X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44663
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego po ewaluacji nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego po ewaluacji nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1).
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza aktów prawnych. - wrzesień 2017
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu - wrzesień 2017.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego – okres stażu.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - okres stażu.
• Sporządzenie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego – maj 2020.
Dowody realizacji: wniosek o rozpoczęcie stażu., planu rozwoju zawodowego.
2. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Warsztaty, konferencje, szkolenia
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Samokształcenie online z wykorzystaniem portali o tematyce wychowania fizycznego.
Dowody realizacji: zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu w okresie stażu
3. Uczestnictwo w pracach zespołów nad tworzeniem i nowelizowaniem dokumentów szkolnych.
• Praca w zespole nad Statutem Szkoły.
• Praca w zespole przedmiotowym na rzecz ewaluacji wewnętrznej.
Dowody realizacji: Statut Szkoły, sprawozdania zespołu.
4. Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej.
• Ewaluacja PSO wychowania fizycznego.
• Prowadzenie UKS Mirotka, które umożliwia doposażenie w sprzęt sportowy.
• Analiza i studiowanie fachowej literatury, czasopism i wykorzystanie jej w pracy
Dowody realizacji: PSO, sprawozdania roczne.
5. Popularyzacja wiadomości, umiejętności i postaw z wychowania fizycznego
• Prowadzenie zajęć SKS w sekcjach: lekkoatletycznej, mini piłki nożnej i tenisa stołowego 3 razy w tygodniu.
• Organizacja cyklicznych biegów przełajowych dla uczniów całej szkoły.
• Przygotowanie dwa razy w roku Rodzinnych Festynów sportowych.
• Organizacja turniejów tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Kożuchów dwa razy w roku.
• Rozgrywanie Szkolnych Igrzysk Sportowych.
• Przygotowanie i udział uczniów w zawodach międzyszkolnych.
Dowody realizacji: wpisy w dziennikach elektronicznych i papierowych, komunikaty z zawodów, zdjęcia, filmy, informacje ze strony internetowej.
6. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, porównywanie wyników oraz ocena skuteczności działań, połączone z obserwacją i rozpoznawaniem potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów.
• Analiza opinii oraz zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej.
• Utrzymywanie stałej współpracy z pielęgniarką szkolną w celu bieżącej informacji o rozwoju somatycznym uczniów.
• Systematyczne ocenianie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów oraz ich porównywanie na każdym etapie nauczania.
• Analiza ocen w zestawieniu z osiąganymi wynikami sportowymi i innymi formami aktywności ruchowej.
Dowody realizacji: dokumentacja w dziennikach szkolnych.
7. Integracja uczniów i propagowanie zdrowego stylu życia
• Organizacja wyjazdów na mecze ligowych drużyn z naszego województwa w koszykówce, piłce nożnej, siatkówce, żużlu, tenisie stołowym itp.
• Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych wspólnie z rodzicami działającymi w UKS Mirotka
• Współudział w imprezach organizowanych we współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i podmiotami.
Dowody realizacji: zdjęcia, filmy, informacje ze strony internetowej.

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt. 2).
1. Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera w praktyce zawodowej.
• Wykorzystanie pakietu Microsoft Office do tworzenia: narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentów szkolnych, prezentacji multimedialnych, tabel wyników i zestawień finansowych dla UKS Mirotka.
• Zachęcanie uczniów do tworzenia prezentacji multimedialnych, archiwizowania prac na różnych nośnikach (płyty CD i DVD, pendrive)
Dowody realizacji: arkusze Word, Excel, prezentacje PowerPoint wykonane dla celów edukacyjnych.
2. Prowadzenie zajęć z zastosowaniem TIK
• Dzięki udziałowi naszej Szkoły w programie Cyfrowa Szkoła możliwe jest wykorzystanie do zajęć tablic interaktywnych.
• Prowadzenie zajęć z system pilotów QClick do testów wiadomości.
• Praca zdalna z wykorzystaniem komunikatorów społecznych, dziennika Librus
Dowody realizacji: scenariusz lekcji.
3. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy pedagogicznej.
• Monitorowanie aktualizacji przepisów prawa oświatowego.
• Poszukiwanie informacji z dziedziny kultury fizycznej.
• Bieżący kontakt z organizatorami systemów rywalizacji sportowej w różnych dyscyplinach (SZS – LOM, Czwartki LA, Puchar Tymbarku, i inne)
• Opracowanie lekcji na potrzeby zdalnego nauczania z wykorzystaniem materiałów m.in. OSPR, SOS, ABC koszykówki, Akademia Lucjana Błaszczyka
Dowody realizacji: scenariusz lekcji, bieżąca dokumentacja.
4. Publikowanie własnych prac, materiałów na portalu internetowym.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
• Prowadzenie strony poświęconej działalności sportowej UKS Mirotka.
• Publikowanie zdjęć, filmów i komentarzy z zawodów sportowych wycieczek i innych imprez rekreacyjnych.
Dowody realizacji: publikacje internetowe.
5. Komunikowanie się z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły i innymi z wykorzystaniem różnych środków elektronicznych.
• Wykorzystanie w szkole dziennika Librus Synergia.
• Kontakt przez dziennik elektroniczny w realizacji projektu SKS 2017.
• Obsługa bieżących startów w zawodach na portalach: SZS zielona Góra, Czwartki LA, Łączy nas piłka i inne.
Dowody realizacji: wpisy w dziennikach elektronicznych.

