X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44497
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Sławomir Gojka
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku
Adres szkoły: 84-100 Puck, ul. Przebendowskiego 27
Posiadany stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot: Wychowanie fizyczne
Staż pracy: 16 lat
Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy
(podstawa prawna: art. 7 ust. 2 ustawy o zmianie Karty Nauczyciela z 18 lutego 2000 r. z późniejszymi zmianami.)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Terminarz:
1. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
2. Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego września 2017 r.
3. Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.
4. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ..........................
5. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: .................................
6. Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ..................................
7. Termin nadania stopnia nauczyciela ..................................

GŁÓWNE CELE DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU:

I. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez udział konferencjach i kursach doskonalących służących własnemu rozwojowi zgodnie z potrzebami młodzieży i szkoły oraz dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi.
II. Podejmowanie działań mających na celu propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Pucku.
III. Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki, poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe;
IV. Rozwijanie współpracy z innymi osobami i podmiotami na rzecz efektywnej pracy szkoły.
V. Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

ZADANIA OGÓLNE DO REALIZACJI ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH
1.Wstępna ocena własnych umiejętności i wytyczenie celu rozwoju. Wnioski do dalszej pracy.

Ocena własnych umiejętności:
• Autorefleksja i wytyczenie celu rozwoju.
• Opinie przełożonych.
• Opinie innych nauczycieli. IX 2017r.

2.Zapoznanie się z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz z obowiązującą procedurą
• Analiza i gromadzenie przepisów prawa oświatowego.
• Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa oświatowego,
• Korzystanie z wiedzy koleżanek i kolegów dyplomowanych dotyczącej awansu zawodowego poprzez udział w radach pedagogicznych i spotkaniach koleżeńskich VIII 2017r.

3.Utworzenie planu rozwoju zawodowego i założenie dokumentacji własnego dorobku zawodowego. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły:
• Statutu Szkoły,
• Regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
• Podstawy programowej
• Misji szkoły.
• Gromadzenie dokumentów potwierdzających
realizację zadań zawartych w planie

4.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Autorefleksja.
• Autoanaliza. V 2017r.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust. 2 pkt. 1)

1. Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły
• Analiza dokumentacji szkolnej (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, plan wychowawczy);
• Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentacji szkolnej;
• Pełnienie roli przewodniczącego zespołu nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej (plan zajęć na szkolnej sali gimnastycznej, plan pracy zespołu, sprawozdania semestralne i końcowo- roczne, zamieszczanie relacji sportowych na stronie internetowej szkoły);
• Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w czasie sprawdzianu klas VI;
• Pełnienie roli opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
• Pełnienie roli wychowawcy klasy
• Członek zespołu kierowniczego szkoły
• Koordynator do spraw naboru klas sportowych
• Pełnienie roli opiekuna studenta-praktykanta

2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VIII
• prowadzenie 2 w tygodniu x po 1 godzina zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami piłki siatkowej w ramach programu Szkolnego Klubu Sportowego;
• Prowadzenie 1 x w tygodniu x 2 godziny zajęć sportowych z piłki siatkowej w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych
• Prowadzenie Szkolnego Koła Żeglarskiego
• organizowanie szkolnych zawodów sportowych w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, unihokeja oraz w lekkiej atletycę

3. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje);
• Ukończenie kurs na stopień „ Trener Polskiego Związku Piłki Siatkowej;
• Samodzielne studiowanie fachowej literatury;

4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym • Udział wychowanków w zawodach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim;
• Organizacja Kaszubskiej Ligi w Mini-siatkówce Dziewcząt

• Umieszczanie informacji o osiągnięciach ucznia w Internecie

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2
1.Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej
i informacyjnej.
Praca z komputerem:
• korzystanie z Internetu w szkole i w domu;
• wykorzystywanie komputera w domu do celów edukacyjnych;
• wykorzystywanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu w czasie lekcji;
• wykorzystanie komputera w pracach dotyczących poprawy efektywności pracy szkoły;
• przygotowanie pomocy dydaktycznych;
• pisanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów oraz tworzenie narzędzi badawczych, np. w postaci ankiet- przy pomocy komputera;
• opracowanie i napisanie scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych, sprawozdań;
• prowadzenie dokumentacji stażu;
• przygotowanie i napisanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu

