X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44458
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574).
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1650).

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w
wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omówienie tych zajęć z
prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć z wychowankami w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy
zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrz placówki, poza placówką, samokształcenie).
7. Rozszerzenie społecznej aktywności przedszkolnej.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami grup.

I. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt 1)

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
Zaplanowanie swojej ścieżki kariery. Wrzesień 2019 r.

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Wrzesień 2019 r.

3.Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola. Wrzesień 2019 r.

4.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy w Przedszkolu.
Analiza dokumentacji Przedszkola:
- Koncepcja Pracy Przedszkola;
- Statut Przedszkola;
- Program Wychowawczy;
- Regulamin Rady Pedagogicznej;
- Inne. Wrzesień/
październik 2019 r.
5.Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce. Wrzesień 2019 r.
6.Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu oraz regulaminem wycieczek i spacerów. Udział w szkoleniu BHP, praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy. Wrzesień 2019 r.

7.Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć, uzupełnianie arkuszy obserwacji dziecka w przedszkolu, zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,
przygotowywanie scenariuszy zajęć dydaktycznych, opracowanie miesięcznego planu pracy w przedszkolu, opracowanie rocznego planu pracy w przedszkolu. Cały okres stażu

8.Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego. Cały okres stażu

9.Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju. Maj 2020 r.

10.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji ze stażu.Maj 2020 r.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej (§ 6 ust. 2 pkt 2)

1.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.Udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego”.Wrzesień 2019 r.
2.Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy. Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu. Cały okres stażu
3.Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego poprzez uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz przedszkolnym i samokształceniu.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, szkoleniach, warsztatach;
udział w radach pedagogicznych czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów pedagogicznych; konsultacje z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolu. Cały okres stażu
4.Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.Cały okres stażu

5.Dbanie o kącik informacyjny dla rodziców.Informacje na gazetce przedszkolnej, informacje na stronie internetowej przedszkola. Cały okres stażu
6.Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.Przygotowywanie dzieci do konkursów. Cały okres stażu
7.Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Przygotowanie materiałów na zajęcia, wykorzystywanie Internetu jako źródła pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu
8.Zadania związane z planem rocznym przedszkola.
Pomoc przy organizacji uroczystości przedszkolnych:
-pasowanie na Przedszkolaka;
-święty Mikołaj;
-kiermasz ozdób bożonarodzeniowych;
-bal karnawałowy;
-uroczystości z okazji dnia Babci i Dziadka;
-Dzień Rodziny;
-Powitanie wiosny – korowód wiosenny;
-Dni tematyczne (np. ,,Dzień pluszowego misia”, ,,Dzień marchewki” itp.) Cały okres stażu
9.Uczestniczenie w uroczystościach kulturalnych dla dzieci.
Udział w teatrzykach, wyjazdy na wycieczki. Cały okres stażu

III.Umiejętność rozpoznawania potrzeb wychowanków oraz indywidualizowania nauczania (§ 6 ust. 2 pkt 3)

1.Poznanie indywidualnych potrzeb dzieci poprzez prowadzenie obserwacji. Przeprowadzanie obserwacji z wykorzystaniem arkuszy obserwacji. Cały okres stażu
2.Współpraca z rodzicami dzieci poprzez udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych, udzielenie im informacji na temat dziecka. Regularne rozmowy z rodzicami o bieżącej sytuacji dziecka o jego postępach i zachowaniu; organizowanie spotkań z rodzicami, zajęć otwartych, imprez okolicznościowych; angażowanie rodziców w życie grupy, np. organizacja uroczystości grupowych, zaopatrzenie kącika przyrody. Cały okres stażu
3.Dostosowanie tematyki zajęć, zabaw do wieku i poziomu intelektualnego dzieci. Organizowanie zabaw i zajęć uwzględniających zainteresowania dzieci oraz zróżnicowanych pod kątem trudności. Cały okres stażu

IV.Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (§ 6 ust.2 pkt.4)

1.Studiowanie literatury i publikacji z zakresu
pedagogiki i psychologiidotyczących współczesnych zagadnień wychowawczych.
Wykorzystywanie wiedzy z dydaktyki podczas przeprowadzania zajęć. Przygotowanie zajęć odpowiednich do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, przygotowanie zajęć poprawnie pod względem metodycznym. Cały okres stażu
2.Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania . Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej. Cały okres stażu

V.Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego (§ 6 ust.2 pkt.5)

1.Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy). Wykorzystywanie na zajęciach zdobytej w trakcie szkoleń wiedzy oraz nowych umiejętności. Według planu szkoleń Przedszkola w Woli Duckiej oraz według własnego planu, cały okres stażu
2.Ukończenie form doskonalenia pozwalających na
poszerzenie stosowanych metod na zajęciach z aktywności muzycznej
i plastycznej. Wykorzystywanie w pracy ciekawych technik plastycznych oraz ciekawych metod pracy związanych z aktywnością muzyczną. Według planu szkoleń Przedszkola w Woli Duckiej oraz według własnego planu,cały okres stażu

VI. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych (§6 ust.2 pkt.6)

1.Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych. Opracowywanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, kart pracy; przygotowywanie informacji, zaproszeń, ogłoszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań; przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej; śledzenie portali internetowych, uczestnictwo w grupach dyskusyjnych (m.in. Awans zawodowy nauczyciela);
śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego (strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, itp.). Cały okres stażu

VII. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust.2 pkt.7)
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Analiza przebiegu zajęć oraz omówienie wniosków z opiekunem stażu. Cały okres stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (raz w miesiącu). Omówienie zajęć, sporządzenie wniosków i wskazówek do dalszej pracy. Według harmonogramu ustalonego z opiekunem stażu
3. Ocena umiejętności prowadzonych zajęć. Konsultacje z opiekunem stażu. Wyciąganie wniosków. Cały okres stażu

VIII. Znajomość środowiska wychowanków i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym (§ 6 ust. 2 pkt 8)

1.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i współpraca z rodzicami. Rozmowy z rodzicami na temat dziecka w celu poznania sytuacji rodzinnej wychowanka., informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka. Cały okres stażu
2.Współpraca z rodzicami Indywidualne rozmowy mające na celu lepszą współpracę; organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach dla rodziców, Cały okres stażu
3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci. Stała obserwacja dziecka, -rozmowy indywidualne z dzieckiem; czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej. Cały okres stażu
4.Udział w projektach. Projekty:,, Moje zdrowie, moja siła, wielka moc”, ,,Kubusiowi przyjaciele natury”, ,,Zdrowo i sportowo”, ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.