X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45057
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Izabela Karoń
nauczyciel edukacji przedszkolnej

KRAKÓW 2019
I Dane osobowe
1. Imię i nazwisko: Izabela Karoń
2. Nazwa placówki:
Samorządowe Przedszkole Nr 62 „Radosna Kraina”, ul. Prądnicka 72 b, 31-202 Kraków
Telefon kontaktowy: (12) 416-20-65
3. Posiadane kwalifikacje:
magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
zajmowane stanowisko: nauczyciel mianowany
II Staż:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
Dyrektor Przedszkola: mgr Ewa Dudziak – Przybytek
III Cel główny:
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej.
• Poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe w celu podniesienia efektywności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówce.

Cele szczegółowe:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
IV Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1650)

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Dokumentacja
I
Poznanie procedury awansu zawodowego.

1.Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
2.Udział w szkoleniu pt.: „Planowanie zawodowe nauczyciela. Procedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów” w Małopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz innych kursach, warsztatach dotyczących przebiegu awansu zawodowego.
1. 3. Opracowanie dokumentacji:
2. a) złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na
nauczyciela dyplomowanego,
b) skonstruowanie planu rozwoju zawodowego,
c) dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z aktualnymi wymogami formalnymi IX 2019 r. -X 2019 r.

13 IX 2019 r.

cały okres stażu

1 IX 2019 r.

cały okres stażu

VI 2022 r.

rejestr aktów prawa oświatowego,
wydruki istotnych informacji ze stron internetowych, notatki własne

opracowania własne,
notatki,
potwierdzenie udziału w szkoleniu

wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego

plan rozwoju zawodowego

teczka dorobku zawodowego nauczyciela
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

II
Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju.
Wstępna ocena własnych umiejętności.
1. Autorefleksja.
2. Konsultacje z Panią Dyrektor przedszkola.
IX 2019 r.
notatki własne

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8. ust 3. pkt 1.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Dokumentacja
I
Pogłębianie wiedzy na temat metod
aktywizujących.

1. Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych; czytanie literatury fachowej w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych. cały okres stażu

artykuły, tytuły pozycji książkowych, adresy stron internetowych

II
Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz
poznawaniu.
1. Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych – stosowanie:
a) głównych metod takich jak:
burza mózgów, mapa pojęciowa, metoda projektu,
stymulacje, drama, gry planszowe,
oraz
b) nowatorskich toków metodycznych, jak na przykład:
Ruch rozwijający W. Sherborne, metoda C. Orffa, metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana, ćwiczenia rytmiczne, metoda aktywnego słuchania muzyki według B. Strauss, metoda aktywna ożywiająca działania pedagogiczne - Pedagogika zabawy Klanza, dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, odimienna nauka czytania według I. Majchrzak.
cały okres stażu
wpisy w dzienniku, planach miesięcznych; scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących

III
Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy.
1. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji własnej i przedszkolnej.
2. Stosowanie technologii komputerowej do organizacji warsztatu pracy.
3. Korzystanie z portali edukacyjnych dla nauczycieli przedszkola w celu nawiązania współpracy z innymi przedszkolami.
4. Wykorzystanie Internetu do:
a) zapoznawania się z ofertami szkoleń
i warsztatów on-line, tematyką i przebiegiem projektów, konkursów ogłaszanymi na portalach edukacyjnych,
b) zbierania informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa
oświatowego.
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
przykładowe dokumenty: plan miesięczny, sprawozdanie, projekty edukacyjne, harmonogramy, scenariusze, karty pracy, regulaminy, zgody, dyplomy, podziękowania

wykaz portali edukacyjnych dla nauczycieli

wykaz szkoleń, warsztatów on-line (potwierdzenia udziału), adresy stron www,
teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego, notatki własne

IV
Umieszczenie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych.
1.Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym www.publikacje.edu.pl.
2. Umieszczanie własnych propozycji scenariuszy: zajęć i uroczystości na portalu Nauczycieli Przedszkola.
3. Prezentacja przedszkolnych wydarzeń na stronie internetowej placówki. Uzupełnianie galerii przedszkola o zdjęcia z życia grupy (dla przykładu: uroczystości, wycieczki, imprezy).
cały okres stażu
materiały na stronie internetowej www.publikacje.edu.pl oraz portalu www.nauczycieleprzedszkola.pl

dokumentacja fotograficzna:
zdjęcia, opisy wydarzeń na
stronie internetowej:
www.przedszkole62.krakow.pl

