X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47054
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty poprzez:

•Aktualizację wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły, np.: zadania wychowawcy, egzamin ósmoklasisty, metody aktywizujące na lekcjach języka angielskiego.
Cały okres stażu
•Zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi w/w dziedzin.
Cały okres stażu
•Korzystanie z wiedzy i materiałów specjalistów zatrudnionych w szkole. Wykorzystanie wskazówek specjalistów do pracy z dziećmi.
•Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów np. rozwiązywania konfliktów, integrowania grupy, zapobieganiu agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Cały okres stażu
•Obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Zgodnie z ustaleniami z opiekunem
•Gromadzenie oraz utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych z języka angielskiego
Cały okres stażu

2.Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, dzięki:

•Zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
Cały okres stażu
• Udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Zgodnie z planem pracy Rady Pedagogicznej
• Analizie przepisów prawa oświatowego- analizowaniu aktów prawnych i poznaniu procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
cały okres stażu

3. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych podczas pomocy podczas organizowania uroczystości szkolnych:

• Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych, np. wigilia, dzień św. Patryka, dzień matki, dzień dziecka.
Zgodnie z planem pracy zespołu
• Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji z imprez i uroczystości szkolnych – po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców uczniów.
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i
uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 1. Poznanie potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnienie ich w planowanej pracy.

• Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
 obserwacja uczniów w różnych sytuacjach.
 spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, wspólne rozwiązywanie problemów szkolnych
 rozmowy na temat tego jak uczniowie radzili sobie z nauką zdalną oraz zamknięciem w domu podczas kwarantanny w drugim semestrze roku szkolnego 2019-2020.
 prowadzenie godzin wychowawczych.
Cały okres stażu

• Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci:
 diagnoza dziecka
 rozmowy z rodzicami i dziećmi
 dostosowywanie tematyki i stopnia trudności zajęć dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dzieci
 praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 rozwijanie uzdolnień dzieci, rozbudzanie ich zainteresowań poprzez proponowane aktywności
 konsultacje ze specjalistami: logopedą, psychologiem, specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
 udzielanie porad i konsultacji rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
Cały okres stażu

• Prowadzenie zajęć dodatkowych.
 Pozalekcyjnych: kółko języka angielskiego.
 Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych – praca indywidualna lub zespołowa z wybranymi uczniami, pomoc w zbieraniu materiałów.
Zajęcia 1 raz w tygodniu
Cały okres stażu

• Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów.
 Gromadzenie literatury: Psychologia w szkole, Charaktery itp.
 Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami uczącymi w danej klasie, specjalistami.
 Opieranie się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
 Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów.
 Rozszerzenie tematyki zajęć dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych; Tworzenie dodatkowych zadań.
 Pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi z języka angielskiego w powtórzeniu oraz utrwaleniu materiału.
 Dostosowanie form i metod pracy tak, aby angażować każdego ucznia (zróżnicowane zabawy, gry, konkursy).
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod
aktywizujących ucznia.
1. Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Umiejętne prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

• Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
 współpraca, wzajemna wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
 pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej poprzez zapoznanie się z pozycjami literatury ukazującej się na runku wydawniczym;
 Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących (drama, burza mózgów, gry dydaktyczne, mapy myśli, grupy zadaniowe, metody ewaluacyjne itp.).
 Udział w szkoleniach, e-szkoleniach oraz webinariach.
 Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
Cały okres stażu
 Przygotowanie projektu edukacyjnego- Omówienie lub wybór tematu z uczniami, wybór książki, przydział zadań, konsultacje, prezentacja wyników, publikacja na stronie internetowej oraz wystawa prac na korytarzu.
1 raz w ciągu roku szkolnego 2020/21; 2021/22; 2022/23

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i
wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

• Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Cały okres stażu

• Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
Cały okres stażu
• Ocenianie skuteczności własnych działań w zakresie pracy dydaktycznej:
 podsumowanie skuteczności własnych działań
 uzyskiwanie informacji zwrotnych od środowiska szkolnego (Dyrektor, Rada Rodziców, opiekun stażu, dzieci, rodzice)
 Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej: kwestionariusze ankiet dla uczniów i rodziców na zakończenie każdego roku szkolnego.
Czerwiec 2021
Czerwiec 2022

