X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45601
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Projekt edukacyjny "ABC Chleba chcę, Lecz i wiedzieć mi się godzi, Z czego też to chleb się rodzi?"

TEMAT PROJEKTU:
ABC
Chleba chcę,
Lecz i wiedzieć mi się godzi,
Z czego też to chleb się rodzi?

WYKONAWCY PROJEKTU: Grupa 6 latków

MIEJSCE REALIZACJI: sala przedszkolna

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 1 miesiąc

CEL OGÓLNY: Wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez poznawanie wszystkich
etapów powstawania chleba od zasiania ziarna aż do pieczenia chleba.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
• Przejawia postawę szacunku dla pieczywa
• Potrafi przeprowadzić i zarejestrować krótki wywiad ze starszą osobą oraz go zaprezentować pozostałym dzieciom
• Jest świadomy, że chleb jest symbolem ciężkiej pracy wielu ludzi: rolników, młynarzy i piekarzy
• Zna kolejne etapy produkcji chleba od zasiania ziarna aż do jego upieczenia
• Wie jak wygląda współcześnie praca rolnika, młynarza i piekarza oraz jak była wykonywana dawniej
• Potrafi rozpoznać i nazwać najważniejsze narzędzia i maszyny używane w tych trzech zawodach
• Zna różne rodzaje młynów
• Zna 5 rodzajów zboża: owies, pszenicę, żyto, jęczmień, kukurydzę
• Potrafi wymienić zboże ozime i jare
• Zna fazy rozwojowe zboża oraz czynniki sprzyjające rozwojowi
• Potrafi rozpoznać ziarna i kłosy/ wiechy/kolby poszczególnych zbóż
• Rozpoznaje i nazywa różne produkty wytwarzane z tych 5 rodzajów zboża
• Zna różne gatunki pieczywa
• Potrafi rozpoznać po wyglądzie i smaku różne rodzaje pieczywa
• Wykona według przepisu masę solną używając do tego wagi kuchennej
• Rozwija motorykę małą wykonując różne prace plastyczne
• Kształtuje swoją kreatywność przy wykonywaniu prac plastycznych, wymyślaniu rebusów i krzyżówek oraz wykonaniu albumu
• Dba o ład i porządek podczas pracy kształtując nawyk porządkowania swoich miejsc pracy
• Rozwija swoją pamięć ucząc się tekstu wiersza „Abecadło o chlebie” W. Bełzy i piosenki „Zasiali górale” , „Musimy siać” oraz przysłów o chlebie
• Potrafi z odpowiednią dykcją zadeklamować wiersz „Abecadło o chlebie” W. Bełzy, którego nauczył się na pamięćA
• Kształtuje koordynację słuchowo – ruchową przy nauce tańca „Zasiali górale” i zabawy ruchowej „Mało nas do pieczenia chleba”
• Potrafi udokumentować swoją pracę przez robienie zdjęć
• Potrafi zgodnie współpracować w zespole z innymi uczniami
• Wie jak korzystać z dostępnych mu źródeł informacji

TREŚCI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
Dziecko:
1) samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu;
7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
Dziecko:
1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych osób;
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
Dziecko:
1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób
i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
Dziecko:
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty
w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

TECHNIKI I METODY PRACY:
• słowne: instrukcje, objaśnienia, rozmowa, pogadanka, nauka wiersza i recytacja
• czynne: zadania stawiane dzieciom do wykonania – wywiad, zbieranie odpowiednich rekwizytów, szukanie informacji z różnych źródeł, kierowanie samodzielną aktywnością dziecka,
• oglądowe: pokaz, obserwacja, film, wycieczki, historyjka obrazkowa
• praktyczne: prace plastyczne – makieta techniką collage, plakat, album, wykonanie i zastosowanie masy solnej
• ruchowe: zabawy, taniec
• aktywizacyjne: rebusy, zagadki, krzyżówki – samodzielnie wymyślane

