X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45075
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

1. Imię i nazwisko: Anna Matejek
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019
3. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
4. Data zatwierdzenia planu: Wrzesień 2019

CEL GŁÓWNY STAŻU:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Powinności: organizacyjne- §6 ust. 1.1.
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1.Poznanie procedury
awansu zawodowego. 1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego
dot. awansu zawodowego nauczycieli –
podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26
stycznia 1982r. ,rozporządzenie MEN z dnia 1
grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli Wrzesień Rozpoczęcie stażu z
dniem 01.09.2011,
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu 2.1. Rozmowa wstępna
2.2. Określenie zasad współpracy Wrzesień oraz na bieżąco Przejrzyste zasady
współpracy,
harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem
3.Opracowanie drogi rozwoju zawodowego. 3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień Plan rozwoju zawodowego
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania
szkoły oraz obowiązującą
dokumentacją. 4.1. Dokonywanie wpisów w dziennikach
lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dziennika.
4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Statut Szkoły
- Regulamin dyżurów, wycieczek
- Program wychowawczo-profilaktyczny
- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw Wrzesień oraz na bieżąco Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. 5.1. Udział w szkoleniu BHP,
5.2. Lektura zbioru procedur postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w ZPPO w Starej Kornicy, Zbiór procedur postępowania dotyczących sytuacji mających miejsce w szkole bądź zagrażających bezpieczeństwu uczniów i pracowników ZPPO im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy
Wrzesień Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Notatki własne
6.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły 6.1. Planowanie, organizacja i udział w zorganizowanych wydarzeniach w życiu szkoły
6.2. Praca w zespole nauczycieli języków obcych Na bieżąco Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach
7. Dokumentowanie
realizacji planu rozwoju
zawodowego. 7.1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń,
scenariuszy itp.. Na bieżąco Dokumentacja stażysty
8. Przygotowanie
projektu sprawozdania z
realizacji planu rozwoju zawodowego 8.1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2020 Sprawozdanie z realizacji stażu
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego na
stopień nauczyciela
kontraktowego 9.1. Sporządzenie wniosku
9.2. Przygotowanie dokumentacji. Maj 2020 Wniosek oraz
dokumentacja z
realizacji stażu.

Powinności: dydaktyczne- §6 ust.1.2 i 1.3
1. Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omówienie z prowadzącym obserwowane zajęcia.
2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna staży lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omówienie ich.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
10. Tworzenie i
doskonalenie własnego
warsztatu pracy 10.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i
warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.
10.2. Gromadzenie pomocy naukowych
niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych Cały rok szkolny Zaświadczenia,
certyfikaty, dyplomy
Podręczniki, płyty,
flash cards, obrazki,
zdjęcia, plansze itp.
11.Konkursy:
-Konkurs plastyczny „Symbole Wielkiej Brytanii”
- Konkurs dla klas III-VI „Mistrz literowania”
- Konkurs „Eco-torba z symbolem UK”, -Konkurs plastyczny „Symbole Wielkiej Brytanii”
- Konkurs dla klas III-VI „Mistrz literowania”
- Konkurs „Eco-torba z symbolem UK”,
11.1. Dostarczenie uczniom materiałów
dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania na temat krajów anglojęzycznych; Listopad 2019

Luty/marzec 2020

Dokumentacja konkursów
12. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie
na lekcjach. 12.1. Studiowanie literatury metodycznej z zakresu:
-rozwijanie procesu nauczania
-rozwijanie autonomii ucznia
-dyscyplina i interakcje w klasie
Cały rok szkolny Wykaz lekcji
obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu, notatki własne
13.Wykorzystanie
technologii
komputerowej
i informacyjnej
w pracy pedagogicznej
i dydaktycznej 13.1. Przygotowanie dokumentacji stażu w
formie elektronicznej.
13.2. Wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych ( tablety, tablice i monitory interaktywne)
13.3. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.
13.4. Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.. Na bieżąco Niniejszy plan,
Wykaz wykorzystanych stron
internetowych,
Przykładowe materiały z Internetu
Wykorzystane na lekcjach.
Przykładowe testy,
sprawdziany
14. Obserwacje zajęć 14.1 Obecność na zajęciach u opiekuna stażu.
14.2. Obecność opiekuna na zajęciach u stażysty. Raz w miesiącu Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje. Opinia osoby hospitującej

Powinności: wychowawcze- §6 ust. 2.3
1. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
15. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły 15.1. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły Październik 2019 Notatki z planu
16. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem. 16.1. Przedstawienie uczniom różnych
możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
16.2. Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych także internetowych
16.3. Lekcje poświęcone wszelkim dostępnym źródłom i formom samodzielnej nauki języka. Na bieżąco Wyniki we współpracy
z uczniem, konspekty
17. Zdobywanie wiedzy
w zakresie potrzeb
opiekuńczo -
wychowawczych ucznia 17.1. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
17.2. Rozpoznawanie predyspozycji uczniów i dostosowywanie metod w procesie nauczania.
17.3. Diagnoza umiejętności i wiedzy językowej
17.4 Dostosowanie metod do indywidualnych potrzeb uczniów np. na podstawie opinii z Poradni PP oraz obserwacji postępów w nauce Na bieżąco

Wrzesień Wyniki we współpracy
z uczniem
18. Stała współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym 18.1. Spotkania wynikające z zaistniałych sytuacji. Na bieżąco notatki
19. Pomoc uczniom
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych lub
mającym trudności w nauce 19.1. Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami. Na bieżąco
Raz w tygodniu w ramach zajęć z projektu Unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych” Wyniki w nauce
uczniów o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych
20. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej, tolerancji, odpowiedniej postawy społecznej wobec innych w tym obcokrajowców 20.1. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzieleni się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych. Grudzień 2019 Scenariusze lekcji
21. . Współpraca z
rodzicami uczniów 21.1. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp. Na bieżąco według potrzeb Rozmowy z rodzicami,
dokumentacja szkolna

Powinności: samodoskonalenie- §6 ust. 1.4
1. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
22. Opanowanie
umiejętności
prowadzenia zajęć
dydaktycznych. 22.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu i innych nauczycieli.
22.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
22.3. Rzetelne omawianie i analiza zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych. Według harmonogramu Wykaz lekcji
przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
23. Udział w
wewnątrzszkolnym
doskonaleniu oraz
samokształcenie. 23.1. Obowiązkowe uczestnictwo w
szkoleniowych radach pedagogicznych.
23.2. Udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego adekwatnych do potrzeb. Według
harmonogramu
Na bieżąco Listy obecności,
zaświadczenia
24. Dokumentacja
własnych działań
pedagogicznych. 24.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. Na bieżąco Plany wynikowe, testy
25. Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z
innymi nauczycielami 25.1. Publikacja planu rozwoju na stronie szkoły i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym
nauczycielom w szkole.

25.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się
doświadczeniami, analiza i samoocena. Na bieżąco Strona Internetowa
Szkoły Podstawowej
26. Udział w
wewnątrzszkolnym
doskonaleniu oraz
samokształcenie. 26.2. Obowiązkowe uczestnictwo w
szkoleniowych radach pedagogicznych.
26.2. Udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego adekwatnych do potrzeb. Według
harmonogramu
Na bieżąco Listy obecności
Zaświadczenia
27. Analiza
i samoocena swoich
działań. 27.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Na bieżąco Wyniki pedagogiczne
i wnioski do dalszej
pracy

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.
1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

........................................ ................................
Podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.