X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47082
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

imię i nazwisko nauczyciela: Marta Bącler
posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie (specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)
stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Liścu Wielkim
czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021r.
przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2024r.

Cel główny stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
-realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola;
-pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola, samodzielnie oraz przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
-podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
-pogłębianie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
-realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 poz.967 z późn.zm.)
-Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019r.,poz.1650)
Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z aktualnymi potrzebami przedszkola oraz inwencją własną.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

Zadania Sposób realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach stacjonarnych i internetowych dotyczących awansu zawodowego. cały okres stażu
2. Realizacja stażu dotyczącego awansu zawodowego. Gromadzenie dokumentacji.
Sporządzenie sprawozdania, analiza i wnioski.
Opracowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. cały okres stażu

zakończenie stażu

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
Zadania podejmowane w okresie stażu
1. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy. - Stosowanie w pracy metod aktywizujących, np. eksperymenty i doświadczenia, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne ,metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Pedagogika Zabawy, Dziecięca matematyka E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, metoda ekspresji twórczej Rudolfa Labana, metoda Carla Orffa, burza mózgów, drama, gry dydaktyczne, metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, system ruchu edukacji przez ruch D. Dziamskiej itp. cały okres stażu
2. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w pracy dydaktyczno- wychowawczej - Przygotowywanie prezentacji, filmów, muzyki do zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami. - Zamieszczanie informacji o grupie, edytowanie zdjęć i filmów z wykorzystaniem programów multimedialnych. -Wykorzystywanie komputera do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystywanych w czasie zajęć.
-Wykorzystanie w pracy Internetu, korzystanie z laptopa: filmy edukacyjne, obrazy, scenki sytuacyjne.
-Relacje z uroczystości i spotkań w przedszkolu rozsyłane do mediów społecznościowych. cały okres stażu
3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. -Śledzenie strony internetowej MEN i stron związanych z awansem nauczyciela.
-Projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy dostosowanych do potrzeb dzieci w oparciu o różnorodne programy komputerowe oraz portale edukacyjne.
-Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych przy wykorzystaniu komputera.
-Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań z wykorzystaniem komputera.
-Przygotowywanie dokumentacji awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych. -Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, konkursów dla dzieci oraz do poszukiwania nowych pomysłów na realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych. cały okres stażu
4. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi. - Przygotowywanie informacji dla rodziców przekazywanych na stronę internetową przedszkola, na komunikatory społeczne Messenger. -Komunikowanie się z rodzicami, innymi nauczycielami i pracownikami przedszkola za pomocą poczty elektronicznej. - Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela w przedszkolu. cały okres stażu
5. Współpraca w prowadzeniu gazetki przedszkolnej. –Współtworzenie oprawy graficznej gazetki internetowej.
-Zamieszczanie ciekawych artykułów, porad, zadań dla przedszkolaka.
-Opis wydarzeń i zdjęć zamieszczanych w gazetce. cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
Zadania podejmowane w okresie stażu Formy i sposoby realizacji Terminy realizacji
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. -Wymiana informacji na temat aktywizujących metod pracy.
-Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
-Wspólne rozwiazywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów.
-Udostępnianie swoich scenariuszy zajęć, scenariuszy z uroczystości, kart pracy, pomocy dydaktycznych.
-Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych. - Wspólne planowanie, rozwiązywanie problemów (spotkania podczas Rady Pedagogicznej, prace zespołów nauczycielskich powołanych przez Dyrektora Przedszkola), cały okres stażu

wg harmonogramu imprez
2.Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. –Przygotowanie scenariusza zajęć.
-Zastosowanie wiedzy zdobytej na kursach i szkoleniach.
-Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. -Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności wykorzystanych podczas kursów i szkoleń.
-Dokonanie ewaluacji zajęć. W terminie dogodnym dla zainteresowanych nauczycieli
3.Publikowanie materiałów na portalach edukacyjnych – Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
-Publikowanie na portalach scenariuszy z zajęć, scenariuszy z uroczystości lub innych materiałów własnych. wrzesień 2021

cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

Zadania podejmowane w okresie stażu Formy i sposoby realizacji Terminy realizacji
1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w kursach i szkoleniach. -Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola. cały okres stażu
2.Bieżące i systematyczne diagnozowanie oraz rozwijanie wszechstronnych zainteresowań dzieci. -Stosowanie różnorodnych aktywnych form i metod pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych. – Praca z dziećmi z trudnościami i dziećmi uzdolnionymi .
-Tworzenie kącików tematycznych w sali: plastycznego. konstrukcyjnego, czytelniczego, przyrodniczego, pobudzające dzieci do działania.
-Diagnozowanie dzieci, pomoc w rozpoznawaniu trudności w zakresie udzielanej w placówce pomocy psychologiczno- pedagogicznej. - Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne. cały okres stażu
według harmonogramu uroczystości i imprez
3.Organizacja imprez oraz uroczystości przedszkolnych i grupowych.
-Przygotowywanie imprez oraz uroczystości przedszkolnych i grupowych samodzielnie, przy współpracy z nauczycielami i rodzicami. - - Zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych. cały okres stażu

4.Organizowanie konkursów oraz przygotowanie dzieci do konkursów organizowanych na terenie przedszkola oraz poza nim.  Przygotowanie i opieka nad dziećmi biorącymi udział w konkursach przedszkolnych i zewnętrznych ( ogólnopolskich)
 Organizowanie konkursów:
• opracowanie regulaminu konkursu,
• przeprowadzenie konkursu. okres stażu
5.Udział z dziećmi w akcjach i zbiórkach charytatywnych. -Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach.
-Rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych. okres stażu
6.Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.  Organizacja warsztatów dla rodziców z dziećmi.
 Prowadzenie zebrań, rozmów indywidualnych z rodzicami,
 Zachęcanie i angażowanie rodziców w przedsięwzięcia grupowe i przedszkolne.
 Zapraszanie rodziców do przedszkola w celu przedstawienia własnego zawodu w ramach preorientacji zawodowej.
 Zapraszanie rodziców i innych członków rodziny do przedszkola w celu czytania dzieciom książek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 Przygotowywanie materiałów dla rodziców. -cały okres stażu
7.Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. – Organizowanie wyjazdów, wycieczek edukacyjnych. - Organizowanie wyjść do różnych instytucji i miejsc m.in.: Ochotnicza Straż pożarna, biblioteka, poczta, przychodnia zdrowia, salon fryzjerski, sklep itp. -Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Stare Miasto. - Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów.
- Promowanie wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez udział w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach lokalnych - Zamieszczanie informacji o działalności przedszkola w gazetce przedszkolnej. -cały okres stażu
8.Prowadzenie zajęć dodatkowych.  Opracowanie i wdrożenie programu.
 Prowadzenie zajęć dodatkowych. okres stażu
9.Redagowanie gazetki przedszkolnej w wersji elektronicznej.  Redagowanie gazetki przedszkolnej (Jesienny, Zimowy, Wiosenny, Letni Przedszkolaczek). 4 razy w ciągu roku szkolnego przez cały okres stażu
10.Udział w programach oraz projektach edukacyjnych – przedszkolnych i ogólnopolskich.
Realizacja zadań ujętych w programach oraz projektach edukacyjnych – prowadzenie dokumentacji.
-Udział w projektach Ogólnopolskich o różnorodnej i ciekawej tematyce: „Co słonko widziało- projekt edukacyjny?”.
- realizacja programu umuzykalniania przedszkolnego, „Rosnę śpiewająco”.
okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
Zadania podejmowane w okresie stażu Formy i sposoby realizacji Terminy realizacji
1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych.  Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych. rok szkolny 2022/2023

2.Opracowanie i wdrożenie innowacji „Magiczny Świat Krasnali”.
Merytoryczne opracowanie innowacji.
-Realizacja innowacji na zajęciach.
-Ewaluacja innowacji. II półrocze
roku szkolnego 2021/2022

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej;

Zadania podejmowane w okresie stażu Formy i sposoby realizacji Terminy realizacji
1. Pełnienie funkcji koordynatora edukacji zdrowotnej – współpraca z Sanepidem. - Koordynowanie realizacji na terenie przedszkola projektów zdrowotnych, realizowanych we współpracy z Sanepidem. rok szkolny 2021/2022
2.Praca w zespole nauczycieli. - Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli WDN. - Realizacja przydzielonych zadań.
-Współtworzenie wymaganej dokumentacji. -Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów. Cały okres stażu

Marta Bącler
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.