X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4513
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany
staż 2 lata 9 miesięcy (2006/2009)

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela i ocena własnych umiejętności.
FORMY REALIZACJI
Przegląd i analiza stosownych przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli(ustawy, rozporządzenia).Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach Internetu. Autorefleksja, analiza ocen pracy z poprzednich lat, sporządzanych co roku sprawozdań z realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.

ZADANIA
Wypracowanie metod współpracy z uczniami w ramach pełnienia funkcji wychowawcy klasy.
FORMY REALIZACJI
Zbieranie informacji – karty obserwacji klasy.Założenie dla własnych potrzeb bazy danych klasy.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Sporządzenie dokumentacji – przykłady ankiet dla uczniów, karty obserwacji, program wychowawczy klasy.

ZADANIA
Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, analiza frekwencji.
FORMY REALIZACJI
Praca w szkolnej komisji do spraw kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.Podjęcie działań zaradczych zmierzających do podwyższenia frekwencji uczniów.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Pisemne sprawozdanie z realizacji zadania.

ZADANIA
Wspomaganie rozwoju i kształcenie samodzielności uczniów przez aktywne uczestniczenie w życiu klasy.
FORMY REALIZACJI
Zachęcanie do rozwijania aktywności społecznej ( wspomaganie pracy samorządu klasowego, tworzenie kroniki szkolnej).Organizacja wycieczek krajoznawczych, imprez szkolnych (np. ślubowanie klas pierwszych, dyskoteki).
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Opis działań.Program wycieczek, zdjęcia, fragmenty kroniki.

ZADANIA
Sporządzenie planu spotkań z rodzicami.
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców. Pogadanki w ramach dni otwartej szkoły, indywidualne rozmowy.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Analiza i opis działań.

ZADANIA
Opracowanie propozycji obchodów Tygodnia Kultury Języka Polskiego.
FORMY REALIZACJI
Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji, konkursów w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Zdjęcia, dyplomy, wyróżnienia, przykłady twórczości uczniów, opis działań.

ZADANIA
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
FORMY REALIZACJI
Praca z uczniami uzdolnionymi i ich udział w różnych konkursach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym,w olimpiadzie polonistycznej.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Dyplomy uczniów, podziękowania.Sprawozdanie z realizacji zadania.

ZADANIA
Udział w formach doskonalenia zawodowego
FORMY REALIZACJI
Udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych, szkoleniowych radach pedagogicznych.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
ZaświadczeniaPisemne sprawozdanie z realizacji zadania

ZADANIA
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, końcowa ewaluacja.
FORMY REALIZACJI
Kompletowanie teczki, napisanie sprawozdania ze stażu.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Prawidłowo ułożona teczka, sprawozdanie przyjęte przez dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy opiekuńczo-wychowawczejwykorzystanie jej w pracowni dydaktyczno – technicznej w procesie nauczania.
FORMY REALIZACJI
Wykorzystanie programów i Internetu w celu opracowania pomocy naukowych, przydatnych do pracy polonisty i wychowawcy.Tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem.Opracowanie zajęć przedmiotowych z wykorzystaniem komputera.Opracowanie materiałów użytecznych w procesie dydaktycznym (np. testów, sprawdzianów, projektu).
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Przykłady pomocy naukowych, zgromadzona dokumentacja.Scenariusz zajęć.Opracowane materiały.

ZADANIA
Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy dydaktycznej i wychowawczej (plan rozwoju, scenariusze zajęć).
FORMY REALIZACJI
Przygotowanie materiałów i publikacja.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Adres strony z zamieszczoną publikacją.

ZADANIA
Wykorzystanie i zastosowanie technologii komputerowej do tworzenia własnych programów edukacyjnych.
FORMY REALIZACJI
Komputerowe opracowanie materiałów.Tworzenie własnych programów edukacyjnych.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Opracowanie własnego programu edukacyjnego dla klas licealnych program w jęz. HTML.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.

ZADANIA
Dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami.
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy lekcji, testów argumentacyjnych, przykładów tematów do analizy literackiej.Przygotowanie i udostępnienie własnych propozycji scenariuszy imprez szkolnych (np. uroczystości zakończenia roku szkolnego).
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Pisemne sprawozdanie z realizacji zadania, potwierdzenia od nauczycieli.

ZADANIA
Aktywna praca w zespołach samokształceniowych.
FORMY REALIZACJI
Udział w pracach szkolnego zespołu samokształceniowego humanistów.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Pisemne sprawozdanie z realizacji zadania.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego pod kątem propagowania kultury osobistej ze szczególnym uwzględnieniem kultury języka.
FORMY REALIZACJI
Przygotowanie narzędzi badawczych, analiza wyników, opracowanie programu mogącego podnieść poziom kultury osobistej w tym kultury języka młodzieży.Dawanie dobrego przykładu własnym zachowaniem.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Opinie wychowawców, nauczycieli, rodziców o stanie kultury osobistej i kultury języka młodzieży.Opracowany program..

ZADANIA
Opracowanie i wdrożenie programu uroczystości szkolnej integrującej społeczność XI Liceum Ogólnokształcącego im.K.I.Gałczyńskiego.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie (wspólnie z innymi nauczycielami) scenariusza szkolnej imprezy w ramach dni patrona szkoły mającej na celu integrację społeczności uczniów liceum, a także wyrobienie szacunku wobec patrona szkoły.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Scenariusz imprezy, zdjęcia z uroczystości.


§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego ,podręczników lub środków dydaktycznych.

ZADANIA
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
FORMY REALIZACJI
Praca w zespole egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej – sprawdzanie prac maturalnych z języka polskiego.Udział w pracach szkolnej komisji egzaminacyjnej podczas wewnętrznego egzaminu maturalnego –ocena prezentacji z języka polskiego.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Zaświadczenia.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności w zakresie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

ZADANIA
Współpraca z innymi placówkami oświatowymi
FORMY REALIZACJI
Współpraca przy realizacji akcji „ETwinning-współpraca szkół bliźniaczych za pośrednictwem mediów elektronicznych”.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Sprawozdanie z realizacji zadania.

ZADANIA
Przygotowanie uczniów do wewnętrznego egzaminu maturalnego.
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie dodatkowych konsultacji dla uczniów klas maturalnych w celu wspomagania ich samodzielności podczas przygotowania prezentacji tematu na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego.SPOSÓB DOKUMENTACJI
Sprawozdanie z realizacji zadania.

ZADANIA
Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji (np. z parafią pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej Polski, ZHP lub Kołem Kombatanckim).
FORMY REALIZACJI
Udział wspólnie z uczniami w różnych akcjach organizowanych przez instytucje i organizacje.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Sprawozdanie z realizacji zadania.Podziękowania.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA
Współdziałanie z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.
FORMY REALIZACJI
Zainicjowanie zajęć terapeutycznych proponowanych przez poradnię psychologa lub pedagoga, wskazywanie rodzicom konieczności badań psychologicznych, pedagogicznych uczniów z objawami dysleksji i trudnościami w nauce.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Sprawozdanie z realizacji zadania


§ 8 ust.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych.
FORMY REALIZACJI
Dwa opracowania studium przypadku dotyczącego problemów wychowawczych, według opracowanego schematu analizy przypadku.
SPOSÓB DOKUMENTACJI
Przeprowadzona i potwierdzona analiza przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.