X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44676
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Małgorzata Kocjan
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Cele stażu:
– spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego;
– doskonalenie własnych umiejętności;
– doskonalenie warsztatu i metod pracy;
– poszerzanie zakresu wiedzy.
§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L. p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1
Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX 2017
IX 2017
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
2
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Założenie teczki „ Awans zawodowy” Gromadzenie dokumentacji
IX 2017
Cały okres stażu
Teczka „Awans zawodowy”
3
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
1.05.2020
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje). Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Cały okres stażu
Potwierdzenie
dyrektora
5
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych.
Cały okres stażu
Wykaz bibliografii
6
7
8
9
Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
Dbanie o wystrój klasy oraz korytarza szkolnego
Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych
Zajęcia i zabawy.
Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
Aktualizacja dekoracji klasy, związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.
Opracowanie projektów dotyczących udzielania pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratowac”
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze
Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
Potwierdzenie dyrektora
oraz „Dbamy o zdrowie i higienę osobistą”
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Opracowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym. Przygotowanie pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wymienione materiały
Potwierdzenie dyrektora
2
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych. Śledzenie aktualności na portalach internetowych. Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z nauczaniem w klasach O-III i awansem zawodowym.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Opis i analiza wykorzystania
Notatki, wydruki
Notatki, wydruki
3
Publikacje w Internecie.
Opracowanie i opublikowanie w Internecie planu rozwoju oraz scenariuszy zajęć.
Cały okres stażu
Potwierdzenie publikacji
4
5
Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy
Udział w aktualizowaniu szkolnej strony internetowej.
Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera.
Przygotowywanie materiałów do publikacji na stronie internetowej szkoły.
Cały okres stażu
Przygotowywanie materiałów z życia klasy
Dokumentacja
Adres szkolnej strony internetowej
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag na posiedzeniach rady, protokołowanie posiedzeń RP
Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zapisy w księdze protokołów
2
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz zainteresowanych.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć
3
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana
Cały okres stażu
Potwierdzenie
doświadczeń z nauczycielami.
4
Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli w ramach WDN- u.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej
Rok szkolny 2019/2019
Potwierdzenie dyrektora, treść referatu
5
Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.
Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze
§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1
Opracowanie i wdrożenie programu działań profilaktycznych „Dbamy o zdrowie i higienę osobistą”
Opracowanie działań profilaktycznych dla dzieci we własnej grupie.
Okres stażu
2
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego we własnej grupie oraz klasach I-III
Okres stażu
§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1
Uzyskanie
Udział w kursach
Cały okres stażu
Świadectwa,
dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
kwalifikacyjnych
dyplomy
2
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia
3
Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi.
Udział w radach szkoleniowych i poza szkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki.
Cały okres stażu
Opis i analiza zdobytej wiedzy
4
Organizacja imprez, akcji, uroczystości szkolnych.
Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców. Opracowanie scenariuszy i zorganizowanie imprez, akademii szkolnych i spotkań
Wg kalendarza imprez
Zdjęcia, scenariusze
§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1
Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
Harmonogram współpracy, zajęcia otwarte, uroczystości szkolne, wycieczki, zebrania z rodzicami, pedagogizacja
Cały okres stażu
Ankiety, harmonogram współpracy, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, listy obecności, zdjęcia.
rodziców
Pełnienie roli łącznika między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców
2
Współpraca ze szkolną biblioteką
Poznanie pracy bibliotekarza, organizowanie cyklicznych spotkań pod hasłem „Czytamy bajki”,
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku, potwierdzenie bibliotekarza
3
Współpraca z pielęgniarką szkolną
Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej
Cały okres stażu
Potwierdzenia
4
Współpraca z logopedą szkolnym
Konsultacje logopedyczne dzieci z wadami wymowy
Cały okres stażu
Potwierdzenia
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych
Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych bądź wychowawczych, ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu, uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.
Cały okres stażu
Opracowane materiały
2
Objęcie
Kierowanie dzieci
Cały okres stażu
Opinie poradni,
specjalistyczną opieką dzieci z problemami
z problemami na badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Korzystanie z zaleceń specjalistów podczas planowania pracy dydaktyczno-wyrównawczej.
zapisy w dziennikach, IPET-y

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.