X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47045
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Ewa Mazur
nauczyciel mianowany języka angielskiego
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2022

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 r. poz. 393, z późniejszymi zmianami).

§ 8 ust. 2 p. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

• Pogłębienie wiedzy na temat procedury awansu zawodowego- przypomnienie przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego oraz dokumentacji szkolnej
Termin: Wrzesień 2019
Materiały: Własne notatki
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego
Termin: Sierpień i wrzesień 2019
Wniosek, plan rozwoju
• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma fachowe, szkolenia)
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Biblioteczka – notatki, zaświadczenia
• Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności- autorefleksja
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Własne notatki
• Organizowanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy - wzbogacanie własnej biblioteczki dydaktycznej o ciekawe pomoce dydaktyczne z wydawnictw i księgarni językowych
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Biblioteczka
• Własnoręczne przygotowanie pomocy dydaktycznych - wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznych
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Notatki
• Podejmowanie wewnątrzszkolnych działań dydaktycznych i wychowawczych -
przygotowywanie uczniów do wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych konkursów z języka angielskiego
Termin: Cały okres stażu
Materiały: według możliwości i potrzeby uczniów, regulaminy konkursów lub sprawozdania z konkursów, wyniki egzaminów językowych

• Opieka nad salą lekcyjną
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Gazetki tematyczne i przedmiotowe, tablice relacjonujące działalność klasy wychowawczej
• Organizowanie zajęć z języka angielskiego dla uczniów zdolnych, rozwijanie ich zainteresowań - organizowanie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego; pomoc w wyrównywaniu braków poprzez indywidualną pracę z uczniem z zastosowaniem metod aktywizujących
lub organizowanie pomocy uczniowskiej w obrębie klasy
Termin: Cały okres stażu
Materiały: według możliwości i potrzeb uczniów, dziennik zajęć, opracowane materiały dydaktyczne,
zdjęcia z wyjść i wyjazdów,
• Praca nad tworzeniem i aktualizacją dokumentów szkolnych (np. ewentualne zmiany w WSO, planie pracy wychowawcy, tworzenie innych dokumentów wg potrzeb szkoły) - Ewentualne zmiany w przedmiotowym systemie oceniania z języka angielskiego i wykazie wymagań na poszczególne oceny
Termin: Według potrzeb, okres trwania stażu
Materiały: Notatki własne, dokumenty szkolne
• Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i społecznych nauczyciela języka obcego
w ramach kursów, konferencji i warsztatów na rzecz podniesienia jakości wykonywanej pracy-
udział w zewnątrz-szkolnym doskonaleniu nauczycieli , warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, konferencjach metodycznych; udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Zaświadczenia, potwierdzenia, protokoły
• Samodzielne aktualizowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce zawodowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Biblioteczka, własne notatki
• Poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych; wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania języków obcych
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Własne notatki
• Organizowanie i współ-organizowanie uroczystości klasowych, szkolnych oraz międzyszkolnych- organizacja i współ-organizacja uroczystości szkolnych (dzień języków obcych, dzień otwarty szkoły, dzień kultury ALO itp.), organizacja / współ-organizacja imprez klasowych (Dzień Chłopaka, Wigilia klasowa, Dzień kobiet, Dzień wagarowicza, itp.), organizacja / współ-organizacja wyjść (np. na warsztaty lub konferencje dla młodzieży) lub spotkań z ciekawymi osobami
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia z uroczystości, scenariusze uroczystości,
• Dokumentowanie własnych działań, gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, programów, planów, scenariuszy zajęć
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Zaświadczenia, plany, programy, scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 p. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w pracy nauczyciela - przygotowanie w formie elektronicznej projektu planu rozwoju zawodowego, rozkładów materiału, sprawozdań i innych dokumentów
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Projekt planu rozwoju zawodowego, rozkłady materiału, sprawozdania, opracowanie za pomocą edytora tekstu różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych (kart pracy, testów, sprawdzianów, dyplomów itp.)
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć
• W miarę możliwości udział w kursach lub szkoleniach informatycznych
Termin: na bieżąco
Materiały: Zaświadczenia
• Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela języka obcego - przeprowadzanie zajęć z języka obcego w laboratorium językowym z wykorzystaniem projektora, komputerów, programów multimedialnych lub Internetu, prowadzenie regularnych zajęć z wykorzystaniem komputera, projektora, Internetu
Termin: Na bieżąco
Materiały: Scenariusze zajęć

• Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno - wychowawczej - śledzenie informacji dotyczących oświaty i wychowania - Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Opis działań, wykaz przykładowych stron wykorzystywanych podczas pracy

• Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej - opracowywanie materiałów informacyjnych do zamieszczania na szkolnej stronie internetowej (zdjęcia z różnych wydarzeń szkolnych i poza-szkolnych, itp.)
Termin: Na bieżąco, wg potrzeb
Materiały: Opracowane materiały na stronie szkoły
• Publikacja materiałów w Internecie- publikacja planu rozwoju zawodowego, wybranych materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy zajęć w Internecie
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Adresy stron www

• Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej - wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych; uczestnictwo w szkoleniach metodycznych prowadzonych online
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Adresy stron www, zebrane materiały, certyfikaty uczestnictwa
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

• Prowadzenie lekcji otwartych- prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli kontraktowych lub innych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
Termin: Po jednej w każdym roku szkolnym
Materiały: Scenariusze
• Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej - udostępnianie innym nauczycielom wypracowanych materiałów i zgromadzonych pomocy dydaktycznych;

kontakty z nauczycielami z zespołu językowego w celu wymiany doświadczeń.
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Opis działań ew. poświadczenia nauczycieli
• Opracowanie i udostępnienie w Internecie materiałów dydaktycznych Opracowanie materiałów i testów na portalach edukacyjnych
Termin: Cały okres stażu
Materiały: opis działań, adresy stron
• Współpraca z innymi nauczycielami języka obcego Konsultacja z nauczycielami anglistami z innych szkół – wymiana poglądów uwag, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem, wspólne rozwiązywanie problemów
Termin: Na bieżąco
Materiały: Własne notatki, opis działań
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych - opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koło języka angielskiego)
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Dziennik zajęć, program wraz ze sprawozdaniem z realizacji i ewaluacją
• Sprawowanie roli wychowawcy klasowego- opracowanie i realizacja planu wychowawczego, rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Plan wychowawczy, zapisy w dzienniku lekcyjnym
• Współpraca z rodzicami - udział w zebraniach ogólnych z rodzicami, prowadzenie zebrań z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi; rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym w związku z problemami uczniów; pedagogizacja rodziców; angażowanie rodziców i ich uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych
Termin: Cały okres stażu
Materiały: Notatki własne, wpisy w dzienniku lekcyjnym
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
• Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów- organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów (konkurs piosenki wielojęzycznej dla uczniów szkoły oraz konkurs językowy EXPERT prowadzony przez Centrum Edukacji i PWSZ w Płocku), organizacja powiatowego międzyszkolnego konkursu piosenki wielojęzycznej dla uczniów klas 6,7 i 8 szkół podstawowych
Termin: Przynajmniej jeden konkurs w każdym roku stażu
Materiały: Pisemne opisy konkursów, regulaminy konkursów lub sprawozdania z posiedzeń jury konkursów, arkusze konkursowe,
• Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego- organizowanie lub współorganizowanie imprez szkolnych, środowiskowych, wyjazdów edukacyjnych, wycieczek, obozów językowych
Termin: Według zaplanowanego kalendarza
Materiały: Scenariusze wydarzeń, opis działań, karty wycieczek
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, prowadzenie koła językowego przygotowującego do egzaminu TELC na poziomie B2
Termin: Według potrzeb uczniów
Materiały: Dziennik zajęć pozalekcyjnych
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
• Współpraca z jednostkami gospodarczymi, instytucjami samorządowymi, kulturalnymi oraz innymi podmiotami- współpraca ze służbą zdrowia; współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; współpraca z wydawnictwami Językowymi, a w szczególności z Wydawnictwem Egis i Oxford
Termin: Cały okres stażu
Materiały: w miarę potrzeb, opis działań,
• Udział w akcjach charytatywnych i społecznych, zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych i społecznych takich jak „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”, itp; czynny udział
Termin: Okres stażu
Materiały: Wpisy w dzienniku, opis działań

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
• Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami - obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego; rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu; współpraca z nauczycielami, psychologiem oraz pedagogiem szkolnym w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności;
Termin: Cały okres stażu,
Materiały: Wpisy w dzienniku, opis działań według potrzeb
Opis i analiza dwóch przypadków
Materiały: Wpisy w dzienniku, opis działań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.