X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47034
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Agnieszka Skalik
nauczyciel mianowany
w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
im. Mikołaja Kopernika w Radomsku
ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Termin stażu 14.09.2017 – 29.08.2021 r.
(staż przedłużony ze względu na urlop )

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania, fromy realizacji, terminy realizacji

Zadanie: Doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Wstępna ocena własnych umiejętności i kompetencji zawodowych (autorefleksja). (w okresie stażu)

2.Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury psychologicznej, pedagogicznej oraz metodycznej , wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań. Stosowanie aktywizujących metod nauczania.(w okresie stażu)

3.Utworzenie własnej biblioteczki przedmiotowo - metodycznej.
cały okres stażu

Zadanie: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej
1.Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety na temat prowadzenia zajęć, dokonanie ich analizy oraz wyciągnięcie wniosków (3 razy w 2 i 3 roku stażu).

2.Udział w pracach zespołu przedmiotów zawodowych (w okresie stażu).

3.Opracowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego (w okresie stażu).

4.Opracowanie (w okresie stażu):
•planów pracy korelujących z WSO,
•egzaminów próbnych, innych pomocy dydaktycznych.

5.Współudział w ewaluacji Przedmiotowego Systemu Oceniania (w okresie stażu)

6.Przygotowanie programu zajęć dla uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach poszerzających i uzupełniających wiedzę z zakresu fryzjerstwa (w okresie stażu).

Zadanie: Podwyższenie jakości pracy szkoły.
1.Przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w każdym roku stażu).

2.Poprowadzenie zajęć dodatkowych poszerzającą i uzupełniającą wiedzę z zakresu fryzjerstwa.(wg potrzeb)

Zadanie :Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

1.Udział w różnych formach promocji szkoły (Cały okres stażu)

Zadanie: Udział w zebraniach zespołu wychowawczego i rozwiązywanie problemów we współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami.

1. Współudział w opracowaniu planu pracy
zespołu wychowawczego. (Cały okres stażu)

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy, realizacji,Termin realizacji

Zadanie: Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.

1. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej
w formie elektronicznej (wg potrzeb).

2. Przeprowadzenie lekcji przy użyciu komputerowych programów edukacyjnych (wg potrzeb).

3.Stworzenie narzędzi diagnostycznych oraz materiałów pomocnych podczas lekcji przy użyciu technologii komputerowej (wg potrzeb)

Zadanie: Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu fryzjerskich przedmiotów zawodowych, pedagogiki i metodyki.

1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy
i doświadczenia innych nauczycieli.(Cały okres stażu)

2. Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian
w przepisach oświatowych).(Cały okres stażu)
-
3. Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących przedmiotów zawodowych na stronie internetowej szkoły we współpracy
z nauczycielami informatyki.(Cały okres stażu)

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Zadania ,Formy realizacji, Termin realizacji

Zadanie :Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
Prowadzenie otwartych zajęć.

1.Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom mojej szkoły (wg potrzeb):
- scenariuszy lekcji,
- planów
- testów,
- materiałów dydaktycznych.

2.Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli nauczających pokrewnych przedmiotów (w okresie stażu).

3.Konsultowanie się z nauczycielami zespołu przedmiotowego, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego (na bieżąco).

4.Prowadzenie szkoleń dla członków Zespołu Przedmiotowego (w okresie stażu).

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania, Formy realizacji, Termin realizacji

Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych

1.Opracuję i zrealizuję program zajęć dodatkowych poszerzających i uzupełniających wiedzę z zakresu fryzjerstwa.( W okresie stażu)

Zadanie: Pedagogizacja rodziców
1.Opracowanie materiałów do pedagogizacji rodziców oraz przeprowadzenie pedagogizacji na temat „Uzależnień u młodzieży” na zebraniu z rodzicami.( W okresie stażu)

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania ,Formy realizacji, Termin realizacji

Zadanie: Prowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu fryzjerstwa w celu przygotowania młodzieży do egzaminów zawodowych.

1.Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających i uzupełniających wiedzę z zakresu fryzjerstwa (w każdym roku stażu)
2.Przygotowanie młodzieży do egzaminów zawodowych.(W każdym roku stażu)

Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie

1.Opracuję i opublikuję materiały do pedagogizacji rodziców (w okresie stażu).

2.Opublikuję plan rozwoju zawodowego.(W okresie stażu)

Zadanie: Wykonywanie zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, szkoły.
1.Organizacja „Dnia Sprzątania Świata” (w każdym roku stażu)

2.Organizacja wycieczek zawodowych (w okresie stażu)

3.Współorganizowanie egzaminów próbnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (w każdym roku stażu).

4.Angażowanie młodzieży w różne akcje, np. Sprzątanie Świata, promowanie szkoły na festynach organizowanych w innych szkołach lub instytucjach itp.

5.Współpraca z pedagogiem szkolnym i samorządem szkolnym.(w okresie stażu)

6.Współpraca z rodzicami uczniów.(w okresie stażu)

7.Współpraca przy organizacji cyklicznych imprez szkolnych np. Dzień Patrona, Dzień otwarty szkoły (w okresie stażu).

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania , Formy realizacji, Termin realizacji
Zadanie: Współpraca z instytucjami samorządowymi
1.Organizowanie Dnia Sprzątania Świata we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Radomsku.( wrzesień każdego roku stażu)

Współpraca z Uczelniami Wyższymi
2.Organizacja zajęć dla młodzieży z zakresu wizażu prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych. (W każdym roku stażu)

Zadanie: Współpraca z pedagogiem szkolnym
3. Konsultowanie pedagogiem szkolnym indywidualnych przypadków uczniów (wg potrzeb)

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania ,Formy realizacji, Termin realizacji
Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych uczniów
1. Pomoc uczniom w trudnych sytuacjach edukacyjnych lub wychowawczych. (W okresie stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.