X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44335
Przesłano:

Program rewalidacji indywidualnej - dziecko z niedosłuchem

Program rewalidacji indywidualnej (dziecko z niedosłuchem)
dla uczennicy klasy III rok szkolny 2017/2018
Opracowany na podstawie ORZECZENIA ........................................

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:
• kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
• stymulowanie funkcji słuchowo – językowych,
• optymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i
fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,
• optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, defektów i zniekształceń,
• dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).
Diagnoza:
•globalne możliwości poznawcze poniżej normy wiekowej
•zaburzone myślenie słowno-pojęciowe oraz myślenie arytmetyczne
•kontakt werbalny utrudniony
•brak wiary we własne umiejętności
•trudności z koncentracją uwagi
•deficyty w zakresie pamięci fonologicznej i słuchowej
•znikomy zasób wiadomości ogólnych o otaczającym świecie
•słabszy poziom rozumowania matematycznego

OKRES WSTĘPNY

- Nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji reedukator- dziecko.
- Stworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu.
- Kształtowanie nawyku uważnego słuchania i komunikowania się z innymi.
- Trening skupiania uwagi na pracy i własnych czynnościach.
- Rozładowanie i wyciszanie negatywnych emocji dziecka.
- Zyskanie wiary we własne siły i zwiększenie motywacji do pracy .
- Wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań tłumionych przez niepowodzenia szkolne.

OKRES WŁAŚCIWY
Realizacja poszczególnych ćwiczeń zawartych w celach szczegółowych.

CEL OGÓLNY:
1. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚC JĘZYKOWYCH I KOMUNIKACYJNYCH

CELE
•Kształcenie umiejętności prawidłowej artykulacji głosek.
•Rozwijanie umiejętności odczytywania mowy z ust.
•Wdrażanie do poprawnego użycia znanych już słów w odpowiedniej formie gramatycznej i stylistycznej.
•Doskonalenie umiejętności przekazywania wiadomości.
•Doskonalenie koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci słowno – logicznej.
•Rozwijanie umiejętności kojarzenia sytuacyjnego i zapamiętywania pewnych wiadomości.
•Usprawnianie pamięci i percepcji słuchowej
•Bogacenie słownictwa
RODZAJ ĆWICZEŃ:
•Ćwiczenia oddechowe usprawniające aparat oddechowy i wydłużające fazę wydechową: np. wydmuchiwanie skrawków papieru z chropowatej powierzchni za pomocą rurki.
•Ćwiczenia oddechowe połączone z fonacją, np. wdech krótki, wydech z gwizdkiem.
•Ćwiczenia oddechowe połączone z zatrzymaniem oddechu np. przenoszenie przy pomocy rurki kawałków waty.
•Ćwiczenia głosowe na samogłoskach: a, o, u, e, i, y,
•Ćwiczenia usprawniające ruch języka na głoskach: r, s, z, z, s, z, c itp. na samogłoskach.
•Ćwiczenia wzrokowe polegające na porównaniu własnego układu narządów mowy z demonstrowaniem przez nauczyciela i odtwarzanie go pod kontrolą wzroku.
•Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
•Ćwiczenia usprawniające umiejętność odczytywania mowy z ust.
•Próba opowiadania jednego wydarzenia lub określonej części tekstu.
•Wspólne redagowanie zdań.
•Ćwiczenia słownikowe.
•Kończenie zdań rozpoczętych przez nauczyciela.
•Uściślanie rozumienia znaczenia pojedynczych wyrazów określających nazwy zwierząt, roślin, przedmiotów, części ciała, barwy, stosunków przestrzennych, liczb itp.
•Uściślenie rozumienia zdań , w tym określeń czynności, zachodzących związków logicznych,
•Słuchanie treści opowiadań podawanych ustnie lub w połączeniu z materiałem konkretnym,
•Powtarzanie wyrazów, krótkich zdań, opowiadań po innej osobie
•Nazywanie przedmiotów, cech, czynności, kolorów, części ciała u siebie i osoby naprzeciw itp. – na ilustracjach i w otaczającej rzeczywistości,
•Układanie zdań z podanymi wyrazami,
•Wymienianie jak największej liczby wyrazów - zaczynających się na określoną głoskę, sylabę, nazw zwierząt itp.
•Opowiadanie treści obrazków, ilustracji, historyjek obrazkowych
•Próby samodzielnego, zrozumiałego wypowiadania się – opowiadanie różnych zdarzeń, relacjonowanie własnych przeżyć, oglądanych filmów, bajek, przeczytanych książek itp.
•Założenie słowniczka niezrozumiałych wyrazów.
•Tworzenie zasobu słownictwa na określony temat np. święta, tradycje, wycieczka, urodziny itp.
•Korzystanie ze słowniczków ilustrowanych, encyklopedii.