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt. 3)
1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów przedmiotowych, zadaniowych i oddziałowych.
• Praca w zespole zadaniowym nad tworzeniem nowego statutu szkoły.
• Opracowywanie wyników i wniosków z egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.
• Przeprowadzenie lekcji otwartych z wychowania fizycznego.
Dowody realizacji: protokoły RP, wykonane dokumenty.
2. Udostępnianie opracowanych materiałów dydaktyczno – wychowawczych.
• Dzielenie się własnymi doświadczeniami, wnioskami w dziedzinie kultury fizycznej.
Dowody realizacji: notatki ze spotkań.
3. Współpraca z pracownikami szkoły.
• Konsultacje z pedagogiem, wychowawcami i innymi nauczycielami.
Dowody realizacji: notatki ze spotkań.
4. Organizacja i prowadzenie międzyszkolnych imprez sportowych.
• Współdziałanie z nauczycielami w prowadzeniu imprez sportowych: turnieje w grach zespołowych, zawody lekkoatletyczne, turnieje tenisa stołowego.
• Organizacja wyjazdu na finał ogólnopolski Czwartków LA do Łodzi dla szkół powiatu nowosolskiego
Dowody realizacji: komunikaty z zawodów.
5. Wykonywanie zadań opiekuna stażu
• Prowadzenie lekcji otwartych
• Konsultacje w ramach praktyki
• Pomoc i kontrola w opracowaniu dokumentacji dydaktycznej
Dowody realizacji: dokumentacja praktyki

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a).
1. Opracowanie Programu nauczania wychowania fizycznego
• Opracowanie Programu nauczania wychowania fizycznego do II etapu edukacyjnego dla uczniów w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.
Dowody realizacji: program nauczania.
2. Opracowanie i wdrożenie planu pracy UKS Mirotka
• Ustalenie koncepcji działania, kierunku rozwoju sportowego, aplikowanie o środki finansowe w konkursach samorządowych w ramach rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.
Dowody realizacji: wyniki konkursów Samorządu terytorialnego, Plan pracy.

5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c).
1. Aktywny udział we współzawodnictwie sportowym.
• Międzyszkolna Liga Tenisa Stołowego w Drzonkowie
• Czwartki Lekkoatletyczne
• Turniej piłkarski „Z podwórka na Stadion O Puchar Tymbarku”
• Lubuska Olimpiada Młodzieży: mini piłce nożnej, ręcznej, tenisie stołowym, lekkoatletyce, czwórboju LA, indywidualnych biegach przełajowych, sztafetowych biegach przełajowych
• Lokalny halowy Turniej piłkarski – Memoriał Pawła Piotrowskiego
Dowody realizacji: komunikaty z zawodów, zdjęcia, filmy.
2. Organizacja imprez rekreacyjnych
• Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez UKS: udział w wydarzeniach sportowych czołowych drużyn naszego województwa, festyny sportowe, masowe biegi przełajowe.
Dowody realizacji: zdjęcia, filmy.
6. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 8 ust. 2 pkt. 4f).
1. Osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
• Zajęcie czołowych miejsc w wybranych dyscyplinach sportowych na szczeblu powiatu, województwa i kraju.
Dowody realizacji: komunikaty z zawodów, zdjęcia, filmy.

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. (§ 8 ust. 2 pkt. 5).
1. Analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
• Identyfikacja problemu.
• Geneza i dynamika zjawiska.
• Znaczenie problemu.
• Prognoza.
• Propozycja rozwiązania.
• Wdrażanie oddziaływań.
• Efekty oddziaływań.
Dowody realizacji: opis i analiza przypadków.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.