 Analiza wyników nauczania (testów) i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Cały okres stażu
 Analiza osiągnięć uczniów po przeprowadzonych testach, klasówkach.
 Konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą.
Cały okres stażu
 Analiza osiągnięć semestralnych i rocznych- Przeprowadzić testy diagnostyczne z języka angielskiego w celu badania przyrostu wiedzy i umiejętności w trakcie danego roku nauki oraz systematycznego przygotowania do egzaminu na koniec klasy VIII.
Zgodnie z harmonogramem diagnoz
 Przygotować raporty z przeprowadzonych testów diagnostycznych z języka angielskiego w klasach IV - VIII celem uzyskania informacji o obszarach problematycznych.
2-3 razy w trakcie każdego roku stażu
 Uwzględnić w pracy wnioski i zadania do realizacji wynikające z diagnoz, egzaminów próbnych.
Cały okres stażu
 Krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach: kosz i walizka, Podobało mi się/nie podobało mi się, 3 buźki, termometr odczuć, dyskusja, itp.
Cały okres stażu

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego

• Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia;
 Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
Cały okres stażu

• Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
 szkolenia organizowane przez firmy prywatne lub ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli: warsztaty metodyczne, konferencje, kursy, szkolenia
Cały okres stażu
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp.
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego.
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna

• Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć prowadzonych.

• Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji.

• Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna.

• Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć.

Minimum 4 zajęcia w każdym roku stażu

2. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora

• Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć.

• Przedstawienie opiekunowi scenariusza zajęć do konsultacji.

• Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora.

• Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć.

Po ustaleniu przez Dyrektora Szkoły

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN

• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.

• Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach.
Cały okres stażu

4. Współpraca z nauczycielami z zespołu języków obcych

• Wybór podręczników oraz pomocy dydaktycznych. Wymiana materiałów, pomysłów na temat szkoleń, konkursów.
Cały okres stażu

• Przygotowanie testów diagnozujących, sprawdzianów. Analiza egzaminów oraz egzaminów próbnych z języka angielskiego.
Zgodnie z harmonogramem diagnoz
• Przygotowanie scenariusza Dnia Języków Obcych oraz realizacja działań w Dniu Języków Obcych.
Wrzesień 2020, 2021 oraz 2022

• Koordynacja konkursu zDolny Ślązak z języka angielskiego na terenie szkoły.
Zgodnie z harmonogramem konkursu

• Prowadzenie wykładów, szkoleń, warsztatów dla nauczycieli w zespole przedmiotowym.
Minimum 2 razy w trakcie trwania stażu

5. Prowadzenie godzin lekcji otwartych dla nauczycieli szkoły.
Minimum 2 razy w trakcie trwania stażu

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska
lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i
cywilizacyjnych.
1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.

• Zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych.

• Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby i możliwości uczniów.

• Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym.

• Współpraca ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda) zatrudnionymi w szkole.
• Indywidualne rozmowy z uczniami.
Cały okres stażu

2. Współpraca z rodzicami
• Kontakty z rodzicami – konsultacje, zebrania, rozwiązywanie problemów, kontakt przez e – dziennik, rozmowy indywidualne.
Cały okres stażu

3. Kształtowanie i utrwalanie prospołecznych oraz prozdrowotnych postaw uczniów.
• Udział w akcjach na rzecz innych ludzi lub zwierząt. Włączenie się w organizacje akcji charytatywnych na terenie szkoły i nie tylko.
• Kształtowanie postawy prozdrowotnych – lekcja o zdrowym odżywianiu.
Cały okres stażu

4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego; kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw młodzieży.

• Lekcja na temat pięknych i historycznych miejsc w Polsce.
Minimum 1 raz w ciągu trwania stażu
• Udział w wydarzeniach rocznicowych.
cały okres stażu

5. Poznanie środowiska lokalnego - umiejętna współpraca ze środowiskiem lokalnym
Cały okres stażu
• Współorganizacja wycieczek sprzyjających poznaniu środowiska lokalnego.

• Promowanie szkoły w środowisku poprzez przygotowywanie dzieci do konkursów oraz promowanie osiągnięć dzieci poza szkołą (konkursy).

6. Wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego, problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz zdiagnozowanych zainteresowań nastolatków poprzez przygotowywanie lekcji w oparciu o te właśnie treści. Przykładowe zagadnienia: szkodliwość palenia, moda, sport, muzyka, film, komputery, Internet, zagrożenia środowiska, bezrobocie.
Cały okres stażu

7. Przybliżanie uczniom zagadnienia wielokulturowości oraz wpajanie im potrzeby umiejętności komunikacji z osobami z innego kręgu kulturowego.
Cały okres stażu

• Doskonalenie umiejętności komunikacji (głównie poprzez aktywizujące metody nauczania).

