X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45081
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

LEGENDA DOKUMENTU (ponieważ był on napisany w formie tabelki-łatwo można się w nim odnaleźć:
Zadania:1,2,3,4...
Formy realizacji:*
Termin:daty lub cały okres stażu, według harmonogramu itd.)

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr.......
Stanowisko:nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nazwa placówki:Szkoła Podstawowej nr ....w ..........
Dyrektor szkoły:mgr
Opiekun stażu: mgr
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2017 rok
Data zakończenia stażu:08.08.2020 rok

Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574),

Planu rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku, na podstawie art.9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. Nr 3, poz. 19)

(§ 7 ust. 1 pkt 1)
Uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Zadania:1,2,3,4...
Formy realizacji:*
Termin:daty lub cały okres stażu, według harmonogramu itd.

1.Aktualizowanie wiedzy na temat procedury awansu zawodowego *Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie się z rozporządzeniem MEN z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 08/09 2019r.
cały okres stażu

2.Analiza dokumentacji szkolnej
*Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
-statutu szkoły
-planu pracy dydaktycznej szkoły
-programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
-regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania
cały okres stażu

3.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
*Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych oraz zespołach samokształceniowych
*Współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem
*Działalność w zespołach:
-wychowawczym klas 1-3,
-wychowawców klas 1-pełnienie funkcji lidera
-do spraw ewaluacji pracy szkoły klas 1-3
*Współpraca z wychowawcami klas 1-3, pedagogiem oraz psychologiem szkolnym
cały okres stażu

4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
*Wpisy w elektronicznym dzienniku zajęć lekcyjnych oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
cały okres stażu

5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
*Gromadzenie potrzebnej dokumentacji
*Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
*Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
cały okres stażu

6.Wdrażanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej
*Realizacja zadań wynikających z założeń planu w czasie zajęć cały okres stażu
7.Współpraca z rodzicami
* Współorganizowanie imprez szkolnych oraz angażowanie do udziału w dodatkowych projektach
*Uczestnictwo w zebraniach, zajęciach otwartych
cały okres stażu

(§ 7 ust. 1 pkt 2)
Doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.Poszerzanie wiedzy oraz umiejętności
w procesie doskonalenia zawodowego
*Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego typu warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, szkolenia, konferencje
*Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego- szkoleniowych Radach Pedagogicznych
*Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli
* Przynależność do sieci współpracy między nauczycielami
cały okres stażu
według harmonogramu

2.Rozbudowa własnego warsztatu pracy
*Budowanie bazy materiałów dydaktycznych- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
*Tworzenie pomocy dydaktycznych, plansz, kart pracy, dyplomów
*Wdrażanie aktywizujących metod nauczania
*Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
*Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami
*Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki
*Śledzenie stron internetowych
cały okres stażu

3.Wykorzystanie w praktyce technologii
komputerowej i informacyjnej
*Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych:
-poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego oraz śledzenie ich zmian
*Opracowanie dokumentacji szkolnej- planów pracy, sprawozdań, indywidualnych programów zajęć, innowacji pedagogicznej, dokumentowanie przebiegu stażu
*Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy
*Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych na komputerze
*Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez Internet
*Nagłośnienie imprez i uroczystości szkolnych

cały okres stażu

(§ 7 ust. 1 pkt 3)
Prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.Współpraca z opiekunem stażu
*Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu , omówienie zasad współpracy
*Przygotowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego
*Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
*Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
*Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
*Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć, ocena i analiza słabych oraz mocnych stron własnej działalności, propozycja wniosków na przyszłość
cały okres stażu
według harmonogramu

(§ 7 ust. 1 pkt 4)
Prowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż oraz dokonać ewaluacji, w obecności,
w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego zakresie tych zajęć

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.Opracowanie i przygotowanie lekcji pokazowych dla zainteresowanych
nauczycieli
*Prowadzenie zajęć w obecności innych nauczycieli, a następnie omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć, ocena i analiza słabych i mocnych stron własnej pracy, propozycja wniosków na przyszłość
* Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla innych nauczycieli
według harmonogramu
2.Umiejętność dokonywania ewaluacji
własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
*Prowadzenie i omawianie zajęć, ocena i analiza słabych i mocnych stron własnej działalności, propozycja wniosków na przyszłość
według harmonogramu

