X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45085
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Imię i nazwisko: mgr Monika Bębniarz
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie
Stanowisko: logopeda szkolny
Dyrektor Szkoły:
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 r.

Kwalifikacje:
- ukończone studia wyższe na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika, specjalizacja: pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie Logopedia w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach,
- ukończone studia podyplomowe w zakresie Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Cel główny: Pogłębianie wiedzy i umiejętności, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego według Rozporządzenia MEN z dna 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574)

(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

L.p. Kierunki rozwoju
I. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty
Formy realizacji:
1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju forach doskonalenia zawodowego.

2. Zapoznanie się z nowościami wydawniczymi z w/w dziedzin oraz logopedii. Tworzenie bazy stron www przydatnych w pracy nauczyciela.

3. Korzystanie z wiedzy i materiałów innych nauczycieli, którzy również pracują z uczniami objętymi terapią logopedyczna. Wykorzystanie wskazówek do pracy dziećmi.

4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów:
 modyfikacja programu terapii.
Termin realizacji:
systematycznie
systematycznie
Sposób dokumentowania:
w miarę potrzeb notatki własna
dokumentacja własna
dokumentacja własna
adnotacje w dzienniku, zmieniony program terapii ucznia

II. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1.Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.

2.Analiza przepisów prawa oświatowego
 analizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
w okresie stażu
w okresie stażu notatki własne
notatki własne

(§ 7 ust. 2 pkt. 2)
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

L.p. Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

I. Poznanie potrzeb rozwojowych podopiecznych i uwzględnieni ich w planowanej pracy
1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
 obserwacja dziecka
 rozmowa z rodzicami

2.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci:
 diagnoza logopedyczna dziecka
 wywiad z rodzicami
 tworzenie indywidualnego programu terapii dostosowanego do możliwości i zainteresowań dziecka
 praca indywidualna lub w małych grupach
 rozwijanie uzdolnień dzieci, rozbudzanie ich zainteresowań poprzez atrakcyjne formy pracy
 kierowanie na konsultacje do specjalistów: laryngologa, ortodonty, foniatry czy też do PPP w Radomsku
 udzielanie porad i konsultacji rodzicom w zakresie terapii dziecka w okresie stażu

w okresie stażu
adnotacje w dzienniku,
notatki własne
wpis w dzienniku,
sprawozdanie z diagnozy logopedycznej,

(§ 7 ust. 2 pkt. 3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia

L.p. Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I. Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych oraz umiejętne prowadzanie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statusowych zadań szkoły podstawowej
1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej i logopedycznej:
 Pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej poprzez zapoznanie się z pozycjami literatury ukazującymi się na rynku wydawniczym
 Wykorzystanie w procesie terapii aktywnych metod nauczania: pedagogikę zabawy Klanza, elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,
 Współpraca, wzajemna wymiana doświadczeń z wychowawcami, pedagogiem szkolnym
 Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
 Stosowanie różnych metod aktywizujących (gry, zabawy ruchowe, drama)

2.Prowadzenie dokumentacji logopedycznej zgodnie kryteriami szkoły oraz dokumentacji związanej z awansem zawodowym:
 Dokonywanie wpisów do dziennika logopedy zgodnie z zaleceniami,
 Tworzenie indywidualnych programów terapii dla uczniów objętych pomocą logopedyczną

 systematycznie
w okresie stażu
systematycznie
wrzesień, wg potrzeb scenariusze zajęć
zapisy w dzienniku
zapisy w dzienniku,
sprawozdanie z diagnozy logopedycznej,
programy terapii

(§ 7 ust. 2 pkt. 4)
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

L.p. Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
I.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej oraz współpraca z gronem pedagogicznym.

2.Wspólpraca w przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych z :
 z Samorządem Uczniowskim
 nauczycielami
 opiekunem biblioteki szkolnej

3.Organizowanie imprez szkolnych i konkursów np. Dnia Logopedy.

4.Współpraca z rodzicami uczniów objętych terapią.

