X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44681
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Aneks
do planu rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Aneks został napisany ze względu na przedłużenie stażu ze względu na nieobecność nieprzerwaną krótszą niż 1 rok i 6 miesięcy (urlop macierzyński) zgodnie z Art. 9d pkt 5 KN

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anita Kozłowska-Ulfik – nauczyciel języka angielskiego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.

Czas zakończenia stażu: 31 maja 2020r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. )

§8, ust. 2, pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.)

Śledzenie ewentualnych zmian.

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX 2016

okres stażu

IX 2016

V 2020

Zgromadzone materiały
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.

Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez WOM oraz wydawnictwa działające na rynku.

Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
Lektura czasopism anglojęzycznych.
Opieka nad salą językową nr 13.

okres stażu

Listy obecności
Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.
Potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyczny Szkoły okres stażu
• PSO

okres stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły

§8, ust. 2, pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Wykorzystanie w pracy Internetu
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej
w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.
okres stażu
Notatki, zgromadzone materiały

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

okres stażu
Zgromadzone materiały
Zapisy tematów
w dziennikach lekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.
okres stażu
Konspekty, potwierdzenie dyrektora szkoły

Scenariusze, karty pracy
Protokoły z posiedzeń

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w portalu edukacyjnym scenariusza zajęć lekcyjnych.
okres stażu
Potwierdzenie publikacji

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Opracowanie programu i prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego dla klas maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla uczniów słabych i zdolnych.
Okres stażu

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych-także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Współpraca z OKE i CKE poprzez przeprowadzanie ustnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka komisji na maturach ustnych.
Pełnienie funkcji członka komisji na maturach pisemnych innych przedmiotów.
Okres stażu
Protokoły

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły. Pomoc w organizacji konkursów: Fox, Olimpiada z języka angielskiego, Know America, Juvenes Translatores, Śpiewanie w Bieganie.
Organizacja Dnia Języków Obcych.

Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Publikacje na stronie internetowej szkoły
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego dla klas maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Okres stażu Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Współpraca z rodzicami uczniów
Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

Okres stażu
Zaświadczenia

§ 8 ust.2, pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami. Przeprowadzenie diagnoz.
Rozmowy indywidualne i telefoniczne.
Okres stażu
Potwierdzenie pedagoga szkolnego i wychowawców

Sporządziła: Zatwierdził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.