X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44929
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Emilia Wajszczyk
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel przyrody, geografii i biologii
Stopień zawodowy: Nauczyciel mianowany
Wykształcenie: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

Data rozpoczęcia stażu: 02. 09. 2019 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli) z późniejszymi zmianami

(Zastrzega się możliwość MODYFIKOWANIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu, wynikającego z potrzeb szkoły i własnych

§ 8 ust. 3 pkt.1
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Uwagi

1Wykorzystanie metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się
2. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie kompetencji zawodowych

3. Wykorzystanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej

4. Wykorzystanie Internetu oraz jego zasobów

5. Realizowanie projektów edukacyjnych

- wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

- udział w warsztatach, kursach i konferencjach zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów i szkoły.
- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
- samokształcenie

- aktywny udział w Zespole „Aktywna tablica”
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, aplikacji;

- korzystanie z poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego oraz mediów społecznościowych do kontaktu z nauczycielami, uczniami, rodzicami
- monitorowanie zmian w przepisach prawa oświatowego za pomocą stron internetowych
- korzystanie z edukacyjnych platform e-learningowych

§ 8 ust. 3 pkt 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin
Uwagi

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
2. Przeprowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli
3. Współpraca wewnątrzszkona

- publikowanie na portalach internetowych opracowanych scenariuszy zajęć; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami na portalach społecznościowych.

- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
- dokonanie ewaluacji zajęć

- współpraca z nauczycielami w planowaniu i organizacji konkursów; wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy;
- pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych
-współpraca z innymi nauczycielami zespołu przedmiotowego oraz zespołu Aktywna tablica

§ 8 ust. 3 pkt 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin
Uwagi

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

2. Diagnozowanie wiedzy, umiejętności oraz potrzeb uczniów

3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym
4. Organizowanie uroczystości szkolnych
5. Udział w przeprowadzaniu sprawdzianów zewnętrznych oraz próbnych sprawdzianach ósmoklasisty
6. Współtworzenie dokumentów pracy szkoły
7. Organizowanie oraz udział w akcjach charytatywnych
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

- przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach;
- prowadzenie zajęć z uczniami dysfunkcyjnymi

- konstruowanie i przeprowadzenie testów kompetencji ucznia, analiza i formułowanie wniosków do dalszej pracy
- opracowanie dostosowań dla uczniów objętych opieką PPP
- aktywny udział w Dniach Otwartych
- redagowanie postów na stronę internetową szkoły
- uczestnictwo w rajdach organizowanych przez PTTK w Piotrkowie Trybunalskim

- organizacja uroczystości szkolnych oraz klasowych; zachęcanie uczniów do aktywnego zaangażowania w przygotowanie tych uroczystości

-przygotowanie sali do sprawdzianu; udział w przebiegu sprawdzianu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły

- opracowywanie dokumentów wewnątrzszkolnych wskazanych przez dyrektora placówki

- zbiórka nakrętek; pomoc w organizacji kiermaszów i akcji charytatywnych

- współpraca z Sanepidem, domem dziecka, pogotowiem opiekuńczym, MOK- iem, PPP

§ 8 ust. 3 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin
Uwagi

1

Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej

- opracowanie i zrealizowanie programu edukacji ekologicznej

Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 4b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin
Uwagi

1

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu matematyczno - przyrodniczego

- opracowanie planu pracy zespołu
- zwoływanie i prowadzenie zebrań zespołu
- ewaluacja pracy zespołu

Okres stażu

Plan opracowała: Zatwierdzam do realizacji

Emilia Wajszczyk
........................................
Piotrków Trybunalski, 09.09.2019r. (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.