FORMY OPRACY:
• indywidualna jednolita
• grupowa jednolita i zróżnicowana
• zbiorowa jednolita.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:
I. ETAP REALIZACJI
ABC
Chleba chcę,
Lecz i wiedzieć mi się godzi,
Z czego też to chleb się rodzi?
1. Zapoznanie dzieci z metodą projektu i przygotowanie uczniów do pracy:
• Wyjaśnienie na czym polega ta metoda
• Zaproponowanie tematu projektu grupie 6 latków I

2. Przeczytanie i omówienie wiersza Władysława Bełzy „Abecadło o chlebie”, który będzie mottem naszego projektu a każda zwrotka będzie nazwą poszczególnych etapów jego realizacji.
• Podanie w jakich etapach będziemy pracować oraz omówienie sposobu ich realizacji.
• Podział dzieci na grupy / 5 grup po 5 osób oraz podgrupy po 2 i 3 osoby /
• Wybór lidera każdej grupy oraz fotografa.

3. Przeprowadzenie wywiadu z dziadkiem lub babcią albo inną starszą osobą na temat: W jaki sposób dawniej ludzie szanowali chleb? Nagranie wywiadu i zaprezentowanie całej grupie.
– Praca w grupach 2 i 3 osobowych.

II. ETAP REALIZACJI
DEF
Naprzód siew:
Rolnik orze ziemię czarną
I pod skibę rzuca ziarno.
1. Zapoznanie dzieci z pracą rolnika od momentu przygotowania ziemi i zasiewu ziarna aż do zbioru plonu.
- Układanie historyjki obrazkowej.

2. Przedstawienie i omówienie narzędzi
oraz maszyn pomocnych w pracy rolnika używanych dawniej i współcześnie.
- Prezentacja plansz demonstracyjnych.

3. Wykonanie wspólnej makiety techniką collage przedstawiającą pracę rolnika od momentu przygotowania ziemi i zasiewu ziarna aż do żniw – dawniej i dziś. Praca w grupach – każda grupa ma wykonać jeden konkretny etap pracy rolnika.

4. Nauka piosenki pt. „Musimy siać” kompozycji Zbigniewa Preisnera

HKJ
Ziarno w lot
Zakiełkuje w ziemi łonie,
I kłos buja na zagonie.
5. Poznanie 5 rodzajów zbóż: owies, pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza z podziałem na zboże ozime i jare.
– Praca w 5 osobowych grupach. Każda grupa ma przynieść ziarna i kłosy (lub kolby) jednego zboża wcześniej przydzielonego przez nauczyciela. Zaprezentowanie całej grupie. Utworzenie miejsca, w którym zostaną zaprezentowane i podpisane przyniesione ziarna i kłosy.

6. Poznanie fazy rozwoju zasianego ziarna i czynników koniecznych do wzrostu.

7. Poznanie budowy zbóż na podstawie przyniesionych ziaren i kłosów. Każda grupa pokazuje i nazywa swoje zboża.

8. Nauka tańca do słów piosenki „Zasiali górale...”

III. ETAP REALIZACJI:
Ł i L
Gdy już cel
Osiągnięty gospodarza,
Zboże wiozą do młynarza.
1. „Młyn dawniej i dziś” – Rozmowa z wykorzystaniem plansz poglądowych.

2. Jakie mamy rodzaje młynów? - Każde dziecko ma się dowiedzieć samo lub z pomocą rodziców korzystając z różnych dostępnych mu źródeł a następnie podzielić się swoimi informacjami z pozostałymi dziećmi.

MNO
Każde źdźbło,
za obrotem kół, kamienia,
W białą mąkę się zamienia.
3. Poznanie pracy młynarza przy wyrobie mąki oraz funkcjonowanie młyna. – Wycieczka do Gospodarczego Młyna
• Poznanie całego mechanizmu pracy młyna i młynarza oraz narzędzi pomocnych do wyrobu mąki.

