X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45044
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewelina Kurkowska
Kwalifikacje: nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Brudzowicach
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 rok
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (od 01.09.2017r. do 31.05.2020r.)

§8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
VIII/IX 2017
Zaświadczenia

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
VIII. 2017r.
VIII. 2017r.
Okres stażu.
V. 2020r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.
Sprawozdanie z realizacji planu.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych (warsztaty, kursy, konferencje).
• Gromadzenie materiałów i literatury fachowej w związku z wykonywaną pracą, prenumerata czasopism.
• Aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych.
W okresie stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
Biblioteczka własna
Potwierdzenie dyrektora
Wykaz bibliografii

4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej i szkolnej
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
• Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
• Pisanie protokołów.
• Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
• Inne.
W okresie stażu
Dzienniki zajęć.
Plany współpracy.
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.
Semestralne sprawozdania.
Protokoły.
Kronika przedszkolna.

5. Analiza i tworzenie dokumentacji przedszkolnej i szkolnej.
• Zbieranie informacji za pomocą narzędzi badawczych (obserwacja wstępna i końcowa dzieci).
• Aktualizacji oraz nanoszenie zmian w statucie szkoły w ramach pracy w zespole ds. ewaluacji i statutu.
• Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć, teczka wychowawcy).
Na bieżąco
Karty obserwacji dzieci, wnioski,
Poświadczenie dyrektora
Wpisy w dzienniku, dokumenty przedszkolne

6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
• Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
• Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. - Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
W okresie stażu
Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zaświadczenia.

7. Dbanie o wystrój sali przedszkolnej.
• Aktualizacja dekoracji sali przedszkola, związane z porami roku, wzbogacenie kącików zainteresowań.
W okres stażu
Potwierdzenie dyrektora.

8. Podejmowanie innych działań wpływających
na jakość pracy.
• Prowadzenie gazetki dla rodziców.
• Czynne włączenie się do imprez szkolnych. W okresie stażu według potrzeb scenariusze imprez

9.Współpraca z rodzicami
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• Pedagogizacja rodziców.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
• Zajęcia otwarte dla rodziców.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
W okresie stażu,
Plany współpracy.
Lista obecności.
Sprawozdania. Referaty.
Lista kontaktów indywidualnych.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze uroczystości, zdjęcia.


§8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Organizowanie warsztatu pracy przy u życiu techniki komputerowej.
• Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji przedszkolnej i szkolnej, pracy własnej, materiałów informacyjnych, dyplomów, scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, kart pracy, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne, opinii pedagogicznej oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
• Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców.
Na bieżąco
Według potrzeb
Dokumenty szkoły
Wymienione materiały
Potwierdzenie dyrektora

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym.
• Udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej SP w Brudzowicach związanego z życiem przedszkola.
Cały okres stażu
Notatki, wydruki
Potwierdzenie dyrektora

3. Publikacje w Internecie.
• Opracowanie i opublikowanie w Internecie referatów.
Cały okres stażu
Potwierdzenie publikacji.

4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy dydaktycznej.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
• Przygotowanie za pomocą komputera własnych publikacji i teczki awansu zawodowego.
Cały okres stażu
Spis wykorzystanych programów i encyklopedii
Sprawozdanie z przebiegu stażu

5.Poszerzenie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy
• Samokształcenie i dokształcanie w zakresie obsługi komputera.
W okresie stażu
Zaświadczenia


§8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych.
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady.
W okresie stażu, zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zapis w księdze protokołów

2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
• Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
W Okresie stażu
Scenariusze zajęć

3. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. • Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami.
W okresie stażu
Przykładowe materiały,
Potwierdzenie dyrektora

4. Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli w ramach
WDN- u.
• Przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej.
• Wygłoszenie referatu podczas spotkania Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego.
W okresie stażu
Treść referatu
Protokół spotkania

5. Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.
Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.
W okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

§8 ust. 2 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie programu teatralnego „Witaj w naszym małym teatrze”.
• Dokonanie ewaluacji wdrożonego programów.
Rok szkolny 2017/2018
Programy i inna dokumentacja z nimi związana.


§8 ust. 2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

2. Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych.
• Organizowanie imprez i uroczystości dla dzieci oraz ich rodzin. Według kalendarza imprez Zdjęcia, scenariusze

3. Włączenie się w ogólnopolskie i lokalne akcje charytatywne.
• Udział w akcjach: Sprzątanie świata, Góra grosza, Cała polska czyta dzieciom i inne.
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora

4. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach ogólnopolskich, gminnych i powiatowych.
• Udział dzieci w konkursach recytatorskich, wokalnych, tanecznych i plastycznych.
W okresie stażu
Zdjęcia, dyplomy, podziękowania

5. Podejmowanie zadań dodatkowych.
• Współudział w organizacji wycieczek przedszkolnych.
• Organizowanie pomocy dzieciom z problemami.
• Diagnozowanie środowiska
• wychowanków.
Według potrzeb
Karty wycieczek, zapisy w dzienniku


§8 ust. 2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci.
• Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami – udział dzieci w różnych konkursach. W okresie stażu
Dyplomy, potwierdzenia, prace plastyczne

2. Współpraca z Biblioteką Publiczną.
• Poznanie pracy bibliotekarza.
• Organizowanie cyklicznych spotkań pod hasłem: „Czytamy bajki”.
• Wypożyczanie książek do wspólnego czytania.
W okresie stażu
Zapisy w dzienniku, potwierdzenie kierownika biblioteki

3. Współpraca z Policją.
• Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami policji, prelekcja na temat: „Bezpieczna droga”.
W okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

4. Współpraca ze Strażą Pożarną.
• Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
W okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

5. Współpraca z Ośrodkiem zdrowia
• Zaproszenie pielęgniarki w celu przeprowadzenie pogadanki w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej.
W okresie stażu
Potwierdzenia, zdjęcia

6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Siewierzu.
• Przygotowanie opinii, opisów przebiegu terapii, dokumentacji dzieci.
• Wdrażanie zaleceń poradni podczas pracy z dziećmi.
W okresie stażu, w miarę potrzeb
Wnioski, opinie, dokumentacja


§8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Opis i analiza problemu wychowawczego i przypadku edukacyjnego.
• Identyfikacja zjawiska.
• Zdiagnozowanie problemu wychowawczego bądź edukacyjnego.
• Ustalenie metod pracy z dzieckiem.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
• Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.
W okresie stażu
Opis i analiza

Plan ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.