X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45028
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż – Michał Spieczyński
Nazwa i adres szkoły – Zespół Szkół nr 2 w Sosnowcu
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2019 r.
Przewidywana data zakończenia stażu – 31.05.2022 r.
Nauczany przedmiot – język polski

Podstawa prawna opracowania:
1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami)

Plan został zatwierdzony dnia........................................ ........................................
podpis dyrektora

§8 ust. 3 pkt 1 umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących
Wykorzystywanie na zajęciach takich metod jak:
• drama,
• dyskusja panelowa,
• studium przypadku,
• metoda projektu,
• kula śniegowa,
• drzewko decyzyjne,
• burza mózgów,
• doświadczenia, eksperymenty.
cały okres stażu
 scenariusze zajęć
 sprawozdania
 notatki
 karty pracy
2. Prowadzenie zajęć z pomocą urządzeń multimedialnych
 Wykorzystanie w pracy z dziećmi tablicy interaktywnej, projektora, odtwarzacza DVD, kamery. cały okres stażu
 scenariusze zajęć
3. Wykorzystanie w pracy z dziećmi urządzeń informatycznych
 Wykorzystanie w pracy z dziećmi komputera, tabletu i smartfona.
cały okres stażu
 scenariusze zajęć
4. Zastosowanie podczas lekcji i zajęć różnorodnych narzędzi multimedialnych
 Wykorzystywanie podczas lekcji i zajęć:
• programów edukacyjnych, testujących, diagnozujących umiejętności uczniów (udział w zewnętrznym projekcie pt. "Lepsza szkoła"),
• podręczników multimedialnych (wydawnictwo GWO),
• nagrań wideo (wykorzystanie projektora oraz bazy tematycznej w serwisie Youtube), audiobooków,
• możliwości kreatywnych serwisu Youtube (opieka nad własnym kanałem Sloneczka42),
• aplikacji edukacyjnej Kahoot, kodów QR,
• narzędzi służących do rozwijania twórczości
(sprzętu audio, podstawy obsługi aplikacji Audacity, wykorzystanie w realizacji podcastów internetowych). cały okres stażu
 scenariusze zajęć
5. Wykorzystanie przez uczniów w praktyce zdobytych umiejętności i wiedzy
 Realizacja projektu filmowego: nagranie przez uczniów filmów na podstawie autorskich scenariuszy (w ramach zajęć z języka polskiego).
 dokumentacja cyfrowa na pendrive lub publikacja w serwisie Youtube

§8 ust. 3 pkt 2 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób potwierdzenia realizacji

1. Dzielenie się z nauczycielami szkoły wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
 Przygotowanie skryptów, warsztatów, prezentacji.
cały okres stażu
 skrypty
 prezentacje
2. Prezentowanie ciekawych rozwiązań metodycznych
 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
w ramach WDN z zakresu obsługi dziennika elektronicznego Vulcan.
cały okres stażu
 scenariusze
 skrypty
 notatki
3. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów (dla których nie jest się opiekunem stażu) lub studentów odbywających praktyki (dla których nie jest się opiekunem)
 Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i studentów odbywających praktyki.
cały okres stażu
 scenariusze
 notatki
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły w obecności nauczyciela doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta, lub przedstawiciela nadzoru pedagogicznego
 Prowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych w okresie stażu.
cały okres stażu
 scenariusze
 notatki
5. Dzielenie się swoimi zasobami
 Umieszczanie ciekawych scenariuszy na stronie internetowej szkoły/profilu Facebook szkoły "Armata i My".
 Udostępnianie ciekawych pomysłów na łamach serwisów internetowych dla nauczycieli.
 Udostępnianie kart pracy, scenariuszy nauczycielom pracującym w tej samej szkole.
cały okres stażu
 strona internetowa szkoły
 wpisy na łamach serwisów społecznościowych
 scenariusze zajęć
6. Udział w pracach zespołów zadaniowych/przedmiotowych
 Działalność w zespole ds. promocji szkoły:
• opieka nad stroną internetową szkoły (publikowanie wiadomości, aktualizowanie treści),
• koordynowanie prac związanych z organizacją Dnia Otwartego Szkoły,
• opieka nad szkolnym radiowęzłem.
 Działalność w zespołach przedmiotowych: Zespół Humanistyczny.
cały okres stażu
 zapisy w protokołach
z zebrań rady pedagogicznej
 plany pracy zespołów
 sprawozdania

