X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44931
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego z aneksem

Brzezie, dnia 01.09.2017r.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się
o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego.

mgr Julia Fechner

Zespół Szkół w Brzeziu

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Planowana data zakończenia: 31.05.2020 r.
Stanowisko: nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2007 r. nr 214; poz. 1580

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2013 r., poz. 393

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien
w szczególności:

§7. ust.1, pkt 1

Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania. Formy realizacji.

1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.

•Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.

•Współpraca z gronem pedagogicznym, Dyrektorem szkoły, psychologiem i pedagogiem.

•Uczestnictwo w pracach szkolnego Zespołu Rewalidacyjnego i Edukacyjno-Terapeutycznego.

•Uczestnictwo w pracach Zespołu Wychowawczego.

•Praca w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole
(m.in. egzaminacyjnych).

•Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnych imprez.

§7. ust.1, pkt 2

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zadania. Formy realizacji.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

•Uczestnictwo w dostępnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu).

•Uczestnictwo w szkoleniach w ramach WDN.

•Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2. Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.

•Współpraca z biblioteką szkolną.
•Lektura prasy pedagogicznej.

•Studiowanie literatury pomocnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opracowaniu materiałów itp.

§7. ust.1, pkt 3

Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Poznanie przepisów prawa oświatowego.
•Analiza dokumentacji:
Karta Nauczyciela,
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
Rozporządzenia MEN.

•Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

•Znajomość dokumentów szkolnych (Statut, Program Wychowawczo - Profilaktyczny).

•Znajomość przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zgodnie z § 7 ust. 2 wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego to:

§7. ust.2, pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania. Formy realizacji.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

•Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu:

•Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

•Karta Nauczyciela.

•Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

•Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

•Przedłożenie planu rozwoju zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu

•Ustalenie zasad współpracy z opiekunem.

•Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.

•Opracowanie harmonogramu spotkań, konsultacji, rozmów.

•Obserwacja zajęć prowadzonych
przez opiekuna.

•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

•Przygotowanie i opracowanie indywidualnych planów rewalidacyjnych oraz sprawozdań.

•Opracowywanie pomocy dydaktycznych i dokumentów.

•Stosowanie aktywnych metod nauczania.

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

•Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, zdjęć.

•Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe).

•Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

•Przedłożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

•Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy, wpisy w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen.

•Prawidłowe sporządzanie różnego rodzaju dokumentów szkolnych.

•Organizacja (współudział w organizowaniu) konkursów: „Znawca baśni”, „Szkoła marzeń”, „Mistrz bajek animowanych”, a także konkursów tematycznych dotyczących „Kolorowych miesięcy” oraz akademii, np. Dzień Kobiet, Święto Niepodległości, Wszystkich Świętych.

•Opieka nad salami lekcyjnymi.

§7. ust.2, pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania. Formy realizacji.

1. Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.

•Poznanie postaw, zachowań i problemów uczniów.

•Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

•Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową)

•Poznanie ich potrzeb i oczekiwań.

•Obserwacja i analiza możliwości uczniów.

•Rozmowy indywidualne z uczniami.

•Rozmowy z innymi nauczycielami i wychowawcami klas.

2. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów.

•Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.

•Różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychofizycznych i możliwości intelektualnych ucznia.

•Indywidualna praca na zajęciach z uczniem mającym trudności w nauce, dostosowanie wymagań z godniez orzeczeniem PPP.

•Planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.

•Zorganizowanie konkursu na temat znajomości baśni, bajek animowanych i szkoły marzeń.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów

•Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych.

•Współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki).

•Zorganizowanie konkursu pt. „Znawca baśni”, „Szkoła marzeń”, „Mistrz bajek animowanych”.

4. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych.

•Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz klasy, szkoły.

•Wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

•Czuwanie nad pracą uczniów.

5. Praca na rzecz środowiska lokalnego.

•Udział w akcjach charytatywnych.

•Pomoc w organizacji Majówki i innych imprez.

6. Udział w realizacji programu „Kolorowe miesiące”.

•Prowadzenie i organizowanie zajęć.

•Przeprowadzanie konkursów.

•Organizowanie pogadanek, spotkań.

7. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania szkoły.

