X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45056
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel matematyki i informatyki
Stopień zawodowy: Nauczyciel mianowany
Wykształcenie: Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2022 r.
(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)
§8 ust. 3 pkt 1
1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
1. Badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące.
- przeprowadzanie testów diagnozujących w klasach uczących;
- omawianie testów z uczniami, analiza wyników, możliwość podejmowania działań naprawczych;
2. Doskonalenie własnego warsztatu.
- kursy, warsztaty metodyczne, szkolenia, konferencje metodyczne, adekwatne do potrzeb nauczyciela i szkoły;
- udział w posiedzeniach WDN;
- stała współpraca i wymiana doświadczeń z innymi pracownikami szkoły;
- studiowanie czasopism i literatury z zakresu metodyki i dydaktyki oraz portali internetowych dla nauczycieli;
3. Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
- prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących np.: metoda projektu, burza mózgów, gry dydaktyczne;
- tworzenie pomocy dydaktycznych (krzyżówek, zagadek itp.) przy użyciu narzędzi multimedialnych i informatycznych;
4. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetu.
- prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem kodowania, pracy w chmurze, kodów QR;
- prowadzenie zajęć z bezpośrednim wykorzystywaniem zasobów Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich;
5. Korzystanie w czasie zajęć ze sprzętów elektronicznych.
- korzystanie podczas zajęć z tablicy multimedialnej, telefonów komórkowych;
6. Tworzenie dokumentacji przy użyciu narzędzi multimedialnych i informatycznych;
- opracowanie planu rozwoju;
- dokumentacji szkolnej;
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu;

§8 ust. 3 pkt 2
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
1. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli.
- przeprowadzenie minimum 3 zajęć otwartych dla nauczycieli oraz ich omówienie, opracowanie scenariuszy zajęć;
- stała współpraca i wymiana doświadczeń z innymi pracownikami szkoły;
- udostępnianie koleżankom i kolegom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne;
2. Umieszczanie materiałów na stronach Internetowych.
- umieszczanie relacji z działań na szkolnej stronie internetowej i na szkolnym facebooku;
- publikacja autorskich planów, scenariuszy zajęć lub imprez na platformie edukacyjnej;
3. Aktywny udział w radach pedagogicznych.
- prezentacji wyników i analizy testów;
- przedstawienie projektów realizowanych na terenie szkoły (np.: „Dzień liczby π”), udostępnianie scenariuszy innym nauczycielom;
- okazja do korekty własnych działań na podstawie sugestii i opinii innych nauczycieli;
4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. - współpraca z nauczycielami przy rozwiązywaniu problemów i opracowaniu działań wspierających;
- dzielenie się zdobytą wiedzą podczas kursów i szkoleń;
- współpraca z pedagogiem, psychologiem, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną;

§8 ust. 3 pkt 3
3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Prowadzenie kół przedmiotowych.
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach;
- rozwijanie logicznego myślenia uczniów;
- rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
2. Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
- pomoc uczniom przy opanowaniu i utrwalaniu wymagań wynikających z podstawy programowej;
3. Organizowanie wycieczek.
- organizacja i współorganizacja edukacyjnych wycieczek szkolnych;
4. Przygotowanie i prowadzenie projektów.
- projekt „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”;
- projekt „Dzień liczby π”;
- projekty lekcji wychowawczych – „Rodzice i ich pasje” oraz „Moja lekcja wychowawcza”;
5. Organizacja szkolnego konkursu
- organizacja konkursu „Dzień liczby π”
- pomoc przy organizacji konkursów przeprowadzanych na terenie szkoły np.: „Czytaj z głową”. Majowe potyczki matematyczno – przyrodnicze;
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- współpraca z Izbą Regionalną np.: przy planowaniu lekcji wychowawczych o regionie;
7. Aktywna współpraca z rodzicami
- realizacja projektu przy współpracy z rodzicami „Rodzice i ich pasje”;
- ścisła współpraca z rodzicem dziecka chorego na cukrzycę;
- aktywizacja rodziców na rzecz szkoły: pomoc przy organizacji Kiermaszu Świątecznego, „Słodkiego Poniedziałku”, Wigilii Klasowej itp.;
- prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców;
- diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów;
- indywidualne spotkania z rodzicami (porady, rozmowy, służące pogłębianiu wiedzy o sytuacji rodzinnej uczniów, przekazywanie na bieżąco informacji na temat postępów edukacyjnych i zachowania);

§8 ust. 3 pkt
a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, szczególnie na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami
1. Programy wychowawcze - opracowanie programu wychowawczego uwzględniającego specyfikę zespołu uczniowskiego
- na podstawie szkolnej dokumentacji;
- współpraca z rodzicami oparta na wymianie doświadczeń, zgodna z potrzebami uczniów i rodziców;
- realizacja projektu lekcji wychowawczych;
- „Stop cyberprzemocy”;
- opis i analiza specjalnych potrzeb uczniów, rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych;
- innowacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami;
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela - doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
1. Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu nauczycieli
- pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego matematyczno – przyrodniczo – informatycznego;
2. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej - sprawdzanie prac egzaminacyjnych uczniów zdających egzaminy dla klas ósmych, w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach;

Agnieszka Spychalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.