5. Ocenianie skuteczności własnych działań w zakresie terapii:
 podsumowanie własne
 informacja zwrotna od środowiska(Dyrektor, Rada Rodziców, opiekun stażu, dzieci, rodzice) w okresie stażu

w okresie stażu
marzec 2020
w okresie stażu
czerwiec 2020
czerwiec 2021
czerwiec 2022
protokół posiedzenia Rady
potwierdzenie współorganizacji
scenariusze
wpisy w dzienniku
sprawozdania roczne i końcowe

II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia:
 uczestniczenie w formach doskonalenia ustawicznego, zawodowego- radach
 przygotowywanie materiałów na szkolenie nauczycieli w zakresie logopedii
 współorganizacja rady szkoleniowej

2.Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
 szkolenia organizowane przez firmy prywatne lub ośrodki szkolenia zawodowego nauczycieli:(warsztaty metodyczne, kursy specjalistyczne, szkolenia, konferencje)

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów, dekoracji, gazetki logopedycznej.
w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu
potwierdzenie obecności, protokół z posiedzenia Rady
zaświadczenia,
certyfikaty

zbiór pomocy logopedycznych,
fotorelacja
III. Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć

Umiejętne prowadzenie zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły
1.Wspólpraca z opiekunem stażu.

 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

 Zawarcie i podpisanie kontraktu z opiekunem stażu

 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

 Ustalenie harmonogramu hospitacji

 Hospitacja zajęć prowadzona przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji

 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- konsultacja, opracowanie konspektów zajęć oraz ich analiza.

 Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora- konsultacja, opracowanie konspektów zajęć oraz ich analiza

 Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności systematycznie
wrzesień 2019
wrzesień 2019
wrzesień 2019
wrzesień 2019
min. 2 razy w roku
mi. 2 razy w roku
wg harmonogramu hospitacji
po każdym roku
wniosek o rozpoczęcie stażu
kontrakt z opiekunem stażu
plan rozwoju zawodowego
harmonogram hospitacji
scenariusze zajęć, dokumentacja własna
j.w.
j.w.
arkusze hospitacji Dyrektora,
notatki własne
notatki własne

(§ 7 ust. 2 pkt. 5)
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

L.p Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN • Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli 0-III pt. „Kompendium logopedyczne nauczyciela przedszkola”

• Przygotowanie gazetki ściennej o tematyce logopedycznej. kwiecień 2020
raz na półrocze lista obecności
zdjęcie gazetki

(§ 7 ust. 2 pkt. 6)
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I. Poznanie środowiska lokalnego- umiejętna współpraca ze środowiskiem lokalnym
1.Współorganizowanie wycieczek sprzyjających poznaniu środowiska lokalnego.

2.Współpraca z instytucjami lokalnymi:
 z gminnymi szkołami podstawowymi
 z PPP w Radomsku.
okres stażu
okres stażu karty wycieczek
zdjęcia z wycieczek
sprawozdanie
wpis w dzienniku

(§ 7 ust. 2 pkt. 7)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie społecznego funkcjonowania szkoły, we współpracy której nauczyciel odbywał staż 1.Zapoznanie się z przepisami dotyczącym pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich:
• analiza podstawowych aktów prawnych szczególnie w sprawach nieletnich, z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich,
• znajomość praw dziecka zawartych w konwencji o prawach dziecka oraz ich realizacja,

2.Analiza dokumentacji wewnętrznej szkoły, zwłaszcza:

3.Analiza przepisów prawa oświatowego:
• Poznanie procedur nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczycieli. okres stażu
okres stażu
okres stażu
notatki własne
notatki własne
notatki własne

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt. 8)

Lp. Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
I. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej • Opracowywanie diagnozy logopedycznej, opinii, indywidualnych programów terapii, dokumentacji, scenariuszy zajęć.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych dotyczących m.in. zapobieganiu wad wymowy, higieny głosu
• Prowadzenie terapii logopedycznej za pomocą programów komputerowych
• Przygotowanie artykułów do umieszczenia na stronie internetowej szkoły oraz innych stronach o tematyce edukacyjnej (terapeutycznej)
• Publikacja scenariuszy zajęć logopedycznych
• Udział w portalach edukacyjnych celem konsultacji na forach internetowych
• Prowadzenie zajęć logopedycznych z wykorzystaniem stron internetowych i portali logopedycznych
• Korzystanie z webinarium o tematyce pedagogicznej oraz logopedycznej. wrzesień/styczeń
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb
okres stażu
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

wykonana dokumentacja logopedyczna
prezentacje na płycie CD
wpis w dzienniku logopedy
materiały na stronach internetowych
materiały na stronach internetowych oraz spis stron www

Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ......................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.