X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4507
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Anna Baranowska
nauczyciel ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE
okres stażu od 01.09.2006 do 31.05.2009 roku
ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego

Zadania wynikające z Wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego określone w rozporządzeniu

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1 2 3 4 5 6
L.p
Formy realizacji zadania oraz działania podejmowane w okresie stażu dla realizacji określonego kryterium spełnienia wymagania Uwarunkowania realizacyjne, niezbędne koszty oraz osoby wspomagające Harmonogram wykonania czynności, zadania, jej ukończenia
Uwagi i wskazówki dotyczące realizacji oraz dokumentowania.
Oczekiwane (założone) efekty i wyniki podejmowanych działań.

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Dokładna analiza prawa oświatowego /ustawa, rozporządzenia/. Analiza Karty Nauczyciela uwzględniającej zmiany wprowadzone w lipcu 2004 Wrzesień 2006 oraz cały okres stażu wraz z następującymi zmianami Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów i materiałów potwierdzających realizację zadań założonych w planie rozwoju Cały okres stażu Zgromadzone dokumenty
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
2009 r.
Sprawozdanie
Ocena dorobku zawodowego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
/§ 8 ust.2 pkt.1/
1. Czynny udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zdobywanie cennych informacji dotyczących tematyki Rad szkoleniowych Cały okres stażu Sprawozdania z Rad
2. Uzupełnienie biblioteczki i pracowni w pomoce dydaktyczne
- foliogramy
- tablice tematyczne
- pomoce multimedialne Foliogramy i tablice zostaną wykonane samodzielnie oraz przez uczniów. Cały okres stażu
Przykładowe materiały
Katalog dostępnej literatury i innych pomocy z zakresu przedmiotów ekonomicznych
3. Aktywna współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli.
Uczestniczenie w warsztatach samokształceniowych, kursach wymianie doświadczeń pomiędzy nauczycielami Współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli i nauczycielami. Przez cały okres stażu Opracowanie ciekawych scenariuszy lekcji i zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Wykorzystanie ciekawych i interesujących doświadczeń w swojej pracy zawodowej i lekcjach.
Materiały wypracowane na warsztatach, i kursach, opracowane scenariusze. Świadectwa ukończenia form doskonalących.
4. Przeprowadzanie badań i analiza wyników nauczania w wybranych klasach Praca własna 2007 Analiza wyników oraz wnioski do dalszej pracy niezbędne w podniesieniu jakości pracy własnej oraz szkoły.
5. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące w tym metodę projektu. Zdobywanie informacji na temat tej metody pracy poprzez kontakty z innymi nauczycielami, literaturę oraz udział w szkoleniach dotyczących aktywnych metod nauczania. Przez cały okres stażu Wprowadzenie metody projektów na lekcjach marketingu. Podniesienie samodzielności pracy ucznia w zdobywania wiedzy i umiejętności, opracowywania wyników.
Scenariusze lekcji i zajęć prowadzonych metodą projektu.
6. Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Wiedza o społeczeństwie Praca własna 2006-2008 Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
/§ 8 ust.2 pkt.2/
1. Lekcje w pracowni komputerowej
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu
Cały okres stażu
Scenariusze lekcji
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej i wychowawczej - Wykorzystywanie komputera do opracowywania danych statystycznych.
- Opracowywanie sprawdzianów, testów, kart pracy, ankiet i innych materiałów dla ucznia.
- zbieranie informacji, przepisów prawnych, pomysłów, konspektów, planów metodycznych na stronach internetowych Cały okres stażu Przykładowe sprawdziany, testy, analizy wyników
3. Wykorzystanie prezentacji komputerowych oraz obudowy multimedialnej do podręczników Prowadzenie zajęć z przedmiotów ekonomicznych z wykorzystaniem prezentacji komputerowych oraz płyt dołączonych do podręczników Cały okres stażu Scenariusze lekcji
4. Samokształcenie w zakresie stosowania użytkowego oprogramowania komputerowego Praca własna Cały okres stażu Nabycie nowych umiejętności umożliwiających wprowadzenie techniki komputerowej w proces dydaktyczny .
Materiały przygotowane przy pomocy komputera i z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
/§ 8 ust.2 pkt 3/
1. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
Praca własna Cały okres stażu
Publikacja ciekawych scenariuszy dla podzielenia się swoimi osiągnięciami z innymi nauczycielami. Stworzenie zestawu ciekawych scenariuszy dla dalszej pracy.
Scenariusze lekcji.
2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom Prowadzenie otwartych zajęć dla innych nauczycieli
Konsultacje z innymi ekonomistami Cały okres stażu Wskazanie innym ciekawych form pracy z uczniem, wykorzystania środków dydaktycznych na lekcji ( komputera, grafoskopu i foliogramów, pracy w grupie), motywujących sposobów oceniania itp. .
3.
- Praca w Zespole Przedmiotów Zawodowych i Ogólnozawodowych
- Praca w Komisji Wychowawców Klas i Internatu
- Udostępnienie swojego warsztatu pracy

