X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45326
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż – Małgorzata Mrówka
Nazwa i adres szkoły – Szkoła Podstawowa nr 1 w Obidzy
Imię i nazwisko opiekuna stażu – Renata Kołodziej
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2019 r.
Przewidywana data zakończenia stażu – 31.05.2022 r.

Podstawa prawna opracowania:
1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

Plan został zatwierdzony dnia........................................ ........................................
podpis dyrektora
§7 ust. 2 pkt 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu:
- Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
IX 2019  prawidłowo napisany plan
- prawidłowo złożony wniosek
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu  omówienie i ustalenie przebiegu stażu
- omówienie i spisanie zasad współpracy - zawarcie kontraktu
- ustalenie sposobu dokumentowania współpracy IX 2019
 kontrakt
3. Pogłębienie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej oraz wykorzystanie jej w pracy z dziećmi
- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach prowadzonych przez firmy zewnętrzne,
- udział w szkoleniach w ramach WDN,
- samokształcenie - czytanie literatury, czasopism,
- obserwację zajęć prowadzonych przez inne nauczycielki.
Cały okres stażu
 zaświadczenia
- protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej
- notatki
4. Wykonywanie innych przydzielonych obowiązków - przygotowywanie tekstów na szkolną stronę
- prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców
cały okres stażu
- potwierdzenie dyrektora,
5. Umożliwienie dzieciom poznania bliższego i dalszego środowiska i uatrakcyjnienie sposobu zdobywania wiedzy poprzez bezpośrednią obserwację
- organizacja wycieczek do zakładów usługowych oraz w ciekawe miejsca znajdujące się w najbliższym środowisku
- poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych i narodowych
- organizacja wycieczek autokarowych
- organizacja wyjść do kina i na ciekawe imprezy plenerowe cały okres stażu  zdjęcia
- prace dzieci
- karty wycieczki
6. Realizacja ciekawych programów i projektów oferowanych przez instytucje zewnętrzne  Realizacja takich programów jak „ Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia bezpiecznego Puchatka” itp. w zależności od oferty cały okres stażu  dyplomy
- adnotacje w dzienniku
- zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 2 umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób potwierdzenia realizacji
1 Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej zakończone wyciagnięciem wniosków do dalszej pracy
- opracowywanie informacji o gotowości szkolnej cały okres stażu
- zapisy w protokołach z zebrań rady pedagogicznej
- arkusze obserwacji i informacji o gotowości szkolnej
- informacje o gotowości szkolnej

2. Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci
- uwzględnienie wyników diagnozy przy planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej
- indywidualizacja pracy na zajęciach
- praca indywidualna z dziećmi w celu rozwijania zainteresowań i zdolności
- zorganizowanie kącików zainteresowań
cały okres stażu
- plany pracy wychowawczo-dydaktycznej
- kąciki zainteresowań na salach
3. Praca z dzieckiem z trudnościami
- wnioskowanie o pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci tego potrzebujących
- współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu/szkole
- prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
cały okres stażu
- dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- programy wspomagania i korygowania rozwoju
4. Praca z dzieckiem uzdolnionym
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych , tanecznych,
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w celu rozpoznawania zainteresowań dzieci
- oglądanie wystaw plastycznych
- wycieczki do teatru cały okres stażu  zapis w protokole
- dyplomy
- scenariusze
- zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 3 umiejętność wykorzystania w codziennej pracy metod aktywizujących ucznia
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci Wykorzystanie w pracy z dziećmi takich metod jak:
- metoda projektów
- muzykoterapia
- bajkoterapia
- drama
- zabawy badawcze, doświadczenia eksperymenty
- origami
- edukacja przez ruch
- burza mózgów
- gry dydaktyczne
W ciągu całego okresu stażu
Adnotacje w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 4 umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Dokonywanie autorefleksji
 autorefleksja po każdym przeprowadzonym zajęciu
cały okres stażu
- scenariusze zajęć
2. Słuchanie i uwzględnianie w pracy wskazówek innych osób
- ewaluacja zajęć przez dzieci biorące w nim udział
- rozmowa z rodzicami na temat przeprowadzonych zajęć otwartych
- refleksja nad wskazówkami udzielanymi przez opiekuna stażu i dyrektora po obserwacji przeprowadzonych zajęć
Cały okres stażu
- zapis w dzienniku
- notatki z obserwacji i omówienia zajęć

3. Analiza wyników obserwacji pedagogicznych i diagnozy pod kątem efektywności pracy
- analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania dzieci
- analiza informacji o gotowości szkolnej
- podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej po każdym półroczu - porównanie przyrostu wiedzy i umiejętności
- sukcesy dzieci w konkursach, przeglądach
- rozmowy z rodzicami
Cały okres stażu
- sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktycznej
- dyplomy, podziękowania

