X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44330
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Agnieszka Matusik

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2

w ................................
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu:31 maja 2020 r. Opiekun stażu: .......................

Plan rozwoju zawodowego opracowałam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca
2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393). Wszelkie zadania dostosowałam do możliwości i potrzeb placówki, w której jestem zatrudniona oraz uczniów, z którymi będę współpracować w ramach stażu. Przedstawiona przeze mnie tabela prezentuje poszczególne zadania, jakie wyznaczyłam sobie do wykonania do dnia 31 maja 2020r.

§7 ust. 1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

I Analiza zasad funkcjonowania i zadań szkoły.
1. Analiza nowych przepisów oświatowych i współtworzenie dokumentacji szkolnej w związku z utworzeniem szkoły 8-klasowej.
• statutu,
• programu rozwoju,
• planu pracy,
• regulaminów,
• inne dokumenty
2. Poznanie procedury awansu zawodowego.

II Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

1. Aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej
•przygotowanie materiałów tematycznych na posiedzenia szkoleniowe.
•dzielenie się wiedzą, referaty zgodnie z terminami posiedzenia
Rady Pedagogicznej

III Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

1.Realizacja podstawowych funkcji placówki i wynikających z nich zadań poprzez:
•zebrania ogólne,
•współpraca z rodzicami,
•zebrania grupowe,
•konsultacje indywidualne,
•współorganizowanie imprez szkolnych, zajęcia otwarte,
2. Ewaluacja obszaru pracy szkoły.

IV Przygotowani uroczystości szkolnych i klasowych. 1.Przygotowanie uroczystości:
• Dzień Chłopca
• Święto pieczonego ziemniaka
• Dzień głośnego czytania
• Dzień Nauczyciela
• Śniadanie daje moc
• Pasowanie uczniów klas pierwszych
• Dzień Pluszowego Misia
• Andrzejki
• Mikołajki
• Wigilia klasowa
• Jasełka
• Zabawa karnawałowa
• Dzień Babci i Dziadka
• Walentynki
• Dzień Kobiet
• Dzień Mamy i Taty
• Dzień Dziecka
• Piknik Rodzinny
• Dni Otwarte Szkoły
§ 7.2.1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

I Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
1.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
2.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Ustawa o systemie oświaty,
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

II Współpraca z opiekunem stażu.

1. Uzgodnię formy współpracy z opiekunem stażu.
2. Będę obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu lub wyznaczonego przez niego nauczyciela innego przedmiotu.
3. Poprowadzę zajęcia pokazowe dla dyrektora szkoły i opiekuna stażu, rodziców zgodnie ze szkolnym harmonogramem.

III Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w grupie.

• opracowanie rocznego planu dydaktyczno wychowawczego,
• opracowanie planu pracy dydaktyczno-wyrównawczej
• opracowanie planu pracy zajęć rozwijających
• opracowanie planu wolontariatu
• przygotowanie kalendarza uroczystości szkolnych,
• wyszukiwanie metod ( z uwzględnieniem metod aktywizujących i form nauczania

IV Doskonalenie zawodowe.

1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych.
•warsztaty metodyczne, szkolenia
•kursy doskonalące w zakresie metod i technik pracy z dziećmi, w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki,
•czytanie literatury pedagogicznej,
•śledzenie stron internetowych (literka.pl, profesor.pl, edukator.pl, eduforum.pl, eduinfo.pl, eduseek.interklasa.pl.).

V Praca zespołu przedmiotowego.
1. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu edukacji wczesnoszkolnej działającego w szkole.
2. Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń, w których będę uczestniczyła w okresie stażu. na bieżąco w toku pracy dydaktyczno- wychowawczej

VI Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych.
1.Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań zdobytych podczas kursów i szkoleń.
2. Wyszukiwanie w biuletynach pedagogicznych i artykułach
innowacyjnych metod nauczania.
3. Udział w programie „Bezpieczna szkoła’’.
4. Przeprowadzenie szkolnego konkursu: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi(nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)
5. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach III: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.
6. Opracowanie i przeprowadzenie konkursów:
•konkurs plastyczny,, Moje wakacje’’,
•konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III – „Baśnie”,
•konkurs plastyczny ,, Kartka Bożonarodzeniowa’’,
•konkurs ortograficzny dla klas III,
•przeprowadzenie szkolnego konkursu na mistrza tabliczki mnożenia dla klas II.