Klimat szkoły. Zabezpieczenie materiałowe. Warsztaty doskonalące Cały okres stażu Nabycie nowych doświadczeń i umiejętności dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym, warsztatem pracy, osiągnięciami z innymi nauczycielami.
Scenariusze zajęć. Podziękowania, zaproszenia, zaświadczenia, potwierdzenia. Materiały szkoleniowe i opracowane na potrzeby wymiany doświadczeń

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z oświatą

/§ 8 ust.2 pkt 4a/

1. Przygotowanie uczniów do Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej - praca z uczniem zdolnym Współpraca z innymi nauczycielami Styczeń – luty 2007,,2008,2009r. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów zdolnych, wykształcenie u uczniów motywacji do wykorzystywania swojej wiedzy poza szkołą.
Otrzymane dyplomy i podziękowania
2. Przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Współpraca z OSP w Krajence, PSP w Złotowie oraz z Przewodniczącą Komisji ds. uzależnień w Krajence Styczeń – kwiecień 2007,2008,2009 Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów zdolnych, wykształcenie u uczniów motywacji do wykorzystywania swojej wiedzy poza szkołą.
Otrzymane dyplomy i podziękowania
3. Udział w pracach zespołu opracowującego Plan Rozwoju Szkoły Opracowanie wraz z innymi członkami zespołu działań priorytetowych dla szkoły oraz planu rozwoju w następnych latach. 2006 dokument
4. Organizacja wycieczek tematycznych . Współpraca z nauczycielami szkoły Cały okres stażu Przybliżenie uczniom zdobytych wiadomości i wykorzystanie ich w praktyce.
5. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy zgodnego z Programem Wychowawczym szkoły Praca własna Wrzesień 2006, 2007, 2008 Dobranie jak najlepszej metody i form pracy z uczniem na lekcjach wychowawczych.
6. Opracowanie i wdrożenie do systemu oceniania uczniów testów z zakresu nauczanych przedmiotów:
- podstaw ekonomii
- przedmiotu specjalizacyjnego
- marketingu Praca własna Cały okres stażu Skuteczniejsze ocenianie uczniów. Możliwość analizy i korekty pracy własnej i uczniów. Sprawniejsze sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów.

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
/§ 8 ust.2 pkt 4b/
1. Pełnienie zadań egzaminatora Współpraca z okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu Maj/ czerwiec 2007, 2008, 2009 Zaświadczenie o powołaniu, potwierdzenie OKE
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, lub opiekuńczych.
/§ 8 ust.2 pkt 4c/
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży Organizowanie wyjazdów do kina, opery, wycieczek dydaktyczno krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju Cały okres stażu Karty wycieczek
2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów • Zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnie zajęć dla uczniów mających trudności w nauce przedmiotów ekonomicznych
• Przygotowywanie uczniów klas maturalnych do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista Cały okres stażu Potwierdzenia oraz analiza wyników egzaminów zewnętrznych
3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych • Opracowanie scenariuszy konkursów oraz regulaminów
• Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach Cały okres stażu Potwierdzenia, scenariusze

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
/§ 8 ust.2 pkt 4e/

1. Organizacja spotkań dla młodzieży z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką społeczną i zdrowotną ( policjantem, strażakiem, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką ) Współpraca z Komisariatem Policji, OSP, PSP oraz pielęgniarką szkolną i pedagogiem Cały okres stażu Pogłębienie wiedzy młodzieży z zakresu patologii społecznej oraz zagrożeń zdrowotnych i społecznych.
Harmonogram i tematyka spotkań. Konspekty zajęć wychowawczych.
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
• Prowadzenie pedagogizacji rodziców
• Diagnoza sytuacji materialnej uczniów
• Integracja zespołu klasowego; imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska Cały okres stażu
/wychowawstwo/ Opis działań

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
/§ 8 ust.2 pkt 5/

1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go. Współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami Okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami Opis przypadku


Krajenka, dnia 01 września 2006 roku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.