X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44660
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNIKI ROLNICZEJ IM. W. WITOSA W PIOTROWICACH

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

OKRES STAŻU:

01.09.2018r. – 31.05.2020r.

Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNIKI ROLNICZEJ IM. W. WITOSA W PIOTROWICACH
Stanowisko: NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Z ZAKRESU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
ORAZ WYCHOWAWCA W INTERNACIE
Data rozpoczęcia stażu: 1 WRZESIEŃ 2018R.
Czas trwania stażu: 1 ROK i 9 MIESIĘCY
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 MAJA 2020R.

Posiadane kwalifikacje:

 studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce – w trakcie
 ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, posiadany tytuł: doktor nauk rolniczych, specjalność: rośliny ozdobne
 ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: Żywienie człowieka i dietetyka
 ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kierunku ogrodnictwo, posiadany tytuł : magister
 ukończone Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
 ukończone VII Liceum Ogólnokształcące w Kielcach, profil ogólny

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
 Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Plan rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu, adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Początek stażu zbiór dokumentacji (biblioteczka) (teczka awansu)

Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu. W ciągu stażu
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku. Zgodnie z Rozp. MENiS Wniosek, plan rozwoju, sprawozdania
Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe). W ciągu stażu biblioteczka
2. Współpraca z opiekunem stażu.
Ustalenie zasad współpracy.
Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju.
Konsultacje. 09.2018r. Kontrakt
Harmonogram współpracy
Przejrzyste zasady współpracy
Opracowanie projektu sprawozdania. koniec stażu
Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna.
Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji. Raz w semestrze Scenariusze, omówienia, arkusz obserwacyjny, wnioski

3. Organizacja warsztatu pracy Kompletowanie konspektów, scenariuszy zajęć.
Opracowywanie własnych scenariuszy zajęć wychowawczych, ankiet ułatwiających pracę itp.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów potrzebnych w pracy. W ciągu stażu Segregator „Materiały pracy własnej”
4. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:
-doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanych przedmiotów,
- podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze.
Kursy tematyczne, kursy kwalifikacyjne, uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (organizowanego przez ośrodki doskonalenia nauczycieli) i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. W ciągu stażu Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia,

Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, zawodowej, pedagogicznej i psychologicznej.
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli orz korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i biblioteki pedagogicznej.
Śledzenie na bieżąco publikacji serwisów edukacyjnych. W ciągu stażu Scenariusze zajęć wykorzystujące nowo nabyte wiedzę i umiejętności, biblioteczka
Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i nauczycielami.
W ciągu stażu biblioteczka
5. Aktywne uczestnictwo w Zespole Przedmiotów Zawodowych Aktywny udział w pracy Zespołu Przedmiotów Zawodowych. W ciągu stażu podpisy pod dokumentami sprawozdania z podjętych działań, zaświadczenia
6.Publikowanie własnych prac
Przygotowanie i opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy lekcji.
Publikacja artykułów z tematyki zawodowej w czasopiśmie Kompres.
Umieszczanie na stronie internetowej szkoły własnych publikacji dotyczących pracy z młodzieżą. W ciągu stażu Publikacje
Płyta CD
7. Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań Skompletowanie i ocena wszelkich dokumentów zaświadczających dotychczasową pracę oraz świadectw i dyplomów.
Analiza własnej pracy.
Określenie swoich mocnych i słabych stron, uświadomienie sobie własnych niedoskonałości w pracy z młodzieżą, wymagających poprawy.
Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Uwzględnianie sugestii wynikających z ewaluacji, dyrekcji szkoły, innych nauczycieli, rodziców i uczniów oraz opiekuna stażu. 1 raz w roku szkolnym Dokumentacja
Sprawozdania
8. Doskonalenie własnego warsztatu pracy Tworzenie i gromadzenie środków i pomocy dydaktycznych, testów sprawdzających.
Udoskonalanie opracowanych pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, na podstawie obserwacji i osiąganych wyników.
Studiowanie literatury fachowej, metodycznej, dydaktycznej.
Przeglądanie stron internetowych, wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalach edukacyjnych.
Współpraca z Ogrodem Botanicznym w Lublinie.
Współpraca z Wydziałem Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.
Udział w szkoleniach, konferencjach. W ciągu stażu Zaświadczenia
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Zapisywanie w kalendarzu-notatniku wszelkich świadomych działań na rzecz rozwoju nauczyciela.
Fotografowanie wszystkich ważnych wydarzeń.
Egzekwowanie od współuczestników procesu edukacyjno-wychowawczego, władz szkolnych itp. pisemnych potwierdzeń, gromadzenie dokumentów, zaświadczeń itp.
Ocena realizacji planu rozwoju zawodowego sporządzona przez dyrektora szkoły i potwierdzenie realizacji wybranych zadań z planu pracy.
W ciągu stażu Kalendarz-notatnik, zdjęcia, potwierdzenia, zaświadczenia, gromadzenie dokumentacji

