X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4455
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Czas trwania stażu - 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2008
Data zakończenia stażu - 31.05.2009

REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ...........

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI

Imię i nazwisko: ...........
Opiekun stażu: ............
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Zapoznanie z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie obowiązującej w szkole dokumentacji i sposób jej prowadzenia.
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
4. Zapoznanie z przepisami zapewniającymi bezpieczeństwo oraz higienę nauki i pracy.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwowanie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie tych zajęć.
6. Zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

-analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z 01.12.1004 oraz Karta Nauczyciela wraz z późniejszymi zmianami

Wrzesień 2008 -plan rozwoju zawodowego
Rozpoczęcie stażu 01.09.2008

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

-rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.
-opracowanie zasad współpracy i zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Wrzesień 2008 -kontrakt
-harmonogram spotkań

3. Określenie drogi rozwoju zawodowego.
-opracowanie planu rozwojowego z pomocą opiekuna stażu.
Wrzesień 2008 -plan rozwoju zawodowego

4. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. -analiza dokumentacji:
-Statutu szkoły
-Programu wychowawczego szkoły
-Programu profilaktycznego szkoły
-Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
-Regulaminy dyżurów i wycieczek szkolnych
-Kalendarz imprez i uroczystości szkoły
-Procedura interwencji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły w przypadku zachowań świadczących o demoralizacji
-Prawa i obowiązki ucznia
-Program doskonalący efekty kształcenia
-Prowadzenie dzienników lekcyjnych
-Przygotowanie planów wynikowych do zajęć dydaktycznych wraz z uwzględnieniem wniosków po przeprowadzonej analizie wyników sprawdzianu klas VI
-Przygotowanie planu pracy wychowawcy dla klasy IV z uwzględnieniem planu profilaktycznego i wychowawczego szkoły
-Monitorowanie realizacji podstawy programowej w kontekście praw człowieka

Wrzesień 2008 oraz na bieżąco

-zapisy w dziennikach lekcyjnych
-plany wynikowe
-program wychowawcy klasy IV
-protokoły posiedzeń RP

5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. -uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
oraz protokołowanie posiedzeń Rady
-Opieka nad Samorządem Uczniowskim
-Współpraca z dyrektorem szkoły
-Współpraca z rodzicami
-Współpraca z pedagogiem szkolnym

Okres stażu -protokoły z posiedzeń Rady
-zapisy w dziennikach lekcyjnych
-teczka działalności Samorządu Uczniowskiego

6. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
-Gromadzenie dokumentów, programów, scenariuszy, sprawozdań itp.
Na bieżąco
-teczka stażysty

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
-Opis realizacji planu rozwoju Maj 2008 -sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły oraz omawianie prowadzonych i hospitowanych zajęć.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1. Wstępna ocena własnych umiejętności.
-autorefleksja
-rozmowa z opiekunem stażu na temat doświadczenia zawodowego i zdobytych kwalifikacji
-określenie mocnych i słabych stron własnych działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

Wrzesień 2008 -potwierdzenie opiekuna stażu

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy nauczyciela -Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
-Rozmowy z opiekunem stażu, wspólna analiza obserwowanych zajęć, wskazówki do dalszej pracy
-Studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej -Na bieżąco

- co najmniej raz w miesiącu
-na bieżąco -scenariusze zajęć

-teczka stażysty

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. -opracowanie scenariuszy zajęć, analiza zajęć hospitowanych, wnioski i uwagi do dalszej pracy co najmniej raz w miesiącu -scenariusze zajęć
-arkusz hospitacji

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. -uczestnictwo w zajęciach oraz omówienie hospitowanych zajęć Okres stażu -scenariusze zajęć
-dzienniczek hospitacji

5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
-współpraca z nauczycielami, rodzicami i uczniami

Okres stażu

Zapisy w dziennikach lekcyjnych oraz w kartach punktacji z zachowania.