V
Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.
1.Komunikowanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej – informacje o zebraniach, ważnych wydarzeniach z życia grupy (chętni rodzice, którzy wyrażą zgodę i udostępnią adresy mailowe).
2.Prowadzenie korespondencji elektronicznej z innymi nauczycielami celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.
3. Aktywny udział w edukacyjnych forach dyskusyjnych dotyczących edukacji. cały okres stażu
zapis w zeszycie kontaktów z rodzicami o możliwości komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, folder na poczcie elektronicznej z wysłanymi wiadomościami e-mail,
e-maile

VI
Opracowanie prezentacji multimedialnych. 1.Przygotowywanie prezentacji multimedialnych
dla nauczycieli w celu
dzielenia się wiedzą zdobywaną na kursach oraz dla przedszkolaków do wykorzystania w ciągu zająć jako wzbogacenie atrakcyjności zajęć dydaktyczno-wychowawczych. cały okres stażu
płyta CD z prezentacjami multimedialnymi

§ 8. ust 3. pkt 2.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Dokumentacja

I
Aktywny udział w pracach zespołu:
ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
ds. ewaluacji wewnętrznej,
ds. podsumowania i statystyk.

1.Opracowanie planów pracy pomocy psychologiczno – pedagogicznej (na pierwszy semestr, drugi semestr roku szkolnego),
ocen efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (po pierwszym, drugim semestrze w grupie)
oraz zakresu działań pracy zespołu na dany rok szkolny( przebiegu działań, celów, zamierzeń); sprawozdań semestralnych oraz rocznych wspólnie z innymi nauczycielami.
2.Realizacja zadań związanych z pracą danego zespołu.
cały okres stażu
plany
pracy pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
oceny efektywności
udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
zakresy działań prac zespołu na dany rok szkolny,
semestralne oraz roczne raporty działań zespołów
opracowania własne,
notatki, karty pracy

II
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.
1.Przeprowadzenie trzech godzin zajęć otwartych dla nauczycieli (zgodnie z opracowanymi scenariuszami, dokonanie ich ewaluacji
(w obecności w miarę możliwości
nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny).
2.Podejmowanie działań w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli - przeprowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli w oparciu o wiedzę zdobytą podczas warsztatów lub szkoleń poza placówką.
3.Wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów, dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach. Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
w czasie trwania stażu

w czasie trwania stażu
scenariusze zajęć, ewaluacja

scenariusze rad szkoleniowych, notatki
i opracowania własne

notatki i opracowania własne

III
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych metod i form pracy.
1.Publikacje na stronach edukacyjnych portali internetowych.
2.Wymiana materiałów pomocniczych; tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez przedszkolnych. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy. w czasie trwania stażu

zgodnie z planem pracy plany miesięczne, scenariusze zajęć
i uroczystości, opracowane regulaminy, zbiory zabaw na stronach edukacyjnych portali internetowych
opracowania własne,
notatki, scenariusze, karty pracy, pendraive z muzyką, płyty CD

§ 8. ust 3. pkt 3.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Dokumentacja

I
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.

1.Obserwacja, rozmowy z dziećmi, zebrania, indywidualne konsultacje z rodzicami, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci.
cały okres stażu

zeszyt obserwacji dzieci, zeszyt kontaktów z rodzicami,
protokoły zebrań,
scenariusze zajęć otwartych i uroczystości, sprawozdania
zdjęcia, zapis w dzienniku