§ 7 ust. 2 pkt 5 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
- przygotowanie referatów, warsztatów, prezentacji cały okres stażu
- zapisy w protokołach zebrań rady pedagogicznej
2. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
- studia podyplomowe na kierunku „Diagnoza i terapia pedagogiczna”
Grudzień 2019
- potwierdzenie dyrektora, zdobycie dyplomu
3. Dzielenie się swoimi zasobami
- umieszczanie ciekawych scenariuszy na stronie internetowej szkoły
cały okres stażu
- strona internetowa szkoły
4.
Udział w pracach zespołu funkcjonującego w szkole
- działalność w zespole
cały okres stażu
- zapisy w protokołach

5.
Prezentowanie ciekawych rozwiązań metodycznych w ramach WND _ prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Cały okres stażu
- notatki
- adnotacje w dzienniku

§ 7 ust 2 pkt 6 umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Poznanie środowiska dzieci i współpraca z rodzicami
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
- prowadzenie spotkań grupowych oraz indywidualnych
- systematyczne prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców
- włączanie rodziców w organizowanie uroczystości przedszkolnych
- organizacja uroczystości o charakterze rodzinnym
- zachęcenie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych
- organizacja konkursów dla dzieci
cały okres stażu
- scenariusze zajęć
- zdjęcia
- dyplomy
2. Współpraca z najbliższym środowiskiem
- przygotowanie dzieci do konkursów organizowanych przez różne instytucje
- podjęcie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w najbliższym środowisku na rzecz:
• ochrony przyrody (nadleśnictwo)
• bezpieczeństwa (straż pożarna, policja),
- instytucjami kultury (biblioteki, GOK).
cały okres stażu
- dyplomy
- podziękowania
- zdjęcia
3. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ,
cały okres stażu
- Dokumentacja współpracy
4. Współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu
- udział w akcjach prowadzonych przez szkolne koło wolontariatu
cały okres stażu
- zdjęcia
4. Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych
- podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania poprzez organizację konkursów dla dzieci
- wdrażanie dzieci do działań proekologicznych poprzez udział w akcji sprzątania świata
- realizacja programów profilaktycznych cały okres stażu  notatka w dzienniku
- regulaminy konkursów
- dyplomy
- scenariusze

§ 7 ust. 2 pkt 7 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Zapoznanie się z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola Analiza:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.poz.996 ze zmianami)
- poznanie zasad funkcjonowania systemu oświaty
- analiza kompetencji organów działających w przedszkolu
• ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
- wnioskowanie do dyrektora o dopuszczenie programu do użytku w oparciu o zapisy w niej zawarte wrzesień 2019 r
- prawidłowo umotywowany wniosek o dopuszczenie programu
2. Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli
ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany Analiza:
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. z 2018 r. poz. 967)
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) wrzesień 2019 r.  prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego
3. Śledzenie zmian w przepisach dotyczących praw i obowiązków nauczyciela Zapoznanie się z:
- ustawą z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 r. poz. 967 )
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133)
cały okres stażu
wywiązywanie się z obowiązków
- wnioskowanie o dokonanie oceny pracy
4. Przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem
- Upowszechnianie praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach dziecka (Dz.U.1991.120.526 z póź. zmianami) oraz w razie konieczności postępowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz .U. 2011 nr 209 poz. 1245)
cały okres stażu
- scenariusze zajęć
- notatki

5. Realizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Kierowanie się w pracy wychowawczo – dydaktycznej:
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 ze zmianami)
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611)
cały okres stażu
- plany pracy wychowawczo-dydaktycznej
- dokumentacja monitorowania podstawy programowej

6. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej Analiza:
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)
- rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)
- rozporządzenia z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1616)
cały okres stażu
- dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z przepisami prawa. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami zawartymi w:
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 )
cały okres stażu
- prawidłowo prowadzona dokumentacja
8. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu i podczas wycieczek i wyjść Stosowanie się do regulacji zawartych w:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968)
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055) cały okres stażu  prawidłowo wypełniona dokumentacja wycieczki
- przestrzeganie zasad bhp obowiązujących w przedszkolu

§ 7 ust.2 pkt 8 umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób potwierdzenia realizacji
1. Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego
- opracowywanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, kart pracy
- przygotowywanie informacji, zaproszeń, ogłoszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań
cały okres stażu
- dokumentacja szkoły
- dokumentacja awansu
2. Wykorzystanie komputera w pracy z dziećmi
- odtwarzanie filmów w szczególności o życiu zwierząt oraz zawodach niedostępnych w bezpośredniej obserwacji
- wykorzystywanie ciekawych programów edukacyjnych
cały okres stażu
- scenariusze
- adnotacje w dzienniku zajęć
3. Wykorzystanie tablicy interaktywnej
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem gier dydaktycznych,
cały okres stażu
- scenariusze
4. Wykorzystanie w pracy sprzętu audio i DVD
- odtwarzanie muzyki
- udostępnianie dzieciom filmów edukacyjnych
Cały okres stażu
- scenariusze zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.