X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44945
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Aneks do planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Aneks został napisany ze względu na zmianę wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, jest zgodny z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.)

Imię i nazwisko: mgr Paulina Lis
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Jana
Brzechwy w Radomiu, ul. Osiedlowa 26
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017r.-31.05.2020r.)
Opiekun stażu: mgr Joanna Mąkosa

Cel główny:
• Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.

Sposób realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

§ 7 ust. 2, pkt 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3
Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
L.p Zadania Sposób realizacji Termin
1. Współpraca z opiekunem stażu.  Zawarcie kontraktu oraz ustalenie zasad współpracy;
 Analiza przygotowanego planu rozwoju;
 Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2017r.

Maj 2020 r.
2. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. ✓ Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami placówki;
✓ Udział w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej;
 Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań przedszkola;
 Aktualizacja dokumentacji przedszkolnej;
 Współpraca z zespołami zadaniowymi;
✓ Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
✓ Gromadzenie oraz utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych z języka angielskiego i wychowania przedszkolnego
✓ Opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych z języka angielskiego i wychowania przedszkolnego;
✓ Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji, czasopism, poradników metodycznych, literatury fachowej.
Na bieżąco

2 zajęcia w półroczu

Cały okres stażu
3. Wdrożenie przedsięwzięć kulturowych, które pozwolą doskonalić pracę własną i podnieść jakość przedszkola oraz przyniosą pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  Przeprowadzenie zajęć kulturowych na temat zwyczajów i tradycji obchodzenia świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii;
 Prowadzenie zajęć edukacyjnych dwujęzycznie;
 Wykonanie zdjęć z przeprowadzonych przedsięwzięć;
 Zorganizowanie konkursu plastycznego inspirowanego kulturą i zwyczajami świąt w Wielkiej Brytanii „Christmas Card”, „Easter cards”.

Na bieżąco

Cały okres stażu

1 raz w roku
4. Współpraca przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych ✓ Przygotowanie dzieci do udziału w imprezach i uroczystościach przedszkolnych;
✓ Zamieszczanie na facebooku i stronie przedszkola relacji z imprez i uroczystości przedszkolnych.
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1. Poznanie środowiska wychowanka  Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach;
✓ Rozmowy swobodne z
dziećmi;
 Zebrania ogólne i grupowe;
✓ Indywidualne spotkania, konsultacje z rodzicami;
✓ Współpraca z innymi wychowawcami, nauczycielami, specjalistami.
cały okres stażu

według harmonogramu
Na bieżąco
2. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb i możliwości uczniów  Analiza dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej uczniów (opinie i orzeczenia)
✓ Analiza kart pracy, wytworów dziecka, obserwacji, diagnozy;
✓ Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów;
 Pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi;
 Rozszerzenie tematyki zajęć dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych, (tworzenie dodatkowych zadań, kart pracy).
cały okres stażu
3. Inspirowanie i przygotowanie dzieci do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych  Zachęcanie rodziców do udziału w konkursie;
 Zapoznanie z regulaminem, podpisanie zgody;
 Zgłoszenie dziecka do udziału w konkursie;
 Wybranie odpowiedniego repertuaru piosenki lub techniki wykonania pracy plastycznej.
Cały okres stażu
4. Organizacja wyjść i wyjazdów z dziećmi
 Dostrzeganie piękna otaczającego świata, integracja dzieci.
 Zapewnienie bezpiezeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek.
Według harmonogramu

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

L.p Zadania Sposób realizacji Termin
1. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem ✓ Stosowanie w pracy metod aktywizujących opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu :drama, pantomima, gry edukacyjne, burza mózgów;
 Wykorzystanie w pracy z dziećmi elem. metody M. Bogdanowicz „Metoda Dobrego Startu”, „Pedagogika zabawy”, elem. koncepcji „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 Wykorzystanie podczas zajęć tabletu, laptopa, smartphona, magicznego dywanu tablicy multimedialnej.
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

1. Analiza skuteczności własnych metod w pracy dydaktycznej i wychowawczej  Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 Rozmowy z rodzicami, konsultacje, informacje od innych nauczycieli;
 ankiety dla rodziców. Raz w roku

Na bieżąco
2. Analiza osiągnięć półrocznych i rocznych.
 Przeprowdzenie obserwacji, diagnozy (początkowej i końcowej),
 Analiza wyników obserwacji dziecka i wyciaganie wniosków do dalszej pracy;
 Opracowanie indywidualnych programów nauczania;
 Opracowanie informacji gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 Pisanie sprawozdań półrocznych i rocznych, wyciąganie wniosków.
Dwa razy w roku