•Wyszukiwanie sponsorów na rzecz szkoły wśród: firm, sklepów, osób prywatnych.

§7 ust. 2, pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania. Formy realizacji.

1. Wykorzystywanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.

•Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

•Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych do opracowywania zajęć.

•Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych.

•Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.

•Dokumentowanie przebiegu stażu.

•Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów itp.) na komputerze.

•Projektowanie i przygotowanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów i szkoły.

•Zainicjowanie powstania szkolnego zespołu, odpowiedzialnego za prowadzenie oficjalnego konta Szkoły, w serwisie społecznościowym Facebook.

2. Publikacje w Internecie

•Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy.

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych

•Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

• Korzystanie ze stron MEN, literka.pl, interklasa.pl, edux.pl itp.

§7 ust.2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Zadania. Formy realizacji.

1. Analiza Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

•Wdrażanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w codziennej pracy.

2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki.

•Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej oraz innych bibliotek. Zakup książek i czasopism tematycznych.

3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.

•Systematyczna obserwacja zachowań uczniów, rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.

4. Zastosowanie posiadanej wiedzy zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki na prowadzonych lekcjach i zajęciach.

•Prowadzenie, zajęć oraz imprez szkolnych w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności.

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

•Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności.

•Objęcie szczególną troską uczniów słabych (konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcami, rodzicami).

•Dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć, przerw, imprez szkolnych, wycieczek, dyskotek.

§ 7 ust. 2, pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

Zadania. Formy realizacji.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.

•Znajomość przepisów prawa oświatowego: przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Konwencja o Prawach Dziecka, Rozporządzenia w sprawie: uzyskania stopnia awansu, oceny nauczyciela, nadzoru pedagogicznego, o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Analiza dokumentów obowiązujących w szkole.

•Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły: statut, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, program profilaktyki, obowiązujące regulaminy.

•Zarządzenia Organów Szkoły związane z zajęciami dydaktycznymi (dziennik lekcyjny, tygodniowy plan zajęć, plan dyżurów).

3. Współpraca z psychologiemi pedagogiem szkolnym.

•Spotkania i konsultacje w celu poszukiwania rozwiązań i wspomagania dzieci z trudnościami wychowawczymi.

4. Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach.

•Organizowanie wycieczek i wyjść pozaszkolnych.

•Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i wyjść.

•Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela zajęć rewalidacyjnych oraz wychowawcy klasy.

5. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

•Nadzór nad przebiegiem egzaminów, konkursów.

•Sporządzanie dokumentacji z przebiegu posiedzeń komisji.

Proszę o możliwość uaktualniania planu rozwoju zawodowego według wynikających potrzeb.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
podpis nauczyciela


Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Aneks został napisany ze względu na zmianę Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

mgr Julia Fechner

Zespół Szkół w Brzeziu

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Planowana data zakończenia: 31.05.2020 r.
Stanowisko: nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, nauczyciel zajęć rozwijających komunikowanie się, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dokonano aneksu do planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego dnia ........................................
Uwzględniono następujące wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

§7. ust.1, pkt 3

Prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.

Zadania. Formy realizacji.

1. Współpraca z opiekunem stażu

2. Współpraca z dyrektorem

•Ustalenie zasad współpracy z opiekunem.

•Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.

•Opracowanie harmonogramu spotkań, konsultacji, rozmów.

•Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna.

•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.

•Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora oraz ich omówienie.

§ 7 ust. 1, pkt 4

Przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

Zadania. Formy realizacji.

1. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy

•Doskonalenie własnych umiejętności, kompetencji dydaktycznych, podnoszenie poziomu własnej wiedzy merytorycznej poprzez obiektywne opinie uczestników zajęć oraz dokonanie ewaluacji przeprowadzonych zajęć.

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

1. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem

•Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
- Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
- metoda Knill,
- drama,
- metody symulacyjne,
- burza mózgu.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

•Opracowanie i wygłoszenie referatu dla nauczycieli w ramach zespołu zadaniowego.

•Publikacje w internecie artykułów z uroczystości szkolnych.

•Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości szkolnych.

Pozostałe punkty planu rozwoju zawodowego pozostają bez zmian.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.