X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44664
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Anna Wideł
nauczyciel języka niemieckiego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Zakończenie stażu: 31 maja 2020r.
Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka niemieckiego.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
i wykorzystanie tej wiedzy w celu pomyślnego przebiegu stażu. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu.
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. VIII 2017r.

4 IX 2017r.
VIII 2017r.
VI 2020r.
VI 2020r. Notatki

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie
Wniosek

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności przez udział w różnych formach kształcenia. • Udział w konferencjach metodycznych, kursach, szkoleniach i warsztatach.
• Studiowanie literatury fachowej - samokształcenie.
Okres stażu Zaświadczenia
Wykaz poznanej literatury
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań. • Udział w Radach Pedagogicznych ( w tym szkoleniowych). Okres stażu Sprawozdania
4. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły. • Praca indywidualna z uczniem zdolnym:
przygotowanie do uczniów do konkursów szkolnych
i pozaszkolnych.
• Udział w projektach edukacyjnych.
• Opieka nad pracownią przedmiotową.
• Organizowanie szkolnych konkursów .
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:
- koła zainteresowań,
- przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z j. niemieckiego,
- zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy mają trudności z nauką języka niemieckiego.
• Poszerzenie zasobu metod nauczania stosowanych na lekcjach.
• Opracowanie scenariuszy i przygotowanie wg nich uroczystości szkolnych.
• Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy.
• Tworzenie planów pracy wychowawcy klasy.

Okres stażu Sprawozdania
Programy, plany nauczania
Raporty
Przykładowe scenariusze

5. Współpraca z rodzicami. • Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów.
Okres stażu Notatki
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. • Przygotowanie pomocy dydaktycznych, w tym także przy współudziale uczniów (plansze gramatyczno-tematyczne, plansze i napisy używane w metodach aktywizujących).
• Wyposażenie pracowni w czasopisma, książki, słowniki służące do nauki języka niemieckiego.
• Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera.
• Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia i selekcjonowania danych.
• Korzystanie z internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
• Sporządzanie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej za pomocą różnorodnych programów (korzystanie z technologii komputerowej przy opracowywaniu scenariuszy zajęć, testów, sprawdzianów, kart pracy, programów, referatów, sprawozdań, narzędzi ewaluacyjnych, dyplomów, materiałów do gazetek, pomocy dydaktycznych, dokumentacji związanej z awansem zawodowym).
• Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych.
• Przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego w pracowni komputerowej.
Okres stażu Materiały dydaktyczne, Sprawozdanie
Utworzona dokumentacja
2. Umieszczanie materiałów na stronach internetowych. • Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej. Okres stażu, Strony internetowe
3. Wykorzystanie internetu jako źródła informacji.
• Śledzenie aktualności na stronach internetowych związanych z oświatą oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji. Okres stażu Zebrane materiały

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
• Prowadzenie lekcji otwartych oraz obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Aktywna praca w Zespole Języków Obcych.
• Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
• Przeprowadzanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej opinii uczniów na temat lekcji języka niemieckiego, postawy nauczyciela i samych uczniów do przedmiotu.
Okres stażu Dokumentacja szkolna
Materiały dydaktyczne
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów oraz nauczycielami tych samych przedmiotów z innych szkół, innych krajów. • Organizowanie wspólnych przedsięwzięć: imprez szkolnych, konkursów, szkoleń, projektów.
• Opieka nad nauczycielem stażystą lub nauczycielem kontraktowym.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Okres stażu.
Potwierdzenie
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla uczniów z trudnościami w nauce.
2. Opracowanie programu zajęć dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
3. Opracowanie programu zajęć dodatkowych
z języka niemieckiego. • Opracowanie i realizacja programu na zajęciach pozalekcyjnych.
• Opracowanie ewaluacji programu dalszych działań. Okres stażu. Programy pracy
Sprawozdanie

§8 ust. 2pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Przygotowanie konkursów języka niemieckiego
2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.
• Przeprowadzenie konkursów: wiedzy o krajach niemieckojęzycznych , gramatyczno – leksykalnych, dyktand.
• Przygotowywanie przedstawienia w języku niemieckim.
Okres stażu Sprawozdania, notatki
3. Kontynuacja współpracy z klubem sportowym w Niemczech przy wymianie młodzieży polsko – niemieckiej • Współorganizowanie wymiany młodzieży polsko – - niemieckiej, pomoc przy tworzeniu programu i realizacji. Okres stażu Programy spotkań
4. Współorganizowanie i organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych.
• Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie uroczystości klasowych takich jak Wigilia, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet i inne, przybliżenie tradycji i kultury narodowej.
• Organizowanie uroczystości i imprez wraz z Samorządem Szkolnym.
• Przygotowanie obchodów Dnia Europejskiego. Okres stażu Sprawozdania
5. Uczestnictwo wraz
z uczniami w różnych formach kulturalnych • Organizowanie wycieczek do miejsc związanych z kulturą, np. muzeów, galerii. Okres stażu Sprawozdania
6. Podejmowanie inicjatyw charytatywnych • Wspieranie wraz z Samorządem Szkolnym Domu Dziecka , Schroniska dla zwierząt , akcji Caritas. Okres stażu. Potwierdzenia
7. Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnej Kasy Oszczędności • Przeprowadzanie lekcji na temat oszczędzania, organizowanie konkursów związanych z tematyką oszczędzania. Okres stażu Sprawozdania
8. Współpraca z innymi szkołami na terenie gminy • Współpraca ze szkołami w gminie podczas warsztatów międzyszkolnych „Kraje niemieckojęzyczne wszystkimi zmysłami”.
Okres stażu Sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca ze szkolną pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów. • Konsultacje z pielęgniarką.
• Organizowanie pogadanek profilaktycznych. Okres stażu Potwierdzenia
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w oraz pedagogiem szkolnym. • Kierowanie uczniów na badania do poradni.
• Przestrzeganie zaleceń poradni. Okres stażu Opinie, orzeczenia
3. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych, również przy udziale Samorządu szkolnego
• Współuczestniczenie w akcjach .
• Kształtowanie u uczniów umiejętności zespołowego działania, tworzenie im warunków do aktywności społecznej i samodyscypliny.
Okres stażu, Sprawozdania
4. Współpraca z instytucjami samorządowymi • Wspieranie instytucji, takich jak Dom Dziecka
• Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Okres stażu Potwierdzenia
5. Praca w szkolnych komisjach egzaminacyjnych • Wypełnianie zadań należących do przewodniczącego lub członka szkolnej komisji egzaminacyjnej.
Okres stażu Potwierdzenia
6. Współpraca z biblioteką szkolną i gminną • Pobudzanie u uczniów zainteresowania książkami jako źródłami informacji.
Okres stażu Potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
1. Uzyskanie innych osiągnięć w pracy zawodowej.
• Uzyskanie osiągnięć w pracy zawodowej: nagrody dyrektora, listy gratulacyjne Okres stażu Kopie dyplomów
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych • Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.
• Ustalenie środków zaradczych.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami, rodzicami.
• Studiowanie literatury fachowej.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Okres stażu
Opis dwóch przypadków
Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie trwania stażu
Zatwierdzam do realizacji: Opracowała: mgr Anna Wideł
........................................ ........................................
Podpis dyrektora szkoły Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.