Raz w roku

Raz w roku w grupie 6-latków

Dwa razy w roku
3. Omówienie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą.
 Przygotowanie scenariusza;
 Wypełnienie arkusza obserwacji;
 Rozmowa z osobą obserwującą.
Raz w roku z dyrektorem
4 razy w roku z opiekunem
4. Zbieranie informacji zwrotnej po zajęciach (podobało mi się/ nie podobało mi się, buźki  Krótka ewaluacja zajęć poprzez zadawanie pytań dzieciom lub przygotowanie uśmiechniętych buziek.
Na bieżąco

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji
 Opracowanie scenariusza pomocy dydaktycznych na zajęcia;
 Omówienie zajęcia z nauczycielami;
 Wymiana doświadczeń.
 Przedstawienie ciekawych rozwiązań metodycznych, dydaktycznych;
 Udostępnienie scenariuszy zajeć, uroczystości, kart pracy nauczycielom oraz na stronie edux.pl

2. Praca w zespołach wychowawczych i ppp.
 Omawianie problemów wychowawczych;
 Szukanie rozwiązań w pracy z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne.

3. Dzielenie się materiałami zdobytymi na szkoleniach
 Udostępnienie płyc CD z nagraniami piosenek;
 Przekazanie materiałów w formie wydrukowanej( np. przykładowe scenariusze).

4. Udostępnianie scenariuszy zajęć edukacyjnych, scenariuszy z uroczystości
 Opracowanie scenariuszy zajęć umieszczenie na portalach edukacyjnych i stronie przedszkola.
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.. Współpraca z rodzicami  Uczestniczenie w zebraniach, spotkaniach, konsultacjach;
 Pomoc w organizacji imprez, uroczystości, wycieczek, warsztatów.
Cały okres stażu
2. Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta  Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi pogadanek;
 Organizowanie wycieczek. Cały okres stażu
3. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata – kształtowanie postaw prospołecznych uczniów  Współorganizowanie akcji charytatywnych „Góra grosza”, ”Karma dla zwierząt”, „Paczka dla weteranów”.
Cały okres stażu
4. Kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw dzieci i młodzieży
 Udział dzieci w akademiach związanych ze świętami narodowymi.
 Udział w organizowanych konkursach patriotycznych.

5. Prowadzenie szerokiej działalności profilaktycznej związanej z problematyką cywilizacyjną: uzależnień od telefonu, gier komputerowych, Internetu
 Wygłoszenie referatu na temat wpływu gier komputerowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym;
 Rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z Internetu;
 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Tydzień Edukacji Globalnej”;
 Zoorganizowanie dnia higieny.

§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego i wykorzystanie jej w pracy  Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania przedszkola-aktualizacja aktów prawnych m.in.: Karta Nauczyciela, Ustawa-Prawo Oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Rzoporządzenia MEN, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach;
 Analizowanie i aktualizowanie prawa związanego z procedurą awansu zawodowego.
Cały okres stażu
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej  Analizowanie dokumentacji przedszkolnej: Statutu przedszkola, rocznych planów pracy, regulaminów, procedur obowiązujących w placówce, przepisów BHP,
 Udział w aktualizacji dokumentacji wewnętrznej przedszkola.
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Opracowanie dokumentacji rozwoju zawodowego  Przygotowanie wniosku, planu rozwoju zawodowego, kontraktu i harmonogramu spotkań z opiekunem stażu;
 Przygotowanie sprawozdań cząstkowych za każdy rok stażu,
 Przygotowanie aneksu planu rozwoju zawodowego;
 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
 Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint. Wrzesień 2017

Czerwiec 2018 i 2019

Marzec 2020r.

Maj 2020

Czerwiec 2020
2. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego  Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu i przepisów prawa oswiatowego:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela (Dz.U. z
2017r., poz1189);
- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r., zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Cały okres stażu

Wrzesień 2017

Wrzesień 2018 r.

Wrzesień 2019 r.

3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej  Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów pracy, scenariuszy, zaproszeń, dekoracji, itd.;
 Opracowanie dokumentów przedszkolnych;
 Zamieszczenie na stronie internetowej i fb przedszkola informacji i zdjęć z imprez, zajęć, uroczystości, wydarzeń, imprez, spotkań z ciekawymi ludźmi;
 Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu, innymi nauczycielami oraz dyrektorem przedszkola;
 Komunikowanie się z rodzicami poprzez aplikację iPrzedszkole oraz kontakty telefoniczne.
Cały okres stażu
4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.  Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie internetowej www.edux.pl;
 Zamieszczenie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;
 Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw w języku angielskim na stronach edukacyjnych , dodawanie komentarzy odnośnie proponowanych zabaw, dzielenie się wiedzą i informacjami:
www.supersimplesongs, www.supersimpledraw
www.uczę.pl
www.akcjazdrowoisportowo
www.bliżejprzedszkola.pl
Kwiecień 2020 r.

Kwiecień 2020 r.

Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.