CEL OGÓLNY:
2. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
CELE SZCZEGÓŁOWE:
•Bogacenie słownictwa czynnego i biernego.
•Wdrażanie do formułowania odpowiedzi na pytania i budowania zdań.
•Rozwijanie zainteresowania treścią książek.
•Rozwijanie myślenia abstrakcyjnego.
•Rozwijanie uwagi, wyobraźni, pamięci słowno - logicznej oraz umiejętności kojarzenia
RODZAJ ĆWICZEŃ:
•Dobieranie treści wyrazów, zdań do treści obrazka.
•Dobieranie treści zdań do historyjki obrazkowej.
•Segregowanie wyrazów wg znaczenia.
•Uzupełnianie luk w podanych zdaniach.
•Układanie rozsypanek wyrazowych i zdaniowych.
•Szukanie odpowiedzi na pytania w opracowywanym tekście.
•Wyszukiwanie w treści określonych informacji.
•Porządkowanie zdań.
•Rozwiązywanie zagadek.
•Wspólne czytanie bogato ilustrowanych tekstów o treści bliskiej dziecku (dom, podwórko, szkoła).
•Wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów w oparciu o doświadczenia, przeżycia dziecka oraz ilustracje.
CEL OGÓLNY:
3. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI POPRAWNEJ PISOWNI
CELE SZCZEGÓŁOWE:
•Wskazanie uczniowi liter – odpowiedników głosek, które myli najczęściej.
•Zwrócenie dziecku uwagi na różnice w artykulacji głosek, które dziecko w pisowni myli najczęściej.
•Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej oraz "motorycznej".
•Doskonalenie samokontroli i rozwijanie czujności ortograficznej.
RODZAJ ĆWICZEŃ:
•Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
•Ćwiczenia artykulacyjne.
•Ćwiczenia manualne: ugniatanie kulek z gazet, bibuły, mocne zaciskanie dłoni, zamalowywanie konturów, lepienie z plasteliny, wydzieranie, wycinanie.
•Układanie i przekształcanie wyrazów z liter ruchomego alfabetu.
•Uzupełnianie brakujących części wyrazów.
•Ułatwienie zdobywania potrzebnej informacji (tablice ortograficzne, mini-słowniczki, loteryjki).
•Pisanie z pamięci – porównywanie z wzorem, samokontrola.
•Pisanie ze słuchu w oparciu o znane dziecku słownictwo – analiza tekstu.
•Uzupełnianie zdań z lukami.
•Wielokrotne powtarzanie i zapisywanie wyrazów – sprawdzanie siebie.

CEL OGÓLNY:
4. PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNOŚCI Z MATEMATYKI
CELE SZCZEGÓŁOWE:
•Kształcenie umiejętności orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie własnego ciała.
•Utrwalenie i zrozumienie pojęć abstrakcyjnych takich jak: suma, różnica, dodać, odjąć, podzielić , pomnożyć, mniej , więcej, tyle samo, dłuższy – krótszy itp.
•Kształcenie umiejętności klasyfikacji elementów wg określonej cechy, obliczania grafów, tabelek funkcyjnych.
•Liczenie w zakresie 1 000 000.
•Utrwalenie dodawania i odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
•Utrwalenie istoty mnożenia w zakresie 100 – jako wielokrotnego dodawania tych samych czynników oraz dzielenia – jako działania odwrotnego.
•Doskonalenie rachunku pamięciowego.
RODZAJ ĆWICZEŃ:
•Ćwiczenia w orientacji w schemacie własnego ciała: prawa, lewa strona.
•Rozróżnianie i określanie położenia przedmiotów względem siebie na różnych płaszczyznach.
•Określanie kierunków.
•Porządkowanie elementów wg określonego warunku.
•Posługiwanie się liczbą porządkową.
•Wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania przez doliczanie i odliczanie.
•Czynnościowe porównywanie liczebności zbiorów.
•Przeliczanie elementów.
•Wykonywanie czterech podstawowych działań.
•Kolejność wykonywania działań.
•Wykorzystywanie sytuacji życiowych do układania i rozwiązywania zadań.
•Przedstawianie treści zadań na rysunku, grafy, drzewka.

Uwagi: na jednych zajęciach 60 minutowych wybieramy ćwiczenia z kilku różnych modułów. Każdy powinien trwać ok. 10 minut.
EWALUACJA PROGRAMU:
Powyższy program obejmuje etap kształcenia w klasie trzeciej. Ewaluacja powinna być przeprowadzona po roku nauki, aby sprawdzić, czy uczennica opanowała umiejętności zawarte w programie. Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnianiem postępów czynionych przez dziecko.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.