X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44462
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy: Daria Pluskota
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2020
Opiekun stażu: Karol Spychalski
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego
im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce
Dyrektor Szkoły: Jacek Malinowski

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust.1 pkt.1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Zadania do wykonania oraz formy i sposoby realizacji
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
- Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, godnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole,
podejmowanie dodatkowych zadań - Organizacja konkursów
i imprez szkolnych
- Uczestnictwo i przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych
-Sprawowanie opieki nad uczniami podczas uroczystości, imprez i wyjść pozaszkolnych

§ 7 ust.1 pkt.2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadania do wykonania oraz formy i sposoby realizacji
Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych
-Udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli
-Udział w konferencjach, warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa
-Udział w zewnętrznych formach doskonalenia
zawodowego

§ 7 ust.1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania do wykonania oraz formy i sposoby realizacji
Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- Znajomość dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolne zasady oceniania, program wychowawczo-profilaktyczny)
- Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu
na stopień nauczyciela mianowanego
- Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego: (Karta Nauczyciela; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli),

§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania oraz Formy i sposoby realizacji

Współpraca z opiekunem stażu - Omówienie zasad współpracy
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje

Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji:

- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym

Doskonalenie i rozbudowanie własnego warsztatu pracy - Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
- Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych
- Opracowanie przedmiotowych zasad oceniania z produkcji zwierzęcej Okres stażu Pomoce, testy, sprawdziany

PZO

Organizacja konkursów przedmiotowych - Angażowanie uczniów do udziału w konkursach
- Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dot. produkcji rolniczej (np.OWIUR)

Wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami
- Uczestnictwo w pracach
zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych
- Dyskusje na temat planów pracy, metod i zasad nauczania stosowanych na lekcjach. Okres stażu Potwierdzenia uczestnictwa
Publikowanie własnych prac
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
- Publikacja scenariuszy lekcji

Prowadzenie dokumentacji szkolnej
- Prowadzenie dzienników lekcyjnych

§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania oraz Formy i sposoby realizacji
Zdobywanie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów

- Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
- Współpraca z rodzicami,wychowawcami

Praca z uczniem zdolnym
- Zajęcia indywidualne przygotowujące do konkursów

Zajęcia z uczniem słabszym
- Zajęcia wyrównawcze

• Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć praktycznych z uwzględnieniem potrzeby uczniów.
- Wyjścia do ARiMR
- Wyjazdy do lokalnych hodowców bydła, koni
- Udział w pracach w gospodarstwach z którymi nawiązana została współpraca
- Wycieczki zaznajamiające uczniów z hodowlą owiec, drobiu
- Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego- wycieczka do Łabiszyna
- Obserwacja i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt
- Spotkania ze specjalistami do spraw żywienia zwierząt
- Wyjazdy na targi rolnicze, np. Bednary
- Wyjazdy edukacyjne do Muzeum Rolnictwa

§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

Zadania do wykonania oraz formy i sposoby realizacji
Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi
technologii komputerowej i informacyjnej
- Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera
- Samodzielne pogłębienie znajomościdotychczas stosowanych
programów komputerowych
- Wykorzystanie zasobów Internetu do zdobywania informacji, poszerzania wiedzy i komunikacji,

Wykorzystanie technologii informatycznej
- Prowadzenie dziennika w formie elektronicznej
- Opracowywanie ćwiczeń, scenariuszy lekcji, materiałów
dydaktycznych
- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera
- Korzystanie z Internetu w celu zebrania i aktualizowania przepisów oświatowych, aktów prawnych.

§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania do wykonania oraz formy i sposoby realizacji
Realizowanie zadań pedagogicznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy z uczniami

- Współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami w kwestiach wychowawczych i dydaktycznych

- Wspieranie i motywowanie uczniów do rozwoju

- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych

Samokształcenie w
zakresie psychologii,
pedagogiki i dydaktyki
przedmiotu
- Studiowanie literatury, czasopism fachowych
- Analiza aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego
- Aktywna praca nad samokształceniem

Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej
poprzez aktywny udział we wszystkich formach
doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- Udział w szkoleniach z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki

§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania oraz formy i sposoby realizacji
Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- Analiza dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolny system
oceniania, szkolny program wychowawczy i
profilaktyczny)
- Analiza przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Poznanie przepisów prawa oświatowego, w
tym dotyczących awansu na nauczyciela mianowanego
- Analiza przepisów prawa oświatowego tj. Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN

Posługiwanie się aktami prawa
oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie się do egzaminu kwalifikacyjnego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Posługiwanie się przepisami w pracy nauczyciela
- Udział w pracach organów szkoły
- Udział w organizacji imprez szkolnych
- Udział w pracach komisji egzaminacyjnych
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami nauczyciela.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.