(§ 7, ust. 2, pkt. 1)
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego

*Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
*Realizowanie obowiązków i zadań wynikających z Ustawy z tytułu uzyskiwania wyższego stopnia awansu zawodowego
*Wprowadzenie zmian do aneksu w planie rozwoju zawodowego
*Dopełnienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego:
-wprowadzenie zmian do aneksu w planie rozwoju zawodowego
-coroczne sprawozdanie z realizacji planu do opiekuna stażu
-napisanie końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
cały okres stażu

2.Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
*Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego typu warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, szkolenia, konferencje, e-konferencje, szkolenia na platformie e-lerningowej
*Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego- szkoleniowych Radach Pedagogicznych
*Obserwacja zajęć otwartych realizowanych przez nauczycieli
*Przynależność do sieci współpracy między nauczycielami
*Budowanie bazy materiałów dydaktycznych- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
*Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych
*Wdrażanie aktywizujących metod nauczania
*Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
*Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami
*Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki
*Śledzenie stron internetowych
*Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
według harmonogramu
cały okres stażu

3.Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły *Udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej
*Organizowanie i współorganizowanie konkursów, imprez, uroczystości szkolnych oraz kiermaszów
*Praca w komisjach konkursowych
*Prowadzenie zajęć kreatywnych: „Mali odkrywcy wielkiego świata”
*Organizowanie zajęć otwartych
*Koordynowanie oraz współorganizowanie akcji i programów ogólnopolskich
*Koordynowanie konkursów ogólnopolskich:
-„Świetlik”
- „Kangur Matematyczny”
*Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych
* Wprowadzenie innowacji: „Magiczne dźwięki-czyli zabawy z KolorPiano”
cały okres stażu
według kalendarium pracy szkoły

(§ 7, ust. 2, pkt. 2)
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.Obserwacja i diagnoza możliwości oraz osiągnięć uczniów
* Zbieranie informacji na temat uczniów (obserwacja uczniów, rozmowy z rodzicami)
*Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej
*Indywidualizowanie procesu nauczania poprzez dostosowanie metod i form pracy, różnicowanie trudności wykonywanych zadań, kierowanie uczniów na odpowiednie zajęcia dodatkowe
cały okres stażu

2.Poznawanie środowiska uczniów
*Zapoznanie się z dokumentacją uczniów zgromadzoną w szkole
*Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
*Bieżące kontakty z rodzicami uczniów, rozmowy
*Rozmowy z pedagogiem szkolnym
*Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami
*Poznanie zainteresowań uczniów, ich mocnych i słabych stron
według potrzeb

3.Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów
*Udzielanie pomocy uczniom zdolnym oraz z trudnościami w nauce
*Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów
* Rozszerzenie tematyki zajęć dla uczniów uzdolnionych, tworzenie dodatkowych zadań
* Dostosowanie form i metod pracy tak, aby angażować każdego ucznia (zróżnicowane zabawy, gry, konkursy)
* Prowadzenie zajęć w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
cały okres stażu

(§ 7, ust. 2, pkt. 3)
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia
*Udział w szkoleniach dotyczących aktywizujących meto w pracy nauczyciela, kursie e-learningowym „Nauczycielka I klasa”
*Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych
* Stosowanie w czasie zajęć z uczniami metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu
*Prowadzenie zajęć kreatywnych dla klas pierwszych
*Prowadzenie innowacji pedagogicznej oraz udział w projektach edukacyjnych
cały okres stażu

(§ 7, ust. 2, pkt. 4)
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.Diagnozowanie potrzeb w zakresie niezbędnych i możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy
*Analiza mocnych i słabych stron swojego warsztatu pracy
2 razy do roku
2.Ewaluacja
*Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej
*Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
*Analiza osiągnięć uczniów
*Omawianie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą
*Stosowanie krótkich form zbierania informacji zwrotnej po zajęciach

cały okres stażu

(§ 7, ust. 2, pkt. 5)
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna *Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć prowadzonych
*Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji
*Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
*Ewaluacja -omówienie przebiegu i efektów zajęć
według harmonogramu

2.Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
*Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć
*Przedstawienie opiekunowi scenariusza zajęć do konsultacji
*Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora
*Ewaluacja -omówienie przebiegu i efektów zajęć według harmonogramu
3.Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia *Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi na poziomie klas
*Udział w zespole wychowawczym klas 1-3 oraz funkcja lidera zespołu klas pierwszych
*Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach - warsztaty dla innych nauczycieli
cały okres stażu