II
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
1.Diagnozowanie poziomu rozwoju wychowanków poprzez prowadzenie diagnozy i obserwacji: wstępnej, semestralnej i końcowej.
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3.Dostosowywanie tematyki i stopnia trudności zajęć dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dzieci.
4.Wykorzystywanie w praktyce umiejętności nabytych podczas udziału w instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego związanych z poznaniem nowoczesnych technik i metod pracy z dzieckiem.
5. Aktywne wykorzystywanie metod pracy z dzieckiem zgodnie z zaobserwowanymi trudnościami wychowawczymi.
6. Wdrażanie wybranych zadań z planu wychowawczego przedszkola poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych z zastosowaniem na co dzień form grzecznościowych, zgodnej bezkonfliktowej zabawy oraz poczuciem szacunku wobec innych.
cały okres stażu
wypełnione karty obserwacji i diagnozy

zeszyt kontaktów z rodzicami

karty indywidualnej pracy z dzieckiem,
scenariusze zajęć, zapis w dzienniku

notatki własne,
opracowania na ten temat, zaświadczenia z przebytych szkoleń i warsztatów

plan wychowawczy dla grupy, kodeks wzorowego zachowania przedszkolaka,
zapis w dzienniku,
notatki własne

III
Kontynowanie współpracy ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka.
1.Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa
oraz logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.
(Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2
w Krakowie przy ul. Siewnej 23d.) w czasie trwania stażu
potwierdzenie specjalistów,
notatki własne,
uzyskane materiały do ćwiczeń
z dziećmi, rozmowy indywidualne
IV
Rozwijanie wszechstronnych talentów dzieci.
1. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach – dla przykładu: pomoc w doborze tematyki, utworu, stroju.
2. Zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych.
3. Organizowanie wystaw wytworów dziecięcych w placówce i poza nią.
4. Organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów o zasięgu przedszkolnym i miejskim: konkurs plastyczny oraz ogólnopolskim: konkurs fotograficzny. w czasie trwania stażu
na podstawie analizy
Rocznego Planu Pracy Przedszkola oraz kalendarza imprez, uroczystości i wydarzeń na dany rok szkolny
lista dzieci biorących udział w konkursach,
sprawozdanie, potwierdzenia, dyplomy, podziękowania, zdjęcia

regulaminy konkursów, sprawozdania,
dyplomy, podziękowania, zdjęcia

V
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

1.Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
2.Organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem najbliższego środowiska rodzinnego dziecka.
3.Prowadzenie zajęć otwartych z udziałem rodziców.
4.Współorganizacja spacerów, wycieczek.
5. Kontynuowanie współpracy z przedstawicielami środowiska lokalnego
(Rada Dzielnic IV – Prądnik Biały, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, Biblioteka Kraków, placówki oświatowe, szkoły, lokalne zakłady pracy, punkty usługowe, Krakowskie Teatry, Muzea, Straż Pożarna, Policja, Ośrodek Służby Zdrowia oraz z przedstawicielami akcji
charytatywnych (zbieranie plastikowych zakrętek w ramach udziału w akcji pt.; „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem”; organizacja zbiórki zużytych baterii w ramach udziału w zadaniach Organizacji REBA Odzysku SA; zbieranie darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
w ramach udziału w akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”).
w czasie trwania stażu

według harmonogramu
uroczystości przedszkolnych
jeden raz w roku szkolnym
zgodnie z harmonogramem spacerów i wycieczek
w czasie trwania stażu

prasa lokalna,
sprawozdania na stronie internetowej przedszkola, scenariusze, zdjęcia

karty wycieczek
dokumentacja własna, sprawozdania, zdjęcia na stronie internetowej placówki

potwierdzenie organizatorów,
dokumentacja własna, zapis w dzienniku, sprawozdania, zdjęcia

VI
Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.
2.Aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówce.
3.Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego(warsztaty metodyczne,
kursy, szkolenia, konferencje, studia podyplomowe na kierunku: Organizacja i zarządzanie oświatą na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ).
4.Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez:
a)zgromadzenie materiałów, środków dydaktycznych oraz samodzielne ich opracowanie (zestawy zabaw ruchowych, muzyczno –ruchowych oraz ćwiczeń logopedycznych, grafomotorycznych), b)tworzenie dekoracji przedszkolnej.
5. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, dydaktycznej.
cały okres stażu

rok szkolny
2019 r./2020 r.,

cały okres stażu

cały okres stażu
potwierdzenie obecności, analizowanie dokumentów, nowych przepisów, ustaleń, notatki własne

opracowania, notatki własne,
zaświadczenia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych

zbiór pomocy, materiałów dydaktycznych, zestawów zabaw, ćwiczeń, notatki własne, dekoracje

spis literatury, notatki własne

§ 8. ust 3. pkt 4a.
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Dokumentacja

