Publikacja na portalach dla nauczycieli np. scenariuszy zajęć, planu rozwoju, rozkłady materiałów itd. W trakcie stażu Publikacja dokumentów na stronie internetowej
3. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnętrznego doskonalenia

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.
Udział w zespole nauczycieli nauk humanistycznych.
Udział w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca przy tworzeniu IPETów i oceny wielospecjalistycznej.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach – prowadzenie warsztatów dla nauczycieli.- DATY W trakcie stażu Notatki własne, lista obecności, materiały przygotowane na szkolenia
.

§ 7 ust. 2 pkt 7 Rozporządzenia
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Wrzesień, plan rozwoju dołączony do wniosku o rozpoczęcie stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
2. Uczestnictwo w realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które wynikają ze statutu oraz potrzeb szkoły
Realizacja planu rozwoju zawodowego, nawiązanie współpracy z opiekunem stażu kontrakt, obserwacje zajęć
Przez cały okres stażu
Określenie zadań współpracy
3. Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły oraz przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkoły
Analiza dokumentacji szkoły: planu pracy szkoły/koncepcja pracy szkoły, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego, analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, regulaminów i procedur szkolnych I półrocze
Określenie własnych obowiązków i praw zawodowych wynikających z analizy dokumentów
4. Aktywne i systematyczne uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań, a także ze strukturami samorządowymi i organizacjami Współpraca z rodzicami – rozmowy z członkami rady rodziców,
udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
współpraca z ODN i innymi placówkami oświatowymi i pomocy społecznej, pomoc w realizacji programów szkolnych i projektów
Przez cały okres stażu Zebrania z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z członkami rady pedagogicznej, zapoznanie się z propozycjami kursów, szkoleń, warsztatów, gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń o uczestnictwie, włączenie się do ogłaszanych akcji pomocy społecznej
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy, zdjęć
Przez cały okres stażu
Scenariusze zajęć, zeszyt kontaktów z rodzicami, zdjęcia, gromadzenie dokumentów, zaświadczeń o uczestnictwie
6. Przygotowanie projektu sprawozdania
Autorefleksja, autoanaliza, sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju 7 dni od daty zakończenia stażu
Analiza dokumentacji zebranej w ciągu odbytego stażu, sporządzenie pisemnego sprawozdania: wnioski i uwagi

§ 7 ust. 2 pkt 8 Rozporządzenia
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody
1. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej
w pracy Gromadzenie dokumentacji, przygotowanie materiałów metodycznych, sporządzanie planów, scenariuszy zajęć, protokołów
Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego
Utrzymywanie e-mailowego kontaktu z gronem pedagogicznym, rodzicami,
Wymiana informacji, doświadczeń i materiałów z innymi nauczycielami
Przez cały okres stażu
Wzory kart pracy, planów, sprawozdań, dokumentacji, notatek, wykonanej z pomocą komputera
2. Korzystanie ze stron internetowych
Opracowanie materiałów,
śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl i innych
Prowadzenie dziennika elektronicznego
Wykorzystanie i zachęcenie uczniów do korzystania z platform edukacyjnych
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych: zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym
W trakcie stażu
Opracowania materiałów
Umieszczenie materiałów
na stronie internetowej
3. Korespondencja pocztą elektroniczną Nawiązanie kontaktu elektronicznego z uczniami, nauczycielami i rodzicami, przekazywanie istotnych informacji Przez cały okres stażu Wydruki komputerowe, przykłady korespondencji
4. Wykorzystywanie narzędzi audiowizualnych, TIK podczas zajęć Korzystanie na zajęciach z programów graficznych, multibooków, tablicy interaktywne, komputerów, encyklopedii, słowników, plansz, kart pracy, gier edukacyjnych, filmów i prezentacji multimedialnych, planów aktywności, aplikacji, tabletów.
Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera. Przez cały okres stażu Wykorzystanie programów, aplikacji na zajęciach, gromadzenie materiałów powstałych przy pomocy komputera
5 Prowadzenie zdalnego nauczania/lekcji online zamieszczanie materiałów dydaktycznych w dzienniku elektronicznym Librus, na meilu
- prowadzenie zajęć online przy użyciu aplikacji Zoom, Skype, Messenger, WhatsApp, korzystanie ze strony internetowej wordwall.net, learningapps.org
Czas pandemi materiały zamieszczone w dzienniku elektronicznym Librus, na meilu
Wykorzystanie technologii informatycznych do rozwoju zawodowego
- udział w szkoleniach online oraz webinarach, seminariach, kursach
Doskonalenie w zakresie stosowania TIK
Poznanie nowych narzędzi informatycznych i multimedialnych, przydatnych w pracy nauczyciela przedszkola.
Stosowanie nowych programów komputerowych, poznanie nowych funkcji.

........................................
(data i podpis nauczyciela)

Data zatwierdzenia do realizacji planu rozwoju zawodowego:

........................................
(pieczęć i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.