X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4488
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Katarzyna Kryszewska

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Szkoła Podstawowa w Borczu
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
(od 01 IX 2008 r. do 31 V 2009 r.)

........................................ ........................................
Miejscowość, data podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01 XII 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118. poz. 1112, z późn. zm.)

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w klasie II
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.

Kierunki rozwoju
Zadania
Terminy Sposób dokumentowania

Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

(§ 6 ust. 2 pkt 1)
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania
i klasyfikowania.

2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się
z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen.

3.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć.

4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora
z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.

5. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.

6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.

7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie
go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.


9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

Wrzesień, Październik
Okres stażu
Okres stażu
Okrstażu.
Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień
Okres stażu

Maj
Notatki własne.

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Notatki własne.
Organizacja zajęć własnych.
Notatki własne.
Omówienie zasad współpracy.
Plan rozwoju zawodowego.
Teczka stażysty.

Sprawozdanie z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

(§ 6 ust. 2 pkt 2)
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej.

2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w szkoleniach, radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Lektura czasopism pedagogicznych .

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja
w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy dydaktycznej.

5. Wykonywanie gazetek, dekoracji, pomocy dydaktycznych, realizacja zadań wg kalendarza imprez w szkole.

6.Udział wychowanków w różnych konkursach,
- współorganizacja konkursów szkolnych np. na kartkę, stroik lub szopkę bożonarodzeniową,
- prowadzenie kroniki klasowej kl. II przy współudziale dzieci.
- organizacja konkursów klasowych np. matematycznych, ortograficznych,
- pomoc w organizacji wycieczek np: krajoznawczych, do ZOO, ew. do kina,
- czynny udział w np. akcji „Sprzątanie Świata” itp.
- uczestniczenie w organizacji imprez szkolnych np. zabawy karnawałowej, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka.

7. Przeprowadzenie w ramach godzin społecznych zajęć dodatkowych dla uczniów słabszych.
Wrzesień
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres s

Okres stażu
Notatki własne.

Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu, lista obecności na radach pedagogicznych.

Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.
Notatki
Teczka stażysty
- notatki
- zdjęcia.

Teczka stażysty
- sprawozdanie z
organizacji
konkursów.

- potwierdzenie dyrektora i opiekuna stażu.

-zdjęcia,
- kronika.

Notatki z działalności społecznej zajęć dodatkowych

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów
oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.


(§ 6 ust. 2 pkt 3)
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji
o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem.

2. Spotkania z rodzicami. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Wywiady. Odwiedziny w domach wychowanków w obecności pedagoga szkolnego (w zależności od potrzeb).
Okres stażu
Okres stażu
Potwierdzenie pedagoga
Przeprowadzone
wywiady środowiskowe,
Notatki własne.
Potwierdzenie pedagoga szkolnego.

Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć.

(§ 6 ust. 2 pkt 4)
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena.
Wrzesień
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Maj
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Wnioski własne z obserwacji zajęć.

Scenariusze lekcji, notatki z obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
Teczka stażysty.


Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.