VII Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych.

Przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców, nauczycieli:
•opracowanie scenariuszy,
•prowadzenie zajęć otwartych
VIII Przygotowanie uczniów do konkursów.
1.Będę systematycznie przygotowywała uczniów do udziału w konkursach na szczeblu m.in.:
szkolnym/ międzyszkolnym/rejonowym
•konkurs recytatorski,
• konkurs ortograficzny,
•konkurs matematyczny,
•konkursy plastyczne;

IX Tworzenie i bogacenie własnego warsztatu pracy.
•gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych (filmy, książki, płyty), stała aktualizacja materiałów, tablice stałe w klasie;

X Promocja szkoły.
1.Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę naszej szkoły, ze
szkołami naszej gminy, z Biblioteką Publiczną, itp. 2.Podejmowanie działań mających na celu włączanie moich uczniów w promocję naszej szkoły, w akcjach ogólnopolskich, dolnośląskich, itp.
3. Będę promowała placówkę na forum miasta oraz na stronach internetowych.
4. Przyczynię się do promocji szkoły poprzez dbanie o sprawne jej funkcjonowanie i wytwarzanie pozytywnej atmosfery w środowisku uczniowskim.

§ 7.2.2.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

I Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
1.Jako wychowawca klasy będę realizowała działania wychowawczo – opiekuńcze opierając się na moich obserwacjach, wywiadzie, opiniach z poradni, rozmowach z pedagog, psycholog, rodzicami.
Dostosuję metody i formy moich działań dydaktycznych do specjalnych potrzeb uczniów, z którymi pracuję. Na bieżąco staram się modyfikować moje działania do możliwości uczniów.
2. Będę pełniła funkcję wychowawcy klasy:
• obserwacja, diagnoza,
• zebrania z rodzicami,
• ankiety dla rodziców i dzieci
3. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
• obserwacja,
• rozmowy z rodzicami i dziećmi,
4.Prowadzenie systematycznej pracy kompensacyjno- wyrównawczej, rozwijającej:
• diagnozowanie trudności edukacyjnych wychowanków,
• systematyczna praca indywidualna;
5.Opracuję plan pracy wychowawczej, regulamin klasowy, kontrakty-umowy klasowe.

II Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem szkolnym.
1. Nawiążę systematyczną współpracę z pedagogiem
i psychologiem szkolnym w celu skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjno-wychowawczych uczniów.

III „Zajęcia z plusem”.
1. Poprowadzę cykl zajęć dla uczniów wykazujących trudności w nauce.
2. Zapoznam się z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej uczniów wykazujących problemy w nauce i dostosuję formy pracy do potrzeb uczniów.

IV Praca z uczniem uzdolnionym.

1. Dokonam stosownej analizy w środowisku uczniowskim w celu dostrzeżenia ucznia o ponadprzeciętnych zdolnościach.
2. Postaram się rozwijać, ukierunkowywać zainteresowania uczniów poprzez testy i badania edukacyjne oraz moje obserwacje i spostrzeżenia będę wyłaniać uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach i będę rozwijać te zainteresowania.
3. Opracuję program pracy z uczniem uzdolnionym.

V Nawiązanie dobrej współpracy z rodzicami.