I
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

1.Przekazanie wychowankom wiadomości i umiejętności o tym, jak być życzliwym, tolerancyjnym oraz opanować emocjepoprzez opracowanie i realizacje Innowacji pedagogicznej pt.:
„Savoir vivre, czyli akademia dobrego wychowania dla przedszkolaków”.
2.Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez opracowanie i realizacje projektu edukacyjnego w grupie pt.:
„Książki – uczą i bawią”.
3.Uświadomienie dzieciom roli wody w życiu domowym oraz otaczającej nas przyrody poprzez opracowanie i realizacje projektu edukacyjnego w grupie pt. :„Woda – nasz skarb”.
4.Zainteresowanie wychowanków ich własnym regionem, rozbudzanie poczucia więzi z małą ojczyzną poprzez opracowanie i realizacje projektu edukacyjnego w grupie pt.:
„Kraków – nasze miasto”.
rok szkolny
2021 r./2022 r.

w czasie trwania stażu
na podstawie analizy Rocznego Planu Pracy Przedszkola
zgodnie z ustaleniami w projektach

Innowacja pedagogiczna,
opracowania i notatki własne, sprawozdania z realizacji,
ewaluacja, zdjęcia

projekty warsztatów, notatki własne,
sprawozdania z realizacji, zdjęcia

§ 8. ust 3. pkt 4b.
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Kierunki rozwoju Formy realizacji Termin realizacji Dokumentacja
I

Pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za udział placówki w projektach: wykonywanie zadań koordynatora projektów.

1.Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektów edukacyjnych:
a)
„Rozum ponad wszystko” – projekt badawczy we współpracy z pracownikami
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie przy ul. Popławskiego 17.
b) „Mały miś w świecie wielkiej literatury” we współpracy z Wydawnictwem MAC

c) „Biblioteka Przedszkolaka” we współpracy z Fundacją-Burza Mózgów

d) „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

e) „Kubusiowi Przyjaciele Natury” edycja XIII

f) „Czytające Przedszkola” we współpracy z Fundacją „ABCXXI – Cała Polska
czyta dzieciom”

IX – XII 2019 r.

rok szkolny
2019 r./2020 r.,
kontynuacja w kolejnych
latach trwania stażu

XII 2019 r.- II 2020 r.

rok szkolny
2019 r./2020 r.,
kontynuacja w kolejnych latach trwania stażu

rok szkolny
2019 r./2020 r.,
kontynuacja w kolejnych latach trwania stażu

rok szkolny
2019 r./2020 r.,
kontynuacja w kolejnych latach trwania stażu

a)zgłoszenie przedszkola,
potwierdzenie udziału,
udział kursie doskonalącym zorganizowanym przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
sprawozdania, opracowania własne, notatki, zdjęcia, zapisy w dzienniku
b)zgłoszenie przedszkola,
potwierdzenie udziału,
regulamin, harmonogram działań, sprawozdania, opracowania własne, notatki, zdjęcia, zapisy w dzienniku
c) zgłoszenie przedszkola,
potwierdzenie udziału, harmonogram działań, lista literatury, sprawozdanie z organizacji projektu, opracowania własne, notatki, zdjęcia, zapisy w dzienniku
d) zgłoszenie przedszkola,
potwierdzenie udziału,
harmonogram działań, sprawozdanie z organizacji projektu, opracowania własne, notatki, zdjęcia, zapisy w dzienniku
e)zgłoszenie przedszkola,
potwierdzenie udziału,
harmonogram działań, sprawozdanie z organizacji projektu, opracowania własne, notatki, zdjęcia, zapisy w dzienniku
f)zgłoszenie przedszkola,
potwierdzenie udziału,
harmonogram działań, sprawozdanie z organizacji projektu, opracowania własne, notatki, zdjęcia, zapisy w dzienniku

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

opracowała: mgr Izabela Karoń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.