X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45037
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Patrycja Augustyniak-Seredyńska
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Barkowie
Dyrektor: mgr Lilla Maciocha
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.20120 r.
Posiadane kwalifikacje:
studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna studia podyplomowe na kierunku wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane
studia podyplomowe na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa
studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne dla nauczycieli
kurs kwalifikacyjny na kierunku sztuka – muzyka i plastyka

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2 pkt 1)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Ustawa o systemie oświaty,
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

biblioteczka

biblioteczka

na bieżąco

wrzesień 2017

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Sporządzenie kontraktu.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Obserwacje zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Prowadzenie lekcji muzyki i plastyki w obecności opiekuna stażu.

Plan rozwoju zawodowego
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a opiekunem

Harmonogram

Arkusze obserwacji zajęć (wnioski)

Scenariusze zajęć (analiza zajęć)

do 11.09.2017

wrzesień 2017

wrzesień 2017

cały okres stażu
1 raz w miesiącu
cały okres stażu
1 raz w miesiącu
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

4.Uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją zadań, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych.
Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje .
Ukończenie studiów podyplomowych z wychowania fizycznego

Współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych
Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały

Dyplom ukończenia studiów

Scenariusze uroczystości i imprez, dokumentacja zdjęciowa

cały okres stażu

rok szkolny 2017/2018

cały okres stażu/ wg potrzeb

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.

Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych.

Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy.

Zbiór materiałów, zgromadzona literatura – lista książek, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne
Wersja elektroniczna w komputerze

cały okres stażu

cały okres stażu

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Prowadzenie dzienników zajęć.

Oceny semestralne dla każdego ucznia. Dzienniki zajęć

Ocena- dokument

cały okres stażu

pod koniec każdego semestru

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

(§ 7 ust. 2 pkt 2)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie środowiska dzieci . Nawiązanie współpracy z rodzicami.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne. Notatki własne
cały okres stażu
wg potrzeb

2. Rozpoznanie potrzeb dzieci.

Indywidualizacja nauczania ( stosowanie różnorodnych metod nauczania).
Współpraca z wychowawcami.
Uwzględnianie zaleceń poradni PPP.
Współpraca z rodzicami (kontakty indywidualne, zajęcia otwarte).

notatki własne, kontrakty, scenariusze zajęć
cały okres stażu
wg potrzeb
3.Współpraca z PPP.

Analiza opinii i orzeczeń dzieci badanych przez PPP. Wykorzystanie zawartych w nich wskazówek i zaleceń.
Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych. Tematy w dzienniku zajęć, karty terapii

Zajęcia proponowane przez PPP cały okres stażu

wg potrzeb

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela. Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym - przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć).
Opracowanie materiałów dydaktycznych ( teksty, skany fiszki).
Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, programów edukacyjnych.
Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowania zajęć (opracowania plastyczne, teksty piosenek).

Przygotowywanie wystroju korytarza szkolnego– gazetki ścienne.

Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego

Zdjęcia gazetek

Strona internetowa

cały okres stażu

cały okres stażu

wg potrzeb

wrzesień 2017

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7 ust.2 pkt 4)

1. Wykorzystanie nabytych kompetencji. Stosowanie nowych metod nauczania w pracy.

Wirtualna biblioteczka własna
cały okres stażu

2. Dzielenie się wiedzą. Prezentowanie prezentacji multimedialnych podczas rad pedagogicznych
Przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami w ramach udzielania pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opiekuńczych, zdrowotnych i wychowawczych.
Przygotowanie gazetki ściennej
Prezentacje

protokoły ze spotkań

Zdjęcie gazetki

cały okres stażu
wg potrzeb

wg potrzeb

raz w semestrze

3. Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi.
Współpraca z rodzicami, wychowawcami. Uwzględnianie uzyskanych informacji w pracy z dziećmi. Dokumentacja
cały okres stażu

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Gromadzenie i studiowanie literatury.

Korzystanie z publikacji w Internecie.

Lista książek, notatki własne

Biblioteczka wirtualna
własna

cały okres stażu

cały okres stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

1. Znajomość prawa oświatowego. Analiza aktów prawnych.

Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego - śledzenie stron internetowych MEN.
Notatki własne, stosowanie poznanych przepisów w praktyce

cały okres stażu

2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola. Analiza dokumentacji szkoły
Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Notatki własne

Podpisy pod listą obecności na zebraniach RP
cały okres stażu

wg potrzeb

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.). Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.