X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45325
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Sabina Skowronek
Nazwa i adres szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w ..., ul. Długa 8
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2020
Opiekun stażu: ...

PLAN DZIAŁANIA

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działań.
ZADANIA- TERMIN- PRZEWIDYWANE EFEKTY- FORMA DOKUMENTOWANIA
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu- wrzesień 2017- organizacja pracy i zapoznanie z zasadami pracy w okresie stażu- kontrakt
2. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu- wrzesień 2017- faktyczne rozpoczęcie stażu- wniosek
3. Napisanie planu rozwoju zawodowego- do 15 września 2017- umiejętność dokonywania ewaluacji własnych działań- plan rozwoju zawodowego
4. Obserwacja zajęć opiekuna stażu i innych nauczycieli- jeden raz w miesiącu w okresie stażu- doskonalenie umiejętności pracy własnej- wnioski z obserwacji
5. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły- jeden raz w miesiącu w okresie stażu- umiejętność pisania scenariuszy lekcji- konspekty, notatki
6. Spotkania z opiekunem stażu celem omówienia lekcji obserwowanych i hospitowanych oraz zadań na następny miesiąc i sposobu ich realizacji- okres stażu- analiza mocnych i słabych stron- notatki
7. Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego związanych z: * pracą metodyczną, * procedurą awansu zawodowego, * pracą wychowawczą, * uczestnictwo w lekcjach otwartych , * udział w posiedzeniach i szkoleniach RP- okres stażu- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, wdrażanie zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce szkolnej- zaświadczenia, księga protokołów
8. Współuczestniczenie w pracy zespołów- okres stażu- efektywna współpraca n-li na polach wych. i metodycznym- sprawozdania
9. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, elementów oceniania kształtującego oraz integrowanie wiedzy z różnych dziedzin- okres stażu- wzrost motywacji uczniów do nauki, umiejętność samooceny, lepsze wyniki pracy- rozmowy z uczniami, ankiety, oceny z przedmiotu
10. Opracowanie i zbieranie pomocy dydaktycznych- okres stażu zgromadzenie własnej biblioteki pomocy dydaktycznych- pomoce dydaktyczne, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
ZADANIA- TERMIN- PRZEWIDYWANE EFEKTY- FORMA DOKUMENTOWANIA
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów: * zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami PPP, * obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, * indywidualne rozmowy z uczniami, * kontakty z rodzicami(indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową)- okres stażu-wykorzystanie poczynionej diagnozy do efektywniejszej pracy dydaktycznej i wychowawczej- adnotacje w dzienniku
2. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami- okres stażu- lepsze wyniki w nauce, większa motywacja uczniów do nauki, wiara we własne siły- dziennik zajęć, statystyka porównawcza ocen
3. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe dla uczniów zdolnych- okres stażu-wysokie oceny z przedmiotu, udział w konkursach- dziennik zajęć, wyniki konkursów
4. Organizowanie konkursów językowych oraz przygotowywanie uczniów do konkursów zewnętrznych: * rejonowy konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, * szkolny konkurs pięknego czytania w języku angielskim, * szkolny konkurs literowania w j. ang., - szkolny konkurs na grammar video, itp.- okres stażu- rozwój kompetencji językowych uczniów- sprawozdania, zdjęcia, filmiki, wyniki konkursów
5. Współorganizowanie wycieczek szkolnych i opieka nad dziećmi- okres stażu- efektywność pracy wychowawczej, wzrost motywacji uczniów do nauki- karty wycieczek, zdjęcia
6. Przygotowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych, w tym: * europejski dzień języków obcych, * szkolne i lokalne akcje współorganizowane z SU, * festyn z ok. 60-lecia szkoły- okres stażu- nabywanie przez uczniów umiejętności organizacji i współpracy, również w ramach wolontariatu, kultywowanie szkolnych tradycji, kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur- sprawozdania, zdjęcia
7. Współpraca z biblioteką szkolną, akcje czytelnicze współorganizowane z SU- okres stażu- korzystanie ze zbiorów biblioteki (nowości książkowe, czasopisma), wzrost świadomości czytelniczej wśród dzieci i dorosłych w środowisku lokalnym- sprawozdania, zdjęcia, filmiki na stronie internetowej szkoły

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA- TERMIN- PRZEWIDYWANE EFEKTY- FORMA DOKUMENTOWANIA
1. Publikowanie własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego- okres stażu- publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie www- plan rozwoju zawodowego w wersji dostępnej online
2. Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej- okres stażu- zastosowanie nowych rozwiązań w pracy- zaświadczenia
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w prowadzeniu zajęć- okres stażu- stosowanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej celem uatrakcyjnienia zajęć, przygotowanie scenariuszy lekcji, sprawdzianów, dyplomów, korzystanie z rad n-li dzielących się online swoją wiedzą i doświadczeniem- scenariusze zajęć, sprawdziany, dyplomy
4. Wykorzystanie komputera i Internetu przez uczniów na zajęciach lekcyjnych do pracy własnej- okres stażu- realizowanie przez uczniów projektów wymagających posługiwania się komputerem i Internetem- eTwinning: projekt współpracy krajowej szkół pt. „Razem w marzenia” realizowany z PSP im. J. Korczaka w Jastrzębiu- Zdroju- dziennik projektu na TwinSpace

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
ZADANIA- TERMIN- PRZEWIDYWANE EFEKTY- FORMA DOKUMENTOWANIA
1. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych- okres stażu- rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb wychowanków poprzez obserwację, rozmowy oraz konsultacje z rodzicami i pedagogiem szkolnym- notatki własne oraz ze spotkań z rodzicami i pedagogiem szkolnym
2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy- okres stażu- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, efektywniejsza współpraca z uczniami- sprawozdania, zdjęcia, dokumentacja wychowawcy
3. Współpraca z rodzicami- okres stażu- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, efektywniejsza współpraca z rodzicami uczniów- współtworzone dokumenty szkolne, udział rodziców w organizowanych imprezach klasowych, szkolnych i wycieczkach, wspieranie przez rodziców prowadzonych na terenie szkoły akcji
4. Pedagogizacja rodziców- okres stażu- wzbogacenie świadomości pedagogicznej rodziców- notatki z pogadanek

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIA- TERMIN- PRZEWIDYWANE EFEKTY- FORMA DOKUMENTOWANIA
1. Czynne posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdań, i przygotowania się do egzaminu- okres stażu- znajomość aktów prawa oświatowego- plan rozwoju zawodowego, sprawozdania roczne i końcowe, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej- okres stażu- wybór programów nauczania, pisanie rozkładów, planów wynikowych i planu wychowawczego, udział w pracach zespołu zajmującego się opracowaniem programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, ewaluacja PSO z j.ang., terminowe zapisy w dziennikach klasowych, prowadzenie arkuszy ocen- rozkłady zajęć, plany wynikowe, plan wychowawczy, plan wychowawczo- profilaktyczny szkoły, PSO z j.ang., zapisy dziennikowe
3. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych- okres stażu- m.in. stworzenie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły na bazie przeprowadzonej diagnozy sytuacji szkolnej i w środowisku lokalnym, ewaluacja programu- program wychowawczo- profilaktyczny szkoły
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym, kuratorem społecznym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- okres stażu (w sytuacjach tego wymagających)- znajomość sytuacji rodzinnej wychowanków, wdrożenie odpowiednich działań i form pomocy- notatki

(podpis opiekuna stażu)

(podpis nauczyciela stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.