X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4475
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Joanna Bratko – Sarna
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
26 – 070 Łopuszno
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.IX.2008r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.V.2008r.

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, a także poprzez ich samodzielną analizę i omówienie z prowadzącym
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia
7. Wspieranie aktywności i rozwoju dzieci i młodzieży.
8. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).

1. Zadanie: Poznanie procedury awansu zawodowego
Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, obowiązujące rozporządzenia)
Termin: IX 2008
Sposób udokumentowania: Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego; notatki własne.
2. Zadanie: Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Formy realizacji: Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Termin: IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Plan organizacji zajęć własnych i dyżurów; potwierdzenie obecności na Radach Pedagogicznych
3. Zadanie: Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu
Formy realizacji: Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem
Termin: IX 2008
Sposób udokumentowania: Omówienie zasad współpracy.
4. Zadanie: Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
Formy realizacji: Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
Termin: IX 2008
Sposób udokumentowania: Plan Rozwoju Zawodowego
5. Zadanie: Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Formy realizacji: Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.
Termin: IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Notatki własne
6. Zadanie: Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
Formy realizacji: Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokoły Rady Pedagogicznej
Termin: IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Notatki własne; prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
7. Zadanie: Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Formy realizacji: Lektura obowiązujących przepisów, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć.
Termin: IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Notatki własne
8. Zadanie: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji: Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji
Termin: IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Teczka stażysty
9. Zadanie: Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły
Formy realizacji: Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Termin: V 2009
Sposób udokumentowania: Sprawozdanie z realizacji stażu
10. Zadanie: Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
Formy realizacji: Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
Termin: V 2009
Sposób udokumentowania: Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2) oraz omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

1. Zadanie: Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania
Formy realizacji: Analiza podstawy programowej.
Termin: IX 2008
Sposób udokumentowania: Notatki własne
2. Zadanie: Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu
Formy realizacji: Udział w Radach Pedagogicznych. Lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej
Termin: IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Sprawozdania. Notatki własne.
3. Zadanie: Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Formy realizacji: Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Termin: IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
4. Zadanie: Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Formy realizacji: Opracowanie tematów, zakresu i terminów.
Termin: X 2008
Sposób udokumentowania: Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu
5. Zadanie: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Formy realizacji: Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Termin: 1 raz w miesiącu. IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
6. Zadanie: Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Formy realizacji: Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Termin: 1 raz w miesiącu. IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.
7. Zadanie: Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Formy realizacji: Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
Termin: IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
8. Zadanie: Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Formy realizacji: Samoocena.
Termin: V 2009
Sposób udokumentowania: Teczka stażysty

Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)

1. Zadanie: Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów
Formy realizacji: Rozmowy z nauczycielami i wychowawcami
Termin: IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Potwierdzenie kadry pedagogicznej.
2. Zadanie: Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Formy realizacji: Lektura pedagogiczna i psychologiczna.
Termin: IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej.
3. Zadanie: Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
Formy realizacji: analiza akt osobowych ucznia; spotkania i współpraca z rodzicami; współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem
Termin: IX 2007; na bieżąco
Sposób udokumentowania: Notatki własne; wykorzystanie zdobytych informacji
w pracy z wychowankiem.
4. Zadanie: Współpraca z Samorządem Szkolnym.
Formy realizacji: Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego.
Termin: IX 2008 – V 2009
Sposób udokumentowania: Notatki własne
5. Zadanie: Organizowanie i udział w uroczystościach szkolnych
Formy realizacji: Organizacja:
- zabawy andrzejkowej
- szkolnych Walentynek
Udział i pomoc przy organizacji innych uroczystości
Termin: XI 2008; II 2009; Na bieżąco
Sposób udokumentowania: Sprawozdania z uroczystości, fotografie.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.