4.Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły oraz dokonanie ich ewaluacji *Przygotowanie zajęć otwartych mających na celu podniesienie jakości szkoły oraz ukazanie mojego warsztatu pracy.
według harmonogramu
5.Współpraca z innymi nauczycielami
*Wybór podręczników oraz pomocy dydaktycznych
*Udostępnianie materiałów, pomysłów na temat organizacji wspólnych imprez, uroczystości, szkoleń i konkursów
*Wspólne przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
cały okres stażu
według kalendarium pracy szkoły

(§ 7, ust. 2, pkt. 6)
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych
*Zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
*Opieranie się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
* Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, logopedą (konsultacje dotyczące poszczególnych uczniów; wymiana dokumentacji) oraz PPP, w celu wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
*Dostosowanie wymagań edukacyjnych
*Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby i możliwości uczniów
*Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów we współpracy z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym
*Współpraca z rodzicami:
-kontakty z rodzicami-zebrania, rozmowy indywidualne, rozwiązywanie problemów, kontakt przez dziennik elektroniczny
*Obserwacje zachowań dzieci w środowisku rówieśniczym, w sytuacjach szkolnych oraz pozaszkolnych
*Prowadzenie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
cały okres stażu

2.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów
* Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi uczniów
*Dobieranie metod, środków pracy dostosowanych do potrzeb uczniów
*Pomoc uczniom z trudnościami w nauce
*Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
cały okres stażu
3.Profilaktyka na zajęciach szkolnych
*Realizowanie zadań w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo -profilaktycznym cały okres stażu
4.Praca na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego
*Udział oraz organizacja akcji charytatywnych na rzecz innych ludzi lub zwierząt, promujących zdrowie, ekologię itp.
*Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata
*Udział w lokalnych imprezach środowiskowych
*Współpraca z pobliskimi placówkami
*Organizowanie wycieczek, wyjazdów i wyjść
cały okres stażu
5.Kształcenie postaw patriotycznych
*Udział w apelach oraz wydarzeniach rocznicowych
cały okres stażu

(§7, ust.2 pkt 7)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oraz jej wykorzystanie w pracy
*Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN
*Stosowanie aktów prawa oświatowego w podczas pisania planu, sprawozdań, przygotowania prezentacji dorobku oraz przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego
*Realizowanie założeń programu wychowawczo-profilaktycznego
cały okres stażu

2. Analiza dokumentacji szkolnej
*Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu wychowawczego- profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp.
cały okres stażu
3.Wykorzystywanie lub aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów szkolnych
*Tworzenie i modyfikowanie dokumentacji szkolnej
*Udział w pracach Rady Pedagogicznej, WDN i zespołach nauczycielskich
*Zastosowanie w planowaniu i realizacji podstawy programowej
*Posługiwanie się przepisami o ocenianiu i promowaniu, bhp, o pomocy psychologiczno- pedagogicznej
*Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wycieczek, wyjść, wyjazdów
*Posługiwanie się przepisami o ochronie danych osobowych
cały okres stażu
według kalendarium pracy szkoły
cały okres stażu
(§ 7, ust. 2, pkt. 8)
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
1.Wykorzystanie komputera, sprzętu audio-video i Internetu w pracy *Korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, notebooków
*Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy użyciu dziennika elektronicznego
*Komunikacja z dyrekcją, rodzicami i innymi nauczycielami drogą elektroniczną
* Opracowywanie prezentacji multimedialnych, materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy itp.
*Prowadzenie zajęć edukacji informatycznej w pracowni komputerowej
* Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu oraz aplikacji
*Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e-booków, flibooków, multibooków, chmury
*Udostępnianie własnych pomocy dydaktycznych na portalach internetowych
*Korzystanie ze stron i portali edukacyjnych, w celu zdobycia wiedzy na tematy z zakresu szkolnictwa (awans zawodowy, nowe metody pracy, pomoce dydaktyczne)
*Redagowanie i dostarczanie materiałów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej szkoły
*Udział w e-konferencjach i szkoleniach na platformie e-learningowej

cały okres stażu

Opracowała:

........................................
Opiekun stażu:

........................................
Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.