• Wpajanie uczniom wartości tolerancji dla odmienności oraz poszanowania dla innych ludzi.
• Projekty edukacyjne, prezentacje multimedialne, gry edukacyjne w celu umożliwienia uczniom zdobywania informacji na temat innych krajów.

8. Tworzenie praktycznych rozwiązań stosowanych w pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy oraz pomoc w ich asymilacji z innymi uczniami.
Cały okres stażu; w miarę potrzeb

• Dostrzeganie i rozwijanie u dzieci migrujących bądź o odmiennym pochodzeniu etnicznym ich potencjałów.

• Poszukiwanie i wspieranie mocnych stron uczniów.

• Współpraca z rodzicami uczniów.

• Wyjaśnienie uczniom różnic w systemie edukacji i przybliżenie im wartości promowanych w polskiej szkole.

• Wykorzystanie aktywizujących metod nauczania, np. projektu edukacyjnego, aby uczniowie w jednej grupie rówieśniczej mogli poznawać inne kultury, zwyczaje i tradycje tych kultur, zbierać o nich ciekawostki, a także prezentować kulturę swojego kraju.

§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi
odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż.
1. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
Cały okres stażu

• Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich.

• Znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w konwencji o prawach dziecka oraz ich realizacja.

• Znajomość wewnętrznych regulaminów i procedur Placówki.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego
Cały okres stażu

• Analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty: Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN dotyczącego podstawy programowej, Rozporządzenia MEN dotyczącego oceniania i promowania uczniów.

• Poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczycieli.

3. Uczestnictwo w szkoleniach podejmujących tematykę z zakresu prawa oświatowego.
Cały okres stażu

4. Wnikliwa analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły oraz dokumentacji wewnątrzszkolnej:
 Statutu Szkoły
 Planu Pracy Szkoły
 Programy Wychowawczego Szkoły
 Programu Profilaktyki
 regulaminów regulujące pracę w Szkole
 procedur postępowania w różnych sytuacjach.
Cały okres stażu

5. Udział w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów ósmoklasisty.
Zgodnie z harmonogramem egzaminów
6. Wykorzystanie wiedzy o prawie oświatowym:

• Wykorzystanie zdobytej wiedzy do opracowania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania itp.

• Współtworzenie niezbędnych dokumentów dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

• Prowadzenie dokumentacji i przestrzeganie procedur podczas wycieczek.

• Opracowywanie opinii. Przygotowanie sprawozdań semestralnych i rocznych.
Cały okres stażu

7. Utrwalanie znajomości i przestrzeganie przepisów dotyczących BHP oraz procedur i zarządzeń.
Cały okres stażu

8. Prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela.
Cały okres stażu

• Prawidłowa dokumentacja w dzienniku elektronicznym.

• Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. 2017 poz. 1646 (z późniejszymi zmianami).

§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych
zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
1. Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych
Cały okres stażu

• Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (wykorzystanie zasobów stron internetowych dotyczących edukacji).

• Wykorzystanie i zachęcenie uczniów do korzystania z platform edukacyjnych (np. Quizizz, Insta.ling, Liveworksheets).

• Prowadzenie dziennika elektronicznego.

• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem, z wydawnictwami, organizatorami konkursów.

• Korzystanie ze służbowego konta mailowego.

• Wykorzystanie multimediów (środki szkoły, wyposażenie sal) w czasie zajęć.

• Zdalne nauczanie – komunikacja z uczniami poprzez platformę Microsoft Teams, pocztę służbową, oraz korzystanie z internetowych platform edukacyjnych.

• Tworzenie prezentacji multimedialnych z zastosowaniem programu Microsoft Office PowerPoint.

• Wykorzystanie w pracy komputera, sprzętu audio, DVD, kamery i smartfona do odtwarzanie muzyki oraz filmów edukacyjnych oraz wyświetlania

2. Sporządzanie dokumentów z pomocą komputera.
Cały okres stażu

3. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym np. www.edukacjaedux.pl

Plan opracowała: Maja Orłowska

Zatwierdzam do realizacji:
........................................ .......................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

Niniejszy plan rozwoju zawodowego jest dokumentem otwartym, dlatego w trakcie realizacji może ulec zmianom za zgodą Dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.