X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44474
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Krzysztof Pietras
nauczyciel mianowany
wychowanie fizyczne

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

na stopień nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2017
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020

Realizowany w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica
w Ciechanowie

§ 8 ust 2, pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie swojej pracy i podniesienia jakości pracy szkoły.

Zadanie 1.
Poznanie procedur awansu zawodowego
pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Formy realizacji:
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Termin:
wrzesień 2017 r
maj 2020 r

Dowody realizacji:
Plan rozwoju zawodowego

Zadanie 2.
Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z doskonaleniem pracy szkoły.

Formy realizacji:
Wdrożenie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego.
Zapoznanie z kryteriami oceniania uczniów i
stosowanie ich na lekcji.
Praca w zespole nauczycieli wychowania fizycznego.
Współpraca z pielęgniarką oraz pedagogiem szkolnym.
Praca w zespołach egzaminacyjnych.
Pełnienie funkcji opiekuna Pocztu Sztandarowego

Termin:
Według potrzeb.

Dowody realizacji:
Kryteria systemu oceniania.
Potwierdzenie dyrektora.

Zadanie 3.
Doskonalenie warsztatu pracy.

Formy realizacji:
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Samodzielne studiowanie fachowej literatury i stron internetowych.
Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
Autoewaluacja własnej pracy.

Termin:
Okres stażu

Dowody realizacji:
Potwierdzenie dyrektora.

Zadanie 4.
Podejmowanie dodatkowych zadań

Formy realizacji:
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Termin:
Okres stażu.

Dowody realizacji:
Plany zajęć, zdjęcia.
Potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadanie 1.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

Formy realizacji:
Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia i opracowania informacji oraz organizowania pracy uczniów.
Opracowanie tabel i wyników przeprowadzanych testów sprawności fizycznej i poziomu wiadomości.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Wykorzystywanie stron internetowych do planu pracy

Termin:
Okres stażu.

Dowody realizacji:
Sprawozdania, dokumentacja planu rozwoju.
Potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadanie 1.
Dzielenie się swoją wiedzą i
doświadczeniem.

Formy realizacji:
Prowadzenie zajęć otwartych w celu wymiany doświadczeń.
Udział w zebraniach zespołu przedmiotowego.
Prezentowanie nauczycielom materiałów
metodycznych uzyskanych podczas szkoleń i
samokształcenia.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

Termin:
Okres stażu.

Dowody realizacji:
Scenariusze lekcji, zaświadczenia,
potwierdzenia nauczycieli.

Zadanie 2.
Udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu nauczycieli

Formy realizacji:
Przygotowanie materiałów dla Rady Pedagogicznej.
Udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez lidera ODN

Termin:
Okres stażu.

Dowody realizacji:
Zaświadczenia, potwierdzenia
uczestnictwa.

§ 8 ust 2, pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych; lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadanie 1.
Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

Formy realizacji:
Opracowanie programu nauczania i prowadzenie lekcji pływania.

Termin:
Okres stażu.

Dowody realizacji:
Konspekty.

Zadanie 2.
Przygotowanie i wdrożenie programu z zakresu zadań edukacyjno-sportowych.

Formy realizacji:
Opracowanie i wdrażanie własnych programów zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych.

Termin:
Co roku według kalendarza.

Dowody realizacji:
Program.

§ 8 ust 2, pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadanie 1.
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.

Formy realizacji:
Diagnozowanie środowiska uczniów.
Rozmowy z rodzicami
Współpraca z pedagogiem szkolnym i zespołem wychowawców.

Termin:
Na bieżąco.

Zadanie 2.
Organizacja uroczystości, szkolnych i turniejów sportowych.

Formy realizacji:
Współorganizacja Szkolnego Dnia Sportu.
Organizowanie zawodów międzyklasowych.
Udział w rajdach rowerowych.
Organizowanie turniejów wewnątrzszkolnych z poszczególnych dyscyplin sportowych.
Przygotowanie apeli okolicznościowych.

Termin:
Okres stażu.
Według harmonogramu.

Dowody realizacji:
Programy.
Potwierdzenie dyrektora.
Dyplomy.

Zadanie 3.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Formy realizacji:
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii.

Termin:
Okres stażu.

Dowody realizacji:
Programy.

§ 8 ust 2, pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadanie 1.
Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.

Formy realizacji:
Uczestniczenie wraz z młodzieżą w różnych
formach życia kulturalnego (kino, muzeum, zawody sportowe).
Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym.
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Współpraca z PCK.

Termin:
Okres stażu.

Dowody realizacji:
Potwierdzenie dyrektora.
Programy.
Dyplomy.
Scenariusze.

Zadanie 2.
Organizacja pomocy
społecznej.

Formy realizacji:
Prowadzenie akcji charytatywnych.

Termin:
Okres stażu.

Dowody realizacji:
Potwierdzenia.

§ 8 ust 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie 1.
Podejmowanie działań zmierzających do realizacji zaplanowanych celów.

Formy realizacji:
Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
Rozpoznanie potrzeb i zainteresowań dzieci, dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów.
Wprowadzenie działań rozładowujących napięcie emocjonalne na zajęciach sportowych.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Termin:
Okres stażu.

Dowody realizacji:
Opracowany opis i analiza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.