4. Każde dziecko ma przynieść jeden młynek albo młynek elektryczny albo moździerz, aby móc w nich spróbować jak mieli się ziarno. Następnie przedmioty te zostaną wyeksponowane w jednym miejscu w sali.

5. Każda grupa ma przynieść różne produkty wytwarzane z jednego rodzaju zboża, które zostało im wcześniej przydzielone przez nauczyciela. Zostaną one ułożone koło odpowiednich ziaren i kłosów.

6. Wykonanie w grupach według podanego przepisu, masy solnej jako jednego z produktów, do którego używana jest mąka oraz wykonanie z niej różnego rodzaju pieczywa.

IV. ETAP REALIZACJI
PQS
To już kres!
Z młyna piekarz mąkę bierze
I na zacier rzuca w dzieże.
1. Wycieczka do piekarni.
• Obserwowanie pracy piekarza, funkcjonowania piekarni oraz całego procesu powstawania chleba.
• Poznanie narzędzi i przedmiotów stosowanych przy wypieku pieczywa.
• Oglądanie i degustacja różnego rodzaju pieczywa.

2. Wspólne wykonanie plakatu na temat całego procesu pieczenia chleba.

3. Zabawa przy śpiewie piosenki „Mało nas do pieczenia chleba”.

RTU
I co tchu
W piec ogromny wkłada ciasto,
By chleb miały
wieś i miasto

4. „Podziel się przepisem” - Chętne dzieci przy pomocy Rodziców upieką w domu chleb lub bułki i przyniosą do przedszkola na degustację z napisanym przepisem, według którego było pieczone dane pieczywo. - Wystawienie straganu grupowego z przyniesionym przez dzieci pieczywem i zaproszenie nauczycieli i dzieci z pozostałych grup do degustacji wypieków.

V. ETAP REALIZACJI
WXZ
I chleb wnet!
Patrzcie, ile rąk potrzeba,
Aby mieć kawałek chleba.
1. Rozmowa na temat szacunku do chleba, bo jest on owocem pracy wielu ludzi.

2. Praca w 5 osobowych grupach:
• I grupa ma znaleźć i nauczyć się na pamięć różnych przysłów o chlebie
• II grupa ma wyszukać lub ułożyć samodzielnie kilka zagadek o chlebie
• III grupa ma ułożyć kilka rebusów
o procesie powstawania chleba
• IV grupa ma ułożyć kilka krzyżówek
o procesie powstawania chleba
• V grupa ma wyszukać w gazetach obrazki różnych urządzeń lub maszyn stosowanych podczas całego procesu powstawania chleba lub narysować samodzielnie na osobnych kartkach i z tyłu podpisać jakie to urządzenie.

3. Nauka na pamięć wiersza W. Bełzy „Abecadło o chlebie”

4. Wykonanie przez każdego ucznia własnego albumu o całym procesie powstawania chleba od momentu zasiewu ziarna aż do wypieku chleba. – Konkurs na najpiękniejszy i najciekawszy album.

5. Zorganizowanie uroczystości DZIEŃ CHLEBA
• Urządzenie w auli szkolnej wystawy wszystkich prac plastycznych, albumów oraz zdjęć wykonanych podczas realizacji całego projektu Na wystawie znajdą się również ziarna, kłosy i produkty jakie wyrabiane są ze zbóż oraz młynki i moździerze do mielenia zboża.

• Zatańczenie tańca „Zasiali górale” przed wszystkimi grupami i rodzicami.

• Konkurs recytatorski wiersza W. Bełzy „Abecadło o chlebie”

VI. ETAP REALIZACJI / EWALUACJA
1. Zebranie przez nauczyciela wszystkich prac z każdej grupy i przygotowanie oraz zorganizowanie quizu grupowego na temat „Od ziarenka do bochenka”.

2. Sprawozdanie z realizacji założeń projektu.

3. Fotodokumentacja ukazująca wszystkie etapy realizacji projektu.

4. Umieszczenie sprawozdania z fotodokumentacją na stronie internetowej przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.