§7, ust.2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych. Udzielanie pomocy uczniom.
Poznawanie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wychowanków szkoły i internatu (ankiety, wywiady, kwestionariusze).
Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem.
Kontakty z rodzicami:wywiadówki i konsultacje indywidualne.
Konsultacje z innymi nauczycielami.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Indywidualne rozmowy z uczniem.
Analiza dokumentów np. dzienników szkolnych.
Analizowanie i diagnozowanie ewentualnych trudności w nauce wychowanków internatu. W ciągu stażu Potwierdzenie pedagoga szkolnego, adnotacje w dziennikach lekcyjnych
Rozmowy z rodzicami
Kalendarz-notatnik
Pogłębianie wiedzy z zakresu problemów społecznych i cywilizacyjnych – szkolenie nt. stresu.
Działania zapobiegające rozwijaniu się patologii społecznych. W ciągu stażu Notatki ze spotkania
2. Realizowanie zadań wynikających z planu wychowawczego i profilaktycznego ZSZ
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela wychowawcy.
Współpraca z nauczycielami i specjalistami (pedagog, psycholog, inni wychowawcy internatu, pielęgniarka) w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
Udział w zespołach edukacyjno-wychowawczych. W ciągu stażu Notatki, potwierdzenie udziału

3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z wychowankami.
Rozwiązywanie problemów wychowanków na bieżąco, współpraca z rodzicami i stały kontakt.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Nawiązywanie emocjonalnej więzi z każdym wychowankiem. Na bieżąco Potwierdzenie pedagoga szkolnego, Adnotacje w dziennikach lekcyjnych Rozmowy z rodzicami
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród wychowanków.
4. Budzenie w uczniach postawy pro zawodowej
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych.
Przygotowanie do egzaminu zawodowego Współorganizowanie egzaminów próbnych. W ciągu stażu Analiza wyników etapu próbnego egzaminów zawodowych
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
Udział w organizacji Dni Otwartych ZSTR Marzec 2019r. Sprawozdania
Prezentacja szkoły wśród gimnazjalistów.
Udział i przygotowanie prezentacji szkoły/ kierunku na dniach otwartych.
Przygotowanie stoiska na dni otwarte.
Opracowanie atrakcji związanych z kierunkiem kształcenia, zachęcenie gimnazjalistów do współpracy z naszą szkołą.
Pisanie krótkich artykułów informacyjnych do lokalnej gazety oraz na stronę internetową szkoły.
6. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych uwzględnieniem potrzeby uczniów.
Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach. W ciągu stażu
Sprawozdania
Potwierdzenia udziału, podziękowania, dyplomy, zapisy w dziennikach. Prezentacje multimedialne
Organizacja konkursów szkolnych mających na celu rozbudzenie w uczniach swoich pasji
Organizacja wycieczek szkolnych związanych z ogrodami.

Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według zgłaszanego zapotrzebowania m.in. spotkanie z pracownikiem kwiaciarni.

