X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45342
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Joanna Kowalczuk
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2020 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2023 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
-pogłębianie wiedzy i rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, służących podniesieniu jakości pracy szkoły
-podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
-zdobywanie nowych doświadczeń w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły

Plan rozwoju zawodowego opracowano w odniesieniu do :
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(poz. 1574)
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. Poz. 1650)
- art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania

1.Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej:

- Wzbogacenie warsztatu pracy: przygotowania pomocy dydaktycznych, wykorzystanie prezentacji multimedialnych na lekcji, przygotowanie zadań dodatkowych za pośrednictwem Internetu
-Z astosowanie technologii informacyjnej do opracowywania testów diagnostycznych, sprawdzianów, sprawozdań
- Wykorzystanie komputera do stworzenia niezbędnej dokumentacji stażu na nauczyciela dyplomowanego.
- Aktywizowanie uczniów do korzystania z technologii informacyjnej na lekcji i w domu (projekty, prace domowe)
- Wykorzystanie narzędzi edukacji interaktywnej- korzystanie z tablicy interaktywnej na lekcji
- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych i aplikacji : Quizizz, Kahoot, Learnig apps. Padlet
- Wykorzystywanie pakietu GSuite w pracy dydaktycznej
- Komunikowanie się z rodzicami, nauczycielami i uczniami za pośrednictwem e dziennika i
e- maila oraz komunikatora MEET
- Umieszczanie materiałów na stronie internetowej szkoły

2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających uczeniu się
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy: burza mózgów, dyskusja, drama, gry dydaktyczne
- Zaplanowanie z uczniami projektu edukacyjnego mającego na celu przybliżenie im kultury Wielkiej Brytanii ( podział na grupy, wybór tematów, plan pracy, realizacja, prezentacja ewaluacja)

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego
-Uczestniczenie w szkoleniowych
Radach pedagogicznych
-Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- warsztaty metodyczne
-konferencje szkoleniowe
- szkolenia on-line (webinary)

4. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy

-Poszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego za pośrednictwem Internetu
-Korzystanie z portali edukacyjnych: profesor.pl, scholaris.pl, portaloswiatowy.pl, literka.pl, edunews.pl

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie trzech godzin zajęć otwartych dla nauczycieli

Przygotowanie lekcji i zaproszenie zainteresowanych nauczycieli

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy

- Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego w Internecie
- Publikacja zdjęć i filmów, ciekawych projektów na stronie internetowej szkoły
- Opracowanie i udostępnianie swoich scenariuszy zajęć, kart pracy, testów.

3. Współpraca wewnątrzszkolna

- Współpraca w ramach spotkań zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego, w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i w powołanych komisjach
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Aktywny udział w organizowaniu szkolnych imprez, wycieczek i innych wydarzeń wynikających z kalendarza imprez.

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego.

- Udział w zebraniach zespołu samokształcenia , przygotowanie planu pracy zespołu, przygotowanie testu diagnostycznego dla uczniów klas ósmych,

- analiza wyników sprawdzianu z języka angielskiego po klasie ósmej, napisanie planu naprawczego, mającego na celu podniesienie wyników uczniów
- wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży

- Przygotowanie uczniów do konkursów pozaszkolnych takich jak :FOX, Jestem lingwistą, EDI
- Udział w międzyszkolnym projekcie dla klas ósmych : English Binds People Together, mającym na celu doskonalenie umiejętności pisania (przygotowanie do egzaminu)
- Współorganizowanie Dnia Języków Obcych
- Udział w przedstawieniach teatralnych
- Organizacja wyjść klasowych oraz wycieczek szkolnych
- Udział w rajdach pieszych

2. Rozwój czytelnictwa
- Popularyzowanie czytania wśród uczniów, lekcja z ciekawą książką i czasopismem w języku angielskim (easy-readers)

3. Udział w akcjach charytatywnych
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym, świetlicą FAMILIA, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy( wykonywanie prac plastycznych, kartek Bożonarodzeniowych)
- Udział w zbiórkach na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska

4. Prowadzenie zajęć wyrównawczych

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Program działań edukacyjnych
- Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej Reading is fun , mającej na celu popularyzowanie czytelnictwa w języku angielskim ( dla uczniów na pierwszym etapie edukacji)

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego
- Opracowanie planu pracy nauczycieli języków obcych, uaktualnienie PZO, organizacja współpracy.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin

1. Prowadzenie trzech godzin zajęć otwartych dla nauczycieli

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy

3. Współpraca wewnątrzszkolna

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego.

• Przygotowanie lekcji i zaproszenie zainteresowanych nauczycieli

• Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego w Internecie
• Publikacja zdjęć i filmów, ciekawych projektów na stronie internetowej szkoły
• Opracowanie i udostępnianie swoich scenariuszy zajęć, kart pracy, testów.

• Współpraca w ramach spotkań zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego, w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i w powołanych komisjach
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
• Aktywny udział w organizowaniu szkolnych imprez, wycieczek i innych wydarzeń wynikających z kalendarza imprez.

• Udział w zebraniach zespołu samokształcenia , przygotowanie planu pracy zespołu, przygotowanie testu diagnostycznego dla uczniów klas ósmych,

• analiza wyników sprawdzianu z języka angielskiego po klasie ósmej, napisanie planu naprawczego, mającego na celu podniesienie wyników uczniów
• wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów

jedna lekcja w każdym roku stażu

2020/ 2021

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

2020/ 2021
2021/ 2022
2022/ 2023

Cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin

1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży

2. Rozwój czytelnictwa

3. Udział w akcjach charytatywnych

4. Prowadzenie zajęć wyrównawczych

• Przygotowanie uczniów do konkursów pozaszkolnych takich jak :FOX, Jestem lingwistą, EDI
• Udział w międzyszkolnym projekcie dla klas ósmych : English Binds People Together, mającym na celu doskonalenie umiejętności pisania (przygotowanie do egzaminu)
• Współorganizowanie Dnia Języków Obcych
• Udział w przedstawieniach teatralnych
• Organizacja wyjść klasowych oraz wycieczek szkolnych
• Udział w rajdach pieszych

• Popularyzowanie czytania wśród uczniów, lekcja z ciekawą książką i czasopismem w języku angielskim (easy-readers)

• Współpraca ze środowiskiem lokalnym, świetlicą FAMILIA, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy ( wykonywanie prac plastycznych, kartek Bożonarodzeniowych)
• Udział w zbiórkach na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska

• Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi.

Cały okres stażu

2020/ 2021

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin

1. Program działań edukacyjnych

• Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej Reading is fun , mającej na celu popularyzowanie czytelnictwa w języku angielskim ( dla uczniów na pierwszym etapie edukacji)
• Innowacja pedagogiczna Be fluent in English, mająca na celu osiągnięcie płynności i biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim przez uczniów na drugim etapie edukacyjnym
Rok 2021/2022
2022/2023

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin

1. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego

• Opracowanie planu pracy nauczycieli języków obcych, uaktualnienie PZO, organizacja współpracy.

Rok 2021/2022

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.