X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44669
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr Anna Górska
Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2017
Data zakończenia stażu – 31.05.2020

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zgodnie z rozporządzeniem men w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p Zadania Formy Realizacji Termin realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności
Podejmowania działań na rzecz
podwyższenia jakości pracy szkoły.
Udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.

Udział w pracach zespołu
Nauczycieli wychowania fizycznego.

Współpraca z rodzicami. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

Uczestniczenie w kursach, warsztatach, radach szkoleniowych, konferencjach metodycznych i szkoleniach w ramach WDN.

Samodzielne studiowanie fachowej literatury.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

3. Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

Praca z uczniem zdolnym.

Praca z uczniem mającym problemy w nauce.

Przygotowanie uczniów do startu w zawodach.

Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji, angażowanie do działalności pozaszkolnej.

Promowanie zdrowego stylu życia. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem zawodów
Cały okres stażu

Cały okres stażu

4. Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego. Wrzesień 2017

Wrzesień 2017

8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.P. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

Wykorzystywanie technologii komputerowej do dokumentowania awansu zawodowego. Wykorzystywanie i opracowanie pomocy dydaktycznych przy udziale technologii komputerowej.
Przygotowywanie dyplomów, komunikatów, zaproszeń, pism do sponsorów.

Wykorzystywanie technik komputerowych do opracowania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.

Współpraca z informatykiem.

Opracowanie dokumentacji awansu zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania
Wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Prowadzenie lekcji
Otwartych. Cały okres stażu
2. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.

Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym w trakcie awansu zawodowego. X 2017

Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt.3

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii,
Pedagogiki i dydaktyki.
Pomoc uczniom w procesie
Kształtowania nawyków zdrowotnych.

Poznawanie aktualnego poziomu rozwoju uczniów.

Lektura fachowej literatury
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
2. Planowanie i programowanie własnej pracy na zajęcia z wychowania fizycznego. Różnicowanie poziomu trudności ćwiczeń pod względem możliwości fizycznych uczniów.

Indywidualizacja na zajęciach. Cały okres stażu

W miarę potrzeb
3. Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. Współpraca z wychowawcami klas. Cały okres stażu
4. Zapoznanie się z sytuacją rodzinną i zdrowotną ucznia(diagnoza środowiskowa) Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z psychologiem szkolnym.

Współpraca z pielęgniarką szkolną. W razie potrzeb
5. Opracowanie i wdrożenie programu
„Już pływam” Autorski program nauki pływania dla klas III szkoły podstawowej. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p Zadanie Formy realizacji Termin realizacji
1. Organizacja pozalekcyjnych
Zajęć sportowych i rekreacyjnych. Zajęcia z badmintona. Cały okres stażu

2. Współorganizowanie szkolnego
konkursu na najlepszego
Sportowca roku. Prowadzenie punktacji z zawodów sportowych i wyłonienie najlepszego sportowca w szkole wśród chłopców i dziewcząt. Cały okres stażu

3. Przygotowywanie uczniów do udziału w zawodach sportowych. Udział w zawodach sportowych. Według terminarza zawodów

4. Organizacja konkursów i turniejów sportowych. Współorganizacja zawodów sportowych klas III. Raz w roku

5. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych(badminton) Cały okres stażu

6. Współorganizacja imprez. Dzień świąteczny

Festyn rodzinny Grudzień

czerwiec

§8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz
Tworzenia tradycji szkolnej. Współorganizowanie uroczystości
Szkolnych i środowiskowych. Cały okres stażu
Wg kalendarza uroczystości szkolnych

2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów. Spotkania z rodzicami.

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Cały okres stażu

Cały okres stażu

3. Współpraca z instytucjami samorządowymi. Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta Puck. Udział w organizowanych imprezach.
Cały okres stażu
4. Współpraca z innymi szkołami. Nawiązanie współpracy ze szkołą plastyczną w Gdyni. zainicjowanie i koordynowanie projektu związanego z malowaniem korytarzy w budynku klas I-III. IX-VI 2017/2018
5. Podejmowanie działań na rzecz odnowy budynku klas I-III. Kontakt z lokalnymi inwestorami w celu pozyskanie środków finansowych na remont klas w budynku B.
IX-XI
6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Stosowanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach. Korzystanie ze wskazówek specjalistów do pracy z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i dysfunkcjami.
Cały okres stażu
7. Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Sportu Młodzieżowego w Pucku, MOKSiR Puck, LKS Ziemi Puckiej. Zawody sportowe dla uczniów i nauczycieli. Według kalendarza imprez

§8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opis i analiza rozwiązania
Problemu edukacyjnego. Diagnoza co najmniej dwóch wybranych
Problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.

Efekt zamierzonych działań i podsumowanie. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Po rozwiązaniu problemu

Anna Górska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.