X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45003
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr
W KIELCACH

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
Cel podjęcia stażu:
1. Doskonalenie własnych umiejętności, warsztatu i metod pracy.
2. Podniesienie poziomu pracy przedszkola poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
3. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz. 730)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1287)

§ 8 ust.3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy

Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się • Udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji organizowanych przez SCDN, SODMiN oraz wydawnictwa edukacyjne
• Wykorzystanie metod aktywnych podczas bieżącej pracy z dziećmi
• Współpraca z wydawnictwami MAC, WSiP pozyskiwanie materiałów dydaktycznych. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Zaświadczenia o przebytych kursach i konferencjach

Scenariusze zajęć

Materiały dydaktyczne
2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy przy pomocy komputera
• Opracowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów dla rodziców oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym
• Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystania komputera w codziennej pracy organizowanych przez SCDN oraz SODMiN
• Komunikowanie się z nauczycielami oraz rodzicami poprzez e-mail w razie potrzeby
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, intrnetu
• Korzystanie z e-konferencji celem doskonalenia własnego warsztatu pracy. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

1 raz w miesiącu

Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora

Wymienione materiały

Zaświadczenia o ukończonych kursach oraz szkoleniach

Poświadczenia rodziców oraz nauczycieli

zaświadczenia

3. Poznanie procedury awansu zawodowego • Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego. Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

Cały okres stażu Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego
zaświadczenia
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju • Założenie teczki awans zawodowy
• Gromadzenie dokumentacji Wrzesień 2019

Cały okres stażu Teczka „Awans zawodowy”
5. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju Maj 2022

Sprawozdanie z odbytego stażu.
6. Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła informacji. • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych

• Śledzenie aktualności na portalach internetowych

• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Opis i analiza wykorzystania

Notatki, wydruki

Notatki, wydruki
7. Publikacje w internecie • Opracowanie i opublikowanie w internecie scenariuszy zajęć, referatów
• 1 publikacja w każdym roku stażu Potwierdzenie publikacji
8. Wzbogacanie i wykorzystanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach. • Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z internetu na potrzeby zajęć
• Korzystanie z prezentacji multimedialnych Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, scenariusze, płyty CD, DVD
9. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych • Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych
np. „Bliżej przedszkola”itp. Cały okres stażu Wykaz bibliografii
10. Wykonywanie czynności dodatkowych • Dbanie o wystrój sali rytmicznej
• Udział w zespołach zadaniowych Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021
Rok szkolny 2021/2022 Zdjęcia, protokoły z rad pedagogicznych

§ 8 ust.3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Prowadzenie 3 zajęć otwartych dla nauczycieli • Opracowywanie scenariuszy zajęć, ustalenie terminu zajęć otwartych, prowadzenie zajęć. Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć
1 zajęcie w każdym roku stażu

Scenariusze zajęć

2. Współpraca wewnątrzprzedszkolna • Współpraca z nauczycielami. Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, planów służących organizacji imprez przedszkolnych. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Cały okres stażu

Notatki, zdjęcia z uroczystości
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli • Opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień i problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami przedszkola Według planu rad WDN

referaty
4. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady Według harmonogramu rad pedagogicznych Protokoły z rad pedagogicznych
5. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych • Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, przykładowe materiały

§ 8 ust.3 pkt.3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań dzieci, organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych. • Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach poza przedszkolnych
• Przygotowanie inscenizacji z okazji:
• Pasowania na przedszkolaka

• Jasełka

• Spotkanie wigilijne

• Dzień babci i dziadka

• Dzień mamy i taty

• Pożegnanie przedszkola Cały okres stażu

Październik 2019

Grudzień 2021

Grudzień 2020

Styczeń 2020-2022

Maj 2020-2022

Czerwiec 2022 Potwierdzenia uczestnictwa

Scenariusze uroczystości
2. Akcje i zbiórki charytatywne • Organizacja zbiórek nakrętek na cel charytatywny
• Zbiórka karmy i kocyków dla zwierząt w schronisku w Dyminach Październik każdego roku

Listopad każdego roku Poświadczenie dyrektora
Zaświadczenie ze schroniska
3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych • Organizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych
np. konkurs plastyczny „Portret mojego misia” Cały okres stażu

Listopad 2019 Regulaminy konkursów, przykładowe materiały, zdjęcia dyplomy.
4. Organizacja wycieczek przedszkolnych • Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych Według potrzeb Karty wycieczek, zapisy w dzienniku zajęć
5. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą • Wyjazdy do kina i teatru
• Bezpośredni kontakt z książką,
• Spotkania z ciekawymi ludźmi
• Współpraca z biblioteką publiczną Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

6. Praca z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju • Prowadzenie zajęć wyrównawczych
• Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów Cały okres stażu Scenariusze zajęć,

Dyplomy, poświadczenia uczestnictwa
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym • Współpraca z instytucjami (Biblioteka Publiczna, Straż Pożarna, Policja, Nadleśnictwo Kielce)
• Współpraca MZPPP
• Współpraca ze stomatologiem Cały okres stażu Zapisy w dzienniku. Kronika przedszkolna, zdjęcia
8. Współpraca z rodzicami • Harmonogram współpracy
• Zajęcia otwarte
• Uroczystości przedszkolne
• Wycieczki
• Zebrania z rodzicami
• Pedagogizacja rodziców
• Tablica informacyjna Cały okres stażu Ankiety, harmonogram współpracy, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, listy obecności, zdjęcia.

8 ust.3 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu kółka teatralnego „Przedszkolak mały aktor”.
Opracowywanie scenariuszy na przedstawienia teatralne, prezentowane na różnych uroczystościach przedszkolnych. Prowadzenie zajęć w ramach kółka teatralnego. Rok szkolny 2021/2022 Program własny, potwierdzenie dyrektora, opinia rady pedagogicznej

§ 8 ust.3 pkt.4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu • Ustalenie zasad współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego
• Udział w kursie na temat zadań opiekuna stażu
• Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego
• Prowadzenie zajęć dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
• Pomoc w przygotowaniu scenariuszy, obserwacja zajęć, omówienie przebiegu zajęć, ewentualne wnioski do pracy
• Współorganizowanie z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego zebrań z rodzicami, konkursów, uroczystości przedszkolnych
• Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

4 zajęcia w każdym roku stażu

4 zajęcia w każdym roku stażu

Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem imprez przedszkolnych

Maj 2022 plan współpracy

zaświadczenie

plan rozwoju zawodowego
scenariusze zajęć

scenariusze zajęć

przykładowe scenariusze

poświadczenia dyrektora, protokoły zebrań,

opinia o nauczycielu
2. Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury” • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania literaturą
• Realizacja poszczególnych modułów tematycznych Rok szkolny 2019/2020 Certyfikat uczestnictwa

Plan ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może podlegać ewaluacji.

OPRACOWAŁA:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.