Wykorzystanie Internetu:
• Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli;
• Korzystanie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej (śledzenie zmian w przepisach oświatowych)
• Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z innymi nauczycielami.
• Publikowanie opracowanych materiałów na stronach internetowych.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§ 8 ust. 2 pkt 3)

1.Udzielanie wsparcia młodym nauczycielom, pomoc w prowadzeniu dokumentów Wspieranie warsztatu pracy nauczycieli młodych oraz nauczycieli realizujących awans zawodowy:
• pomoc w opracowaniu scenariuszy zajęć;
• obserwowanie przeprowadzanych zajęć;
• wykorzystanie narzędzi badawczych do obserwacji zajęć;
• omówienie, wskazanie mocnych i słabych stron obserwowanych zajęć;
• udzielanie porad w przygotowywaniu i dokumentowaniu materiałów dydaktycznych;
• pełnienie roli opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego;
• Opracowanie i zamieszczenie materiałów edukacyjnych w Internecie
• prowadzenie zajęć otwartych mających na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli kontraktowych.

2. Współudział w pracach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej
Koordynowanie pracami w zespole nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej
• opracowanie planu pracy dla zespołu nauczycieli wf i gimnastyki korekcyjnej;
• opracowanie szkolnego kalendarza imprez sportowych przy udziale zespołu nauczycieli wf i gimnastyki korekcyjnej;
• systematyczna wymiana informacji w ramach samodzielnego czytania literatury;
• opracowanie regulaminu szatni przy Sali wychowania fizycznego
• koordynowanie naboru do klas sportowych (opracowanie harmonogramu i regulaminu naboru, opracowanie testów sprawnościowych, opracowanie ulotek, plakatów promujących, prowadzenie strony na facebook’u „klasa sportowa w SP Puck”)

3. Prowadzenie otwartych zajęć Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela :
• przygotowanie scenariuszy lekcji
• prowadzenie lekcji pokazowych
• omówienie przeprowadzonych zajęć (wymiana poglądów)
• inspirowanie nauczycieli do doskonalenia własnego warsztatu pracy Okres stażu
4.Opracowanie publikacji i ich popularyzacja. • publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych;
• opracowanie autorskiego programu wychowania fizycznego i omówienie go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Okres stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub w postępowaniem w sprawach nieletnich
§ 8 ust. 2 pkt 4a)

1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu
Praca nad autorskim programem wychowania fizycznego w klasach 4-8:
• czytanie literatury fachowej,
• uwzględnienie wskazówek i zaleceń otrzymanych od nauczycieli dyplomowanych,
• opracowanie, zaprezentowanie i wdrożenie programu do użytku wewnątrzszkolnego,
• ewaluacja.

Praca nad Programem Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły

• czytanie literatury fachowej,
• uwzględnienie wskazówek i zaleceń otrzymanych od nauczycieli oraz dyrekcji szkoły,
• opracowanie, zaprezentowanie i wdrożenie programu do użytku wewnątrzszkolnego,
• ewaluacja.

Praca nad programem nauczania „Edukacji żeglarskiej” w szkole podstawowej.
• czytanie literatury fachowej,
• uwzględnienie wskazówek i zaleceń otrzymanych od nauczycieli oraz dyrekcji szkoły,
• opracowanie, zaprezentowanie i wdrożenie programu do użytku wewnątrzszkolnego,
• ewaluacja.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)

1. Udział w realizacji programu profilaktyki prozdrowotnej.

• Omawianie i promowanie podczas lekcji celów i zadań profilaktyki;
• Podejmowanie działań sprzyjających kształtowaniu właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i rekreacyjnych wśród uczniów.

2.Przygotowanie imprez szkolnych, konkursów wewnątrzszkolnych oraz innych klasowych dla uczniów klas I-III i IV-VIII
Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
• współorganizowanie apeli i uroczystości szkolnych;
• współorganizowanie dyskotek i zabaw;
• przeprowadzenie konkurencji sportowych w czasie festynu szkolnego.

Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych i udział w konkursach o randze powiatowej i wojewódzkiej
• organizowanie szkolnych zawodów sportowych w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz w lekkiej atletycę (regulamin mistrzostw, system rozgrywek, punktacja);
• udział wychowanków w sportowych zawodach powiatowych i wojewódzkich.

Organizowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym
• Organizacja Mistrzostw Nauczycieli Ziemi Puckiej w Kręglach Klasycznych;
• Organizacja Kaszubskiej Ligi w Mini-siatkówce Dziewcząt.
• Organizacja Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt i Chłopców według harmonogramu imprez szkolnych oraz związkowych

4.Organizacja wycieczek szkolnych.
• Organizacja wycieczek do muzeów, kin i innych ośrodków kultury, miejsc pamięci narodowej oraz rowerowej czy pieszej;
• Podsumowanie wycieczek.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8ust.pkt4e)
1.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Współpraca przy organizacji zawodów sportowych:
• Kaszubska Liga w mini siatkówce;
• Mistrzostwa Nauczycieli Ziemi Puckiej w Kręglach.
• Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej

2.Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Sportu Młodzieżowego w Pucku. • Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów z piłki siatkowej.
• Udział w zawodach sportowych organizowanych przez POSM w Pucku.
3.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. • Stosowanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach uczniów, korzystanie ze wskazówek specjalistów do pracy z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i dysfunkcjami.

4.Współpraca ze UKS Zatoka 95 Puck Współpraca z istniejącym przy szkole Uczniowskim Klubem Sportowym „Zatoka 95 Puck”
• organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych dla uczniów;
• współpraca przy naborze do grup szkoleniowych do klubu;
• Organizowanie obozów sportowych w wakacje letnie;
• Prowadzenie strony internetowej www.zatoka95puck.pl;
• Pisanie oraz rozliczenie wniosków grantowych do jednostek samorządu oraz Ministerstwa Sportu I turystyki (program „Klub”);
• Pełnienie społecznej funkcji wiceprezesa zarządu do spraw piłki siatkowej;

5.Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Pucku. • Współpraca przy przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerową dla uczniów klas IV.

6.Współpraca z pielęgniarką szkolną.
• Spotkania z pielęgniarką dotyczące poszerzania wiedzy uczniów z zakresu profilaktyki chorób, higieny, właściwego odżywiania i wypoczynku;
• Pozyskanie wiedzy na temat uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej.

7. Współpraca z samorządem szkolnym
• Pomoc w organizowaniu zabaw, uroczystości szkolnych.
• Udział w akcjach samorządu uczniowskiego Okres stażu
8. Współpraca z Akademią Siatkówki Daniela Plińskiego • Utworzenie stowarzyszenia zwykłego pod nazwą „Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego”
• pozyskanie finansowania za działania stowarzyszenia;
• organizowanie zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych;
• organizowanie lekcji otwartych dla dzieci ze szkół podstawowych w Luzinie, Helu, Władysławowie, Starzynie, Łebie, Gniewinie;
• aktywny udział w pracach zarządu stowarzyszenia

9. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu „Zrozumieć Świat” Pomoc w organizacji turnieju piłki siatkowej w ramach obchodów „Puckich Dni Autyzmu”
10. Współpraca z Pomorskim Związkiem Piłki Siatkowej • pełnienie funkcji 1 trenera kadry wojewódzkiej w siatkówce plażowej;
• współorganizacja mistrzostw pomorza w siatkówce plażowej;
• współorganizacja półfinałów Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej;
• aktywny udział w Wydziale Siatkówki Plażowej przy Pomorskim Wojewódzkim Związku Piłki Siatkowej; Okres stażu
11. Współpraca z Siatkarskimi Ośrodkami Szkolnymi • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych;
• pozyskanie sprzętu sportowego dla uczestników/uczniów Szkoły Podstawowej w Pucku;
• udział w szkoleniach organizowanych w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych; 2018-2019
12. Współpraca z pedagogiem i psychologiem. • Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
§ 8 ust. pkt 4 f)

1. Organizowanie zebrań i warsztatów z rodzicami mających na celu podnoszenie skuteczności wychowawczej i pedagogicznej rodziców.
• Przygotowanie i prowadzenie zebrań i warsztatów dla rodziców poruszających kwestie dotyczące najczęściej występujących problemów wychowawczych, trudności szkolnych, profilaktyki zdrowotnej itp.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typui rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
§ 8 .2. ust. pkt 5)

Wnikliwa obserwacja, analiza,
Próby rozwiązania występujących problemów.
Rozpoznanie i rozwiązanie dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego

• Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i wdrożenie środków
- zaradczych,
- wyciągnięcie wniosków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.