6. Obserwacja i analiza możliwości i postępów w nauce uczniów klas IV-VI.
-praca na lekcji z uczniem słabym
-praca z uczniem zdolnym
-prowadzenie kart przyrostu wiedzy i umiejętności ucznia
-przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie ankiety sprawdzającej trudności uczniów w uczeniu się j. angielskiego
Okres stażu -zadania dodatkowe, zapisy w zeszytach przedmiotowych ucznia –kserokopie zadań
-praca na lekcji (zadania dodatkowe dla uczniów)-zapisy i uwagi w zeszytach przedmiotowych, kserokopie zadań dodatkowych
-karty przyrostu wiedzy i umiejętności
-ankieta

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1. Wzbogacanie wiedzy dydaktycznej i merytorycznej. -udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Okres stażu -listy obecności
-zaświadczenia

2. Tworzenie i organizowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych. -współpraca z wydawnictwami,
-przygotowywanie pomocy naukowych na potrzeby zajęć
Okres stażu -wystrój pracowni językowej, gazetki ścienne

3. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nad rozwojem zawodowym.
-przeglądanie stron internetowych dotyczących publikacji nauczycieli, poznawanie nowych metod, form i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej
-przygotowanie dokumentacji

Okres stażu -wykaz stron internetowych
-przykładowe materiały wykorzystane Internetu

4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej. -prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem Internetu oraz płyt multimedialnych
-wykorzystanie komputera do opracowania testów, konkursów, dyplomów oraz scenariuszy lekcji
Okres stażu -scenariusze lekcji
-testy
-kserokopie materiałów opracowanych komputerowo

5. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
-gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie
z wniosków
Okres stażu -scenariusze zajęć
-plany wynikowe
-ankiety
-testy
-sprawozdania
6. Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów. -przeprowadzenie gminnego konkursu języka angielskiego
-przystąpienie uczniów klas V-VI do powiatowego konkursu języka angielskiego
-przygotowywanie zadań dodatkowych dla chętnych uczniów na tablicy językowej na korytarzu szkolnym
-organizowanie wystawy prac uczniów
-prowadzenie lekcji o kulturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych -II semestr
-II semestr

-1 raz w miesiącu
-na bieżąco
-okres stażu -zestaw pytań konkursowych, sprawozdanie

-kserokopie zadań dodatkowych
-zapisy w dziennikach lekcyjnych

4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. -poznanie sytuacji rodzinnej uczniów w kontaktach
z rodzicami (ankieta dot. sytuacji ucznia)
-współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami Wrzesień 2008
Oraz na bieżąco -ankieta
-teczka wychowawcy klasy IV

2. Kontakty z rodzicami. -współpraca z rodzicami (indywidualna i na zebraniach klasowych) Okres stażu -adnotacje w dzienniku lekcyjnym i kartach punktacji
-teczka wychowawcy

3. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki uczniom. -dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i przerw między zajęciami
-poznanie przepisów BHP w szkole
-realizacja tematów prozdrowotnych na lekcjach Okres stażu -regulamin BHP obowiązujący w szkole
-plan pracy wychowawcy
-zapisy w dziennikach

4. Integracja zespołu klasowego:
-kształtowanie postaw obywatelskich (wpajanie szacunku dla tradycji i historii, kultywowanie tradycji narodowych i rodzinnych)

-propagowanie ekologicznego modelu życia -organizowanie imprez klasowych oraz uroczystości szkolnych i wycieczki klasowej
-przygotowanie oraz włączanie się do organizacji uroczystości szkolnych oraz imprez klasowych
-opieka nad Samorządem Uczniowskim

-udział z klasą w akcjach ekologicznych

Okres stażu -plan pracy wychowawcy
-sprawozdania
-plan pracy oraz regulamin Samorządu Uczniowskiego
-plany wynikowe
-adnotacje w dzienniku

5. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy -prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy
- Rozpoznanie i rozwiązywanie
problemów wychowawczych uczniów
-Rozmowy i obserwacje uczniów

-plan pracy wychowawcy klasowego
-zapisy w dzienniku klasowym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.