1. Nawiążę systematyczną współpracę z rodzicami uczniów.
2. Będę raz w miesiącu organizowała spotkania z rodzicami.

VI Udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją.
1.Sposoby podróżowania. Ćwiczenia w przestrzeganiu i rozpoznawaniu nakazów i zakazów odczytywanych ze znaków drogowych (obowiązujących pieszych rowerzystów).Zasady poruszania się rowerem po drogach publicznych).
2.Spotkania z przedstawicielami policji i straży pożarnej, bezpieczne ferie i wakacje, bezpieczna droga do szkoły.
3.Udział w szkolnych programach profilaktyki:
• ,, Radosny uśmiech’’ – wizyta w gabinecie dentystycznym;
• ,, Ratujemy i uczymy ratować’’;
• , Owoce w szkole’’;
• ,, Śniadanie daje moc’’;
• ,, Cała Polska czyta dzieciom’’;
• ,, Akademia czystych rąk’’;
4.Kontynuacja projektu edukacyjnego ,,W zgodzie z natura i samym sobą poprzez udział w akcji sprzątania świata, zbiórki nakrętek i baterii, makulatury.

VII Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi, organizacjami działającymi na rzecz oświaty, oraz instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
1.Pozyskiwanie sponsorów dla szkoły i na rzecz biednych uczniów.
2.Prowadzenie wolontariatu.
§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I Systematyczne korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
1. Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, artykułów, scenariuszy, wykorzystanie ich w pracy z dziećmi.
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:
•opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
•pisanie scenariuszy zajęć oraz dokumentacji z wykorzystaniem komputera,
•tworzenie prezentacji multimedialnych,
•opracowywanie dyplomów i podziękowań dla dzieci i rodziców, zaproszeń;
3. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym:
•opublikowanie na stronie szkoły wybranych scenariuszy zajęć;

IIWykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy. 1.Korzystanie z tablicy interaktywnej na zajęciach, wykorzystywanie e-podręczników, platform edukacyjnych, tworzenie konspektów i materiałów na zajęcia, wykorzystywanie zasobów Internetu oraz programów multimedialnych. Przesyłanie informacji mailowych w kontaktach z rodzicami, nauczycielami.
2.Będę systematycznie odwiedzać stronę internetową MEN, portale edukacyjne oraz strony poświęcone edukacji dydaktyce w nauczaniu.
3. Będę wykorzystywać zasoby Internetu w pracy dydaktyczno- wychowawczej:
•gromadzenie programów komputerowych wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną dzieci,
• wykorzystanie edukacyjnych programów multimedialnych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć;
4. Drogą elektroniczną, internetową będę przesyłać informacje na stronę szkoły.
5. Przygotowanie sprawozdania przedłożonego dyrektorowi szkoły - napisanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.
§ 7.2.4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
I Studiowanie aktualnej literatury, aktywna praca nad samokształceniem - poszukiwanie nowych rozwiązań.

•samodzielne studiowanie literatury, korzystanie ze zbiorów biblioteczki szkolnej, pedagogicznej,
•korzystanie z ofert wydawniczych,
•śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism,
•udział w sesjach metodycznych, współpraca z innymi nauczycielami.

II Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
1.Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie aktywizujących metod w pracy dydaktycznej.

III Nawiązanie współpracy z osobami i instytucjami
działającymi na rzecz oświaty.
1. Nawiążę owocną współpracę z dyrektorem oraz z innymi pracownikami szkoły – psychologiem, pedagogiem, logopedą.
2. Zapoznanie się z :
• Rozporządzaniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• Rozporządzeniem funkcjonowania PPP,
2. Będę wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w celu niesienia pomocy i rozwiązywaniu problemów uczniowskich.

IV Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów. 1.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych:
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
• rozmowy indywidualne z rodzicami,
• identyfikacja problemów dotyczących dzieci, podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązywania w oparciu o studiowanie literatury fachowej,
• wspólnie z rodzicami podejmowanie działań w ramach bieżących planów współpracy z rodziicami.
§ 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
I Poznanie procedury awansu zawodowego – analiza dokumentacji.
1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.
2.Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
3.Analiza przepisów prawa oświatowego.

II Wykonywanie działań dydaktyczno-wychowawczych.
1.Wypełnię przydzielone mi zadania dydaktyczno- wychowawcze zgodnie ze Statutem Szkoły.
2. Będę wspierała wszechstronny rozwój i postawę swoich podopiecznych.

III Dokumentacja szkolna. 1. Poprowadzę dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Plan rozwoju zawodowego opracowała:
Agnieszka Matusik
( nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej)

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ data i podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.