Zorganizowanie etapu szkolnego OWIUR bloku architektura krajobrazu. Sprawdzenie testów i zadań praktycznych, sporządzenie protokołu.
Październik 2018r. Sprawozdanie
Organizacja imprez klasowych
Imprezy klasowe organizowane corocznie w ramach integracji i godziny wychowawczej:
- wycieczka integracyjna
- dzień chłopaka
- mikołajki klasowe
- spotkanie opłatkowe
- walentynki
- dzień kobiet
W ciągu stażu Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna
Współorganizowanie czasu wolnego uczniów podczas wyjazdów na konkursy i projekty W ciągu stażu Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna
7. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw młodzieży
Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych
Wycieczki do miejsc historii, muzeum, kina, wycieczki edukacyjne po najbliższej okolicy
W ciągu stażu dokumentacje wycieczek

§ 7, ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Doskonalenie umiejętności
posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela Udział w szkoleniach, wykładach związanych z
wykorzystywaniem komputera, tabletów i in. w pracy nauczyciela.
W ciągu stażu zaświadczenia

2.Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce szkolnej.
Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera, tableta, smartofona i związanych z tym aplikacji. W ciągu stażu testy, karty pracy ucznia, dokumentacja szkolna, Scenariusze lekcji, materiały pomocnicze, prezentacje multimedialne dokumentacja

Opracowanie różnorodnych materiałów dydaktycznych przy wykorzystaniu komputera.
Opracowanie materiałów do gazetek ściennych.
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy. październik 2018

Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
Przygotowanie materiałów dydaktycznych na komputerze. Opracowanie dokumentacji szkolnej.
Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
Gromadzenie dokumentów do realizacji planu rozwoju zawodowego.
Prowadzenie dokumentacji.
Umieszczanie na szkolnej stronie internetowej zdjęć i innych materiałów z różnych przedsięwzięć.
Wykorzystanie aplikacji na androida w prowadzeniu zajęć. W ciągu stażu
Wykorzystanie Internetu jako narzędzia wspomagania projektowania na zajęciach praktycznych (GardenPuzzle).
3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych.
Korzystanie z poczty elektronicznej w kontaktach z opiekunem stażu, innymi nauczycielami i uczniami. W ciągu stażu Spis portali, teksty Zbiór linków

§ 7, ust.2, pkt 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
Studiowanie literatury z tego zakresu. W ciągu stażu Potwierdzenia udział Biblioteczka
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub
dydaktycznych:
- interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
- wdrażanie do zasad tolerancji i akceptacji drugiego człowieka, prowadzenie rozmów dyscyplinująco – wychowawczych,
- przestrzeganie zasad kultury osobistej, kultury języka oraz zachowania się.
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
Dostarczanie młodzieży pozytywnych wzorców.
Organizowanie pomocy w nauce z przedmiotów sprawiających trudności poszczególnym wychowankom internatu.
Przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej uczniów.
Sprawowanie nad uczniami szkoły i wychowankami internatu opieki podczas wycieczek, wyjść, imprez pozaszkolnych.
Współorganizowanie konkursów i imprez w szkole i internacie. W ciągu stażu Potwierdzenia, dokumentacja podjętych działań

Rozpoznanie problemu edukacyjnego, notatki

3. Organizowanie pomocy potrzebującym uczniom
Współpraca z różnymi instytucjami realizującymi pomoc społeczną.
Wspieranie uczniów w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej.
Pisanie opinii o uczniu do gminy o dofinansowanie dojazdów i książek.
W ciągu stażu Potwierdzenia, dokumentacja podjętych działań

4. Stosowanie wiedzy z dydaktyki oraz ogólnych zagadnień oświatowych
Udział w pracach komisji zajmujących się przeprowadzaniem egzaminów, rekrutacją.
Praca na rzecz zespołu przedmiotowego architektury krajobrazu.
W ciągu stażu Potwierdzenia, dokumentacja podjętych działań

§7, ust.2, pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: - Karta Nauczyciela - Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej - Strony internetowe.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie projektu sprawozdania. W ciągu stażu
Zaświadczenia, sprawozdania, gromadzenie materiałów i dowodów planu rozwoju zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzeń MEN.
Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich,
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP,
- organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych.
Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej.
Wykorzystanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Praca w komisjach i grupach zadaniowych adekwatnych do potrzeb szkoły. W ciągu stażu Wypisy z obowiązujących aktów prawnych , biblioteczka
3.Analiza dokumentacji szkolnej Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
- statutu szkoły wraz z WSO
- programu naprawczego
- programu wychowawczego szkoły
- szkolnego programu profilaktycznego i innych W ciągu stażu Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
Znajomość przepisów Dokumentacja szkolna

podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji:

data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.