X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47043
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Aneta Grendus

Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa
im. Św. Jadwigi Królowej
w Stubnie

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2020 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2023r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm)
Cel główny:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:
• doskonalenie umiejętności zawodowych, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły,
• wzbogacanie i urozmaicanie własnego warsztatu pracy,
• wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy na szerszą skalę,
• realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

w tabeli:

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego i wykorzystanie tej wiedzy w celu pomyślnego przebiegu stażu

• Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Sporządzenie projektu planu rozwoju zawodowego
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• Udział w szkoleniach dotyczących awansu
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju okres stażu

Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy

• Wstępna analiza własnych umiejętności
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy własnej i pracy z dziećmi

Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się

• Udział w webinariach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji
• Stosowanie metod aktywnych i innowacyjnych rozwiązań podczas zajęć dydaktycznych
• Zaplanowanie i realizacja z uczniami projektów edukacyjnych
• Uczestniczenie w uroczystościach, imprezach, występach, konkursach i innych akcjach rozwijających zdolności językowe uczniów
• Odpowiedni dobór metod, form, zadań i ćwiczeń dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, szkoleniach, kursach rozwijających umiejętności obsługi komputera w codziennej pracy oraz pracy zdalnej
• Studiowanie literatury tematycznej

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy nauczyciela

• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji np. Kahoot, Quizizz, LearningApps, kodów QR, korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, tabletów, smartfonów
• Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami, uczniami poprzez e – dziennik, e-mail
• Wzbogacanie i uzupełnianie zestawu pomocy dydaktycznych potrzebnych do wykorzystania na zajęciach

Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy przy pomocy techniki komputerowej

• Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera
• Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, analiz, diagnoz
• Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point

Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy
• Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do stosowania ciekawych rozwiązań metodycznych
• Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania
• Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z sieci, Internetu na potrzeby własnej pracy i pracy z uczniami
• Opracowanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie internetowej szkoły

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• Opracowanie scenariuszy zajęć
• Zaproszenie doradcy metodycznego
• Prowadzenie zajęć i omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć
• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z uczniami

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

• Aktywne uczestnictwo w WDN – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli (rady szkoleniowe, referaty, prezentacje)
• Rozwijanie współpracy z nauczycielami, wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych działań
• Praca w zespołach i komisjach szkolnych powołanych przez dyrektora szkoły
• Aktywna współpraca w zespole nauczycieli języków obcych, wspólne rozwiązywanie problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz podejmowanie decyzji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy

• Opracowanie i udostępnienie własnych materiałów dydaktycznych, wychowawczych, metodycznych oraz pomocy dydaktycznych nauczycielom
• Opublikowanie na portalu internetowym dla nauczycieli planu rozwoju zawodowego i innych ciekawych materiałów
• Przeprowadzanie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów (jeśli tacy zostaną zatrudnieni w szkole)
cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci oraz kultywowanie tradycji

• Organizowanie/współorganizowanie konkursów szkolnych, międzyszkolnych
• Zaangażowanie w przygotowanie Dnia Szkoły
• Rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, przygotowywanie ich do udziału w różnych konkursach, występach
• Zadbanie o zakup nagród dla uczestników – pozyskanie sponsorów na nagrody
• Przygotowanie akademii szkolnej
• Współorganizowanie Dnia Języków Obcych
• Organizacja uroczystości szkolnych zgodnie z przydziałem czynności

Uwzględnianie w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów

Praca z uczniem zdolnym:
• Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, kształtowanie aktywności i kreatywności dzieci
• Rozwijanie i ukierunkowywanie zainteresowań uczniów chętnych do udziału w konkursach
• Motywowanie dzieci do pogłębiania wiedzy, zadawanie dodatkowych zadań

Praca z uczniem mającym trudności w nauce:
• Prowadzenie na zajęciach indywidualizacji nauczania
• Odpowiedni dobór metod nauczania oraz zadań i ćwiczeń dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów

Wdrażanie uczniów do udziału w prace na rzecz innych

• Udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach np. „Góra Grosza”, zbiórka nakrętek plastikowych
• Udział w akcji Sprzątanie świata

Rozwój czytelnictwa
• Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, zachęcenie uczniów do współudziału w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom

Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki

• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Pogłębianie współpracy z instytucjami na rzecz edukacji (PCEN, wydawnictwa naukowe, biblioteki i inne)
cały okres stażu

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

• Rozpowszechnianie sukcesów i osiągnięć uczniów
• Redagowanie artykułów na stronę szkoły, gminy i prasy lokalnej
• Zapraszanie przedstawicieli samorządu lokalnego, rady gminy, rady rodziców na organizowane uroczystości

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie innowacji działań edukacyjnych „Uczę się dla siebie, nie dla ocen”
• Opracowanie i wdrożenie innowacji dla wybranej klasy
• Realizacja innowacji na zajęciach języka niemieckiego
• Ewaluacja innowacji

§ 8 ust. 2 pkt 4b
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli

• Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli języków obcych
• Planowanie i koordynowanie realizacji zadań zespołu
• Systematyczna współpraca z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i innymi nauczycielami

Pełnienie funkcji członka zespołu

• Aktywny udział w pracach komisji nadzorującej egzamin ósmoklasisty
• Realizacja zadań wynikających z procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

§ 8 ust. 2 pkt 4d
d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty
• Analiza zebranej literatury dotyczącej tematu publikacji
• Udział w szkoleniach, warsztatach
• Opracowanie pracy i opublikowanie jej

Plan rozwoju ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi, które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu.

Opracowała:

Zatwierdzam do realizacji

podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Stubno, 14.09.2020

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.