§ 8 ust. 3 pkt 3 poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Podjęcie współpracy
z instytucjami działającymi
w najbliższym środowisku
 Podjęcie systematycznej współpracy np.:
z organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody, bezpieczeństwa (straż pożarna, policja), zdrowia (sanepid, przychodnie zdrowia, fundacje, organizacje pozarządowe), instytucjami kultury (biblioteki, ośrodki kultury).
cały okres stażu
 zdjęcia
 podziękowania
2. Podejmowanie działań charytatywnych, ich organizacja na terenie szkoły i w najbliższym środowisku
 Organizacja zbiórek żywności we współpracy
ze szkolnym kołem PCK.
 Udział w akcji "Opatrunek na ratunek", zbiórka nakrętek itp.
 Pielęgnowanie opuszczonych mogił na pobliskim cmentarzu.
cały okres stażu
 zdjęcia
 podziękowania
3. Wykorzystywanie oryginalnych form współpracy z rodzicami
 Organizacja warsztatów dla rodziców (z wykorzystaniem możliwości multimedialnych - projektora i tablicy interaktywnej).
 Współorganizacja festynu świątecznego.
cały okres stażu
 zdjęcia
4. Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów
 Prowadzenie kółka zainteresowań pt. "Armata podcast" - realizowanie audycji internetowych z udziałem uczniów.
od lutego 2020 r. do czerwca 2020 r.
 elektroniczne dzienniki zajęć dodatkowych (Vulcan)
5. Podjęcie starań o uzyskanie certyfikatu projektu "Lepsza szkoła" wydawnictwa GWO
 Zgłoszenie akcesu, podjęcie działań.
rok szkolny 2019/2020
 certyfikat
6. Organizacja uroczystości szkolnych
 Organizacja Dnia Otwartego Szkoły, Dnia Kobiet oraz festynu świątecznego.
cały okres stażu
 scenariusze
 zdjęcia
7. Organizacja uroczystości
o charakterze ogólnomiejskim
 Współorganizacja Dni Ziemi w Sosnowcu - Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi.
cały okres stażu
 zdjęcia
 podziękowania
 scenariusze
8. Organizacja konkursów
 Organizacja konkursów wiedzy, polonistycznych wewnątrzszkolnych oraz dla innych szkół.
cały okres stażu
 zdjęcia
 podziękowania
 regulaminy
 dyplomy
9. Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego
 Wykorzystanie zdobytej wiedzy w poszerzeniu oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły.
cały okres stażu
 dyplomy, zaświadczenia
 certyfikaty

§8 ust 3 pkt 4a opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Opracowanie i realizacja działań innowacyjnych z zakresu dydaktyki
 Opracowanie i realizacja innowacji na temat wykorzystania smartfonów jako narzędzia sprawdzającego wiedzę uczniów za pomocą aplikacji "Kahoot" pt. "Ze smartfonem za pan brat".
od września do grudnia 2020 r.

 dokumentacja innowacji
2. Opracowanie i realizacja programu
 Opracowanie programu promocji szkoły za pomocą realizacji podcastów internetowych pt. "Armata podcast".
od lutego 2020 r. do czerwca 2020 r.
 program

§8 ust. 3 pkt 4b wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
 Opieka nad nauczycielem stażystą lub nauczycielem kontraktowym odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
 Pomoc w opracowaniu planu rozwoju.
 Prowadzenie zajęć dla nauczyciela.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela.
 Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć.
w ciągu całego stażu
 kontrakt
 scenariusze zajęć
2. Opieka nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne
 Zapoznawanie studentów z dokumentacją szkoły.
 Prowadzenie zajęć dla studentów.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez studentów.
 Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć.
w ciągu całego stażu
 dokumentacja praktyk
3. Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Humanistycznego
 Planowanie pracy Zespołu Humanistycznego.
 Koordynowanie działań.
 Podsumowanie efektów działalności zespołu.
rok szkolny 2020/2021
 dokumentacja pracy zespołu

§8 ust. 3 pkt 4d opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Opracowanie publikacji
- Opracowanie pracy autorskiej z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka polskiego w macierzystej szkole oraz ich efekty. Opublikowanie na łamach serwisu edukacyjnego www.profesor.pl, w miesięczniku "Polonistyka".
Listopad 2021 r.
 publikacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.