X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47027
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Magdalena Smolarczyk
Placówka oświatowa: Zespół Szkół Salezjańskich don Bosco
Dyrektor szkoły: ks. Jerzy Babiak
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (02.09.2019 – 31.05.2022.)
Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy przedszkola.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2018r.
Na podstawie art.9g ust.10 ustawy z dnia 26stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz.967).
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ.
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Wymaganie
Zadania do realizacji Termin Uwagi
1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
- korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
okres stażu
- artykuły, tytuły pozycji książkowych, adresy stron internetowych

2. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.
- uatrakcyjnianie metod pracy z dziećmi, pobudzając do przemyśleń oraz wzrostu zainteresowania tematem, - poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez różnorodne działania indywidualne i grupowe,
- aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych poprzez stosowanie różnych metod aktywizujących m.in., „burza mózgów”, mapa pojęciowa, symulacje, zabawy dramowe, metoda projektów, metoda stawianych pytań, „rybi szkielet”, dyskusja, gry dydaktyczne okres stażu
- wpisy w dzienniku
3. Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych
w pracy
dydaktyczno-wychowawczej. - praca z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (prezentacje własne, prezentacje udostępnione np. na stronach miasta, filmy edukacyjne, aplikacje),
- opracowanie prezentacji komputerowych jako wzbogacenie atrakcyjności zajęć,
- wykorzystywanie multimedialnych gier edukacyjnych
- wykorzystanie na zajęciach ozobotów, tabletów
- wykorzystywanie w trakcie zajęć różnych aplikacji i programów typu „Kahoot”, „Genialy”, „Nearpod”, „Padlet”, „Testportal”, Scratch” okres stażu - zdjęcia,
- zapis w dzienniku, scenariusze lekcji

- zapis w dzienniku, scenariusze lekcji
4. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i multimedialnej.
- tworzenie pomocy dydaktycznych,
- opracowywanie dokumentów, scenariuszy lekcji, PSO,
- opracowanie materiałów sprawdzających (diagnoz, sprawdzianów), kart pracy, dodatkowych zadań i ćwiczeń
- przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
- samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych
formach doskonalenia także z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej. Zastosowanie wiedzy w praktyce.
- prowadzenie dziennika elektronicznego oraz padletu dla klasy okres stażu
- zdjęcia,
- pomoce dydaktyczne,
- przykładowe: sprawozdanie, scenariusz, dyplom, podziękowanie, zaproszenie itp.
5. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.
- komunikowanie się z rodzicami i nauczycielkami za pomocą poczty elektronicznej,
– informacje o zebraniach, ważnych wydarzeniach z życia klasy (chętni rodzice, którzy wyrażą zgodę i udostępnią adresy mailowe),
- wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela w szkole podstawowej,
- wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert księgarni i wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych. okres stażu - zapis w protokołach z zebrań z rodzicami o możliwości komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej

- umieszczanie na stronie fb szkoły zdjęć, ważnych informacji, uzupełnianie jej o nowe informacje dotyczące wydarzeń w szkole, w klasie. okres stażu - strona internetowa szkoły na portalu facebook

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Wymaganie Zadania do realizacji Termin Uwagi

1. Publikacja na portalach edukacyjnych
- zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
- przykładowych scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć.
okres stażu
- zaświadczenie,
publikacja w Internecie.
2. Wymiana doświadczeń podczas Rad Pedagogicznych.
Dzielenie się wiedzą
z innymi nauczycielami.
- przeprowadzenie 3 godzin zajęć otwartych w obecności nauczycieli stażystów i kontraktowych
- uczestniczenie w pracach zespołów związanych z realizacją zadań,
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń,
- organizacja spotkań z nauczycielami w sprawach ważnych, problemowych, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń,
- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
-koordynowanie projektu szkoły uczącej się, dzielenie się wiedzą dotyczącą oceniania kształtującego. okres stażu
- potwierdzenie dyrektora szkoły,
- zdjęcia,
- scenariusze

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Wymaganie
Zadania do realizacji Termin Uwagi
1. Realizowanie programów, projektów funkcjonujących w szkole.
Udział w ogólnopolskich
programach, projektach
akcjach oraz
kampaniach społecznych. - realizowanie projektów/ programów: „Salez-Niepodległa”, „Dzieciaki- sieciaki”, „Salez inteligencje wielorakie”, „Kto czyta nie błądzi”, -realizacja zadań ujętych w programach oraz projektach edukacyjnych – zgłoszenie, koordynowanie działań prowadzenie dokumentacji. okres stażu - potwierdzenie dyrektora
-sprawozdania,
- certyfikaty, zaświadczenia
2. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka. - współpraca z logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym, z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
okres stażu
- potwierdzenie dyrektora

3. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.
- rozpoznanie uzdolnień i zainteresowań dzieci,
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach – pomoc w doborze tematyki, utworu, stroju, itp.,
- zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych,
- organizowanie wystaw wytworów dziecięcych w placówce i poza nią.
- organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów wynikających bieżących potrzeb, planu uroczystości i imprez szkolnych na dany rok szkolny.
- przygotowanie dzieci do udziału i udział w ogólnopolskim konkursie „Olimpusek”
- przygotowanie dzieci i udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności „Destignation Imagination” okres stażu - kopie dyplomów, podziękowania organizatorów, scenariusze uroczystości, dokumentacja fotograficzna, regulaminy konkursów, sprawozdania

4. Współpraca z instytucjami. - współpraca z przedstawicielami policji, straży miejskiej w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy),
- współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami (promującymi higienę i zdrowy stylu życia),
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
- zapraszanie do szkoły przedstawicieli różnych zawodów,
- współpraca z Filharmonią Wrocławską
- współpraca z innymi instytucjami. okres stażu - potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, adnotacje w dzienniku, zapiski własne

5. Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym.
- organizowanie oraz włączanie dzieci i rodziców w akcje charytatywne na terenie szkoły,
- organizowanie zajęć np., Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, działania z Wrocławskim Hospicjium dla Dzieci, działania na rzecz Ośrodka opiekuńczo- leczniczego w Jaszkotlu, udział na rzecz misyjnego wolontariatu szkolnego działającego na rzecz dzieci krajów Afryki
- udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt. okres stażu - certyfikaty, podziękowania,
-zdjęcia, obrazki

6. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
- organizacja warsztatów dla rodziców ,
- włączanie rodziców do organizacji imprez okolicznościowych, uroczystości,
- zapraszanie rodziców do szkoły w celu przedstawienia własnego zawodu w ramach preorientacji zawodowej,
- organizacja spotkań rodziców ze specjalistami np. psychologiem, pedagogiem, w celu pedagogizowania rodziców. okres stażu - listy obecności,
- zdjęcia,
- potwierdzenie dyrektora

7. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
- aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki, udział w:
• warsztatach metodycznych
• szkoleniach i kursach doskonalących
• konferencjach
• webinariach
- systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
- udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez innych nauczycieli. okres stażu - certyfikaty, zaświadczenia, materiały szkoleniowe,
- notatki własne, wykaz literatury, adresy stron internetowych,
- potwierdzenie nauczycieli

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wymaganie
Zadania do realizacji Termin Uwagi
1. Opracowanie i wdrożenie programu innowacji pedagogicznej - „Terapia ręki”.
okres stażu - sprawozdanie
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. - stosowanie różnorodnych metod w pracy z dziećmi, uwzględniając ich rozwój i możliwości,
- wnikliwa obserwacja dzieci,
- przeprowadzanie diagnozy szkolnej na różnych etapach edukacyjnych
- rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami,
- organizacja zajęć według zainteresowań dzieci.
okres stażu - scenariusze zajęć, obserwacje, notatki
3. Praca z dziećmi z trudnościami. - planowanie pracy, działań dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
- ścisła współpraca z rodzicami i specjalistami włączonymi w proces edukacyjny dziecka.
- organizacja zajęć wyrównawczych
okres stażu - wpisy do dziennika

4. Praca z dzieckiem zdolnym. - przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów, przeglądów
- planowanie pracy w sposób pozwalający na rozwijanie zainteresowań dzieci. okres stażu - dyplomy, podziękowania
5. Organizowanie wycieczek, wyjść edukacyjnych.
- organizowanie wycieczek pieszych, autokarowych,
- zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem. okres stażu - adnotacje w dzienniku,
- adnotacje w zeszycie wycieczek i wyjść, karty wycieczek,
- zdjęcia

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Wymaganie
Zadania do realizacji Termin Uwagi
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/i opiekuna praktyk studenckich. - pełnienie zadań opiekuna stażu lub praktyk studenckich ( w zależności od potrzeb) okres stażu - potwierdzenie dyrektora
2. Pełnienie funkcji koordynatora projektu - koordynowanie realizacji na terenie szkoły projektów zewnętrznych. okres stażu - certyfikaty, zaświadczenia
- sprawozdania

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.