X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44509
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Magdalena Bogdanowska
Chorzów

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela
dyplomowanego.

Data rozpoczęcia stażu 01.09.2017r.
Wymiar stażu 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu 31.05.2020r.

Chorzów 2017 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1
Poznanie procedury związanej
z własnym awansem zawodowym.
Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Analiza dokumentacji przedszkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2017 r.
2
Systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych
w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.
Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, warsztatach, szkoleniowych radach pedagogicznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola.
Praca w zespole ds. ewaluacji.
Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii.

cały okres stażu
3
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola

Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.

cały okres stażu
4.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym:

Opracowanie Programów Terapii Domowej
indywidualne konsultacje z rodzicami
wywiady diagnostyczne,
omówienie wyników obserwacji, diagnoz, Ocen Funkcjonowania Dziecka
wspieranie opiekunów dzieci pełniących rolę rodziny zastępczej
organizowanie warsztatów dla rodziców
Zachęcanie rodziców do udziału w konkursach, akcjach i kiermaszach.
Udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
Angażowanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola i grupy.

cały okres stażu
5
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy. Promocja placówki poprzez przygotowanie i udział dzieci w konkursach i przeglądach.

Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, metody badawcze, teatralne jak Kamishibai, itp.
Zaangażowanie się w projektowanie i
urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. - Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.
cały okres stażu
6

Wzbogacanie, rozwijanie oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych i wprowadzanie własnych rozwiązań metodycznych.
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali

cały okres stażu

7
Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Gminy, poczta, szkołą itp.
Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MOPSem w Chorzowie
Współpraca z logopedą, psychologiem, rehabilitantem,
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Chorzowie
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera:
tworzenie dokumentacji przedszkolnej,
narzędzi pracy – arkuszy obserwacji, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów,
Programów autorskich, projektów edukacyjnych,
Okresowa ocena poziomu funkcjonowania dziecka uwzględniająca ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Prezentacji multimedialnych zarówno do rad szkoleniowych, jak stosownie do potrzeb placówki
obserwacja i diagnoza dzieci przy za pomocą, kart obserwacji, testów diagnostycznych,
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
cały okres stażu
2.
Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych.

Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych.
Komunikowanie się z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.
Wymiana informacji z Dyrekcją P- 18 drogą mailową (skrzynka służbowa) dotyczącą organizacji pracy przedszkola.
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia lub innych zajęć.

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1
Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

I semestr roku szkolnego 2017/2018
2
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego
organizowanie szkoleń (warsztatów) dla członków rady pedagogicznej na zespołach samokształceniowych

cały okres stażu
3
Praca w zespołach ewaluacyjnych
Aktywny udział w pracach zespołów: wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej.

cały okres stażu
4
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
Udostępnianie gromadzonych materiałów dydaktycznych: scenariuszy zajęć, imprez oraz uroczystości przedszkolnych, kart pracy, pomocy dydaktycznych
Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.

cały okres stażu
5
Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, refleksjami
publikowanie artykułów z zakresu terapii pedagogicznej w gazetce przedszkolnej, na edukacyjnych stronach internetowych.
Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach

cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1
Opracowanie i wdrożenie autorskich programów i projektów edukacyjnych.
Realizacja Planu Pracy Indywidualnej dla dzieci z deficytami edukacyjnymi,
Opracowanie i wdrożenie własnych projektów edukacyjnych z zakresu zajęć badawczych „Mali artyści – kolorowy świat ekspresji twórczej dzieci.”
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z zakresu nauczania j. angielskiego,
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego związanego z aktualnym rocznym planem pracy przedszkola
Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów.

Wrzesień 2017
oraz
cały okres stażu

2
Sporządzenie arkusza informacyjnego dla rodziców dzieci z problemami edukacyjnymi, samoobsługowymi oraz społecznymi

Opracowanie artykułu informacyjnego do gazetki dla rodziców ze wskazówkami w zakresie pracy z dzieckiem z problemami,
Opracowanie informacji dla rodziców dotyczącej ewentualnych braków u dzieci w danym obszarze oraz możliwości pracy nad ich wyeliminowaniem na podstawie obserwacji
wg potrzeb
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1
Przygotowywanie dzieci do występów z okazji różnych
uroczystości obchodzonych w przedszkolu.
Opracowanie scenariuszy.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
Przygotowywanie dekoracji
Dokumentowanie za pomocą zdjęć poszczególnych występów
cały okres stażu
2
Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola
Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych
Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi.
cały okres stażu
3
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
Obserwacja dzieci na tle grupy.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
cały okres stażu
4
Współorganizowanie i organizowanie konkursów przedszkolnych
Regulaminy wewnątrz przedszkolnych konkursów,

cały okres stażu
5
Przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach.
Udział wychowanków w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych, tematycznych na terenie placówki oraz poza nią
cały okres stażu
6
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
góra grosza,
nakrętka,
zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,
zbiórka makulatury,
zbiórka zużytych baterii,
sprzątanie świata,
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

W porozumieniu z nauczycielami kierowanie dzieci na pogłębione diagnozy do poradni
Pisanie Ocen Funkcjonowania dziecka
Wzajemna wymiana doświadczeń ze specjalistami
Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.
cały okres stażu
2
Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogami specjalnymi, logopedami, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej
omawianie problemów dzieci,
wymiana informacji o postępach dziecka
współpraca przy konstruowaniu zespołów na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
korelacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych
cały okres stażu
3
Uczestniczenie w pracach na rzecz przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych
funkcji.
Realizacja działań wynikających z Rocznego Planu Przedszkola.

współorganizacja Festynu Rodzinnego,
współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Chorzowie
współpraca z Biblioteką Miejską w Chorzowie
współpraca ze Szkołą Podstawową i Muzyczną w Chorzowie - wycieczki do szkoły, spotkania z nauczycielami, uczniami, oglądanie występów uczniów,
współpraca z innymi przedszkolami
współpraca ze Strażą Miejską i Policją,
cały okres stażu
4
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

Prawidłowe prowadzenie:
dzienników zajęć pedagoga , oraz dzienników zajęć specjalistycznych
kart obserwacji dzieci
wywiadów
diagnoz
arkuszy diagnozy gotowości szkolnej
dokumentacji obejmującej udzielenie Pomocy Psychologiczo-Pedagogicznej oraz dokumentacji związanej z odbywanym stażem
cały okres stażu

Współpraca z organizacjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.
współpraca Fundacjami Pożytku Publicznego
współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych

Praca z dziećmi dotkniętymi nadpobudliwością psychoruchową,
Identyfikacja problemu, objawy, prognoza, formy pracy z dzieckiem w celu rozwiązywania problemu, wdrażanie oddziaływań.
Analiza przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
Identyfikacja problemu, objawy, prognoza, formy pracy z dzieckiem w celu rozwiązywania problemu, wdrażanie oddziaływań
cały okres stażu
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego:

Chorzów, dnia........................... ........................................
Podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.