X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45343
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O
AWANS

NA NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Katarzyna Giertyczka
Nauczyciel mianowany
w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Bytomiu

Okres stażu: 1.09.2020r. – 31.05.2023r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574
ze zm.).

Zmiana Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2019 r. poz. 1650)

CEL STAŻU :

Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej
Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
Osobisty rozwój
Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podjęte przeze mnie czynności organizacyjne, związane z realizacją stażu uwzględniają następujące zadania:
- poznanie procedur awansu zawodowego
- zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
- opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęciu stażu.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Działania
Formy realizacji
Terminy
Zamierzone efekty
1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących
- korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach
internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych
Okres stażu
Poszerzanie wiedzy, znalezienie ciekawych rozwiązań urozmaicających pracę na lekcji
2.Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
-prowadzenie zajęć z wykorzysta- -niem urządzeń
i programów multimedialnych, aplikacji (Learning Apps, Quizizz, Kahoot)
-wykorzystanie na lekcjach
e-podręczników, platform edykacyjnych, np.: www.epodreczniki.pl
Okres stażu
Różnorodność form pracy na lekcji

3. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i multimedialnej

-tworzenie pomocy dydaktycznych
-opracowywanie dokumentów: rozkładów materiału, kryteriów oceniania, konspektów lekcji, diagnoz, testów
- przygotowywanie ogłoszeń
Okres stażu
Aktywizowanie uczniów
Ujednolicenie dokumentacji
szkolnej
4.Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi
- komunikowanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej,
e-dziennika,
-komunikowanie się z uczniami, nauczycielami przy pomocy komunikatorów, e-dziennika, platformy Microsoft 365,
- wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz
informacji związanych z pracą nauczyciela,
- wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu
zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji
Okres stażu
Ulepszenie komunikacji
z rodzicami, uczniami, nauczycielami

Pogłebienie informacji dotyczących szkoleń.
Pogłębienie wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego

5. Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy
-udział w kursach i szkoleniach na temat metodyki nauczania, -wykorzystania narzędzi multimedialnych i informatycznych w procesie edukacji,
-udział w webinariach, szkoleniach, warsztatach

Okres stażu (minimum 1 na rok)
Poszerzenie wiedzy i wykorzystanie na lekcjach

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1.Opublikowanie na stronie internetowej Planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
- opublikowanie na portalu edukacyjnym www.awans.edux.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
2020
Dzielenie się materiałami z innymi nauczycielami
2.Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
-opublikowanie na portalach, grupie facebookowej „Nauczyciele języka niemieckiego” https://www.facebook.com/groups/pldeutschlehrer scenariuszy zajęć
- udostępnianie koleżankom i kolegom opracowanych pomocy dydaktycznych
Okres stażu
Dzielenie się materiałami z innymi nauczycielami
3.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli (min.3)
opracowanie scenariuszy zajęć
- ustalenie terminu zajęć otwartych,
- prowadzenie zajęć,
- omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Ulepszenie warsztatu pracy

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
- wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych (współpraca z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem szkolnym),
- udział w pracach zespołu przedmiotów ogólnokształcących
Okres stażu

zgodnie z harmonogramem spotkań
Rozwiązywanie problemów wychowawczych
Znalezienie rozwiązań pogłebiających wiedzę uczniów
3. Organizowanie i współudział w organizacji imprez szkolnych
-zorganizowanie imprezy szkolnej: Dzień Języków Obcych
-zorganizowanie konkursu szkolnego na prezentację multimedialną: „Legendy niemieckiej motoryzacji”
-organizacja Dnia Superbohaterów
- współudział w organizacji imprez szkolnych: Dni Profilaktyki, Dni Otwartych Szkoły
Forma przeprowadzenia konkursu/imprezy zależna od sytuacji epidemiologicznej

2020/2021/2022

2020

zgodnie z harmonogramem

2021
zgodnie z harmonogramem

Pogłębianie u uczniów wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych
Popularyzacja języka niemieckiego.

Wyrobienie u uczniów nawyków związanych ze zdrowym stylem życia
4. Obcowanie
z miejscami kultury
- zorganizowanie wyjść do muzeów, bibliotek
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Poznanie i spotkanie czegoś nowego, kontakt z kulturą
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
-zorganizowanie wyjść do siedziby Mniejszości Niemieckiej w Bytomiu

-członkowstwo w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego odział Katowice
Okres stażu

2020/2021
2021/2022
Poznanie struktury Mniejszości Niemieckiej.
Pogłębianie wiedzy na temat mniejszości w Polsce.

Wymiana doświadczeń
z germanistami, uzyskanie dostępu do informacji od wydawnictw
i instytucji będących Członkami PSNJN

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadzenie zajęć dodatkowych
- prowadzenie zajęć dodatkowych
z języka niemieckiego dla maturzystów i osób zainteresowanych
2020/2021
2021/2022
Pogłębienie wiedzy uczniów, przygotowanie do egzaminu maturalnego
2. Aktywne wspieranie uczniów w konkursach
-zachęcanie do udziału
i przygotowywanie uczniów do konkursów
- przygotowywanie uczniom dodatkowych materiałów
2021/2022
Poszerzenie wiedzy

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Opracowanie i wdrożenie programu z zadań edukacyjno – wychowawczych

.2. Wyszukiwanie dodatkowych rozwiązań ułatwiających naukę uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
-program własny zajęć dodatkowych z języka niemieckiego, ewaluacja, wnioski

- zgromadzenie wiedzy o uczniu: zapoznanie się z informacjami
i zaleceniami w orzeczeniu/opinii
-obserwacja uczniów wymagających wsparcia,
- tworzenie prawidłowych warunków edukacyjnych,
- wyszukiwanie i dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb ucznia,
- wspieranie ucznia w rozwijaniu jego osobistego potencjału ,
-budowanie dobrych relacji,
-tworzenie przyjaznego klimatu klasy,
- analiza efektów podjętych działań
2021/22

Okres stażu
Poszerzenie umiejętności językowych ucznia/uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego

Uzyskanie lepszych wyników edukacyjnych przez uczniów
Pozyskanie wiary w swoje możliwości

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu
-opieka nad akcjami charytatywnymi odbywającymi się na terenie szkoły i poza nią: zbieranie plastikowych nakrętek, zużytych baterii,makulatury, sprzątanie zaniedbanych nagrobków, zbiórka zniczy, zbiórka zabawek dla dzieci z bytomskiego Domu Dziecka, zbiórka dla bezdomnych psów
- przeprowadzanie pogadanki na temat Honorowego Krwiodawstwa
- koordynowanie akcji oddawania krwi,
- wyjścia do Bytomskiego Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt,
- wyjścia na bytomski Cmentarz Mater Dolorosa
Okres stażu
Rozwój sfery emocjonalnej i społecznej u uczniów

Zatwierdzenie: Opracowanie